TS. Vũ Hoàng Phương

Giảng viên, Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp

Viện Điện            

Tel. 024-3869-2306                            Email: phuong.vuhoang@hust.edu.vn

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

-  Điện tử công suất.

- Thiết kế hệ Điều khiển Điện tử Công suất.

Sau đại học

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

-      Mô hình hóa và điều khiển Điện tử công suất.

-      Nghiên cứu ứng Điện tử công suất trong một số lĩnh vực: Năng lượng tái tạo (Năng lượng mặt trời, sức gió…), chất lượng điện năng trong hệ thống điện (Lọc tích cực, Điều áp liên tục…), hệ truyền động điện, bộ nguồn hiệu suất cao…

-       Nghiên cứu thuật toán điều khiển Điện tử công suất trên DSP, FPGA…

Đề tài Đã tham gia

Mã đề tài

Tên đề tài

KC03.01/11-15

 

Nghiên cứu chế tạo bộ lọc tích cực cho lưới điện hạ thế dưới 1000V

Xây dưng phần mềm điều khiển lọc tích cực 3 pha cho lưới điện

T2015-056

 

Nghiên cứu chế tạo bộ biến đổi Four-switch non-inverting buck-boost (FSBB) giả lập pin mặt trời

T2016-PC-103

 

Nghiên cứu bộ nghịch lưu đa mức một pha cho hệ pin mặt trời nối lưới

T2017-PC- 109

 

Nâng cao chất lượng điều khiển cho bộ nghịch lưu nối lưới trong hệ phát điện phân tán

KC.05.03/16-20

 

Nâng cao chất lượng điều khiển cho bộ nghịch lưu nối lưới trong hệ phát điện phân tán

ĐTĐLCN.44/16

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống khắc phục nhanh sự cố tăng/giảm ngắn hạn cho phụ tải

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Nguyen, Quan & Lao, Keng Weng & Phuong Vu & Santoso, Surya. (2019). Loss Minimization with Optimal Power Dispatch in Multi-Frequency HVac Power Systems. IEEE Transactions on Power Systems.
 2. An Thi Hoai Thu Anh, Nguyen Van Quyen, Nguyen Thanh Hai, Nguyen Van Lien, Vu Hoang Phuong, "Speed Profile Optimization of an Electrified Train in Cat Linh-Ha Dong Metro Line based on Pontryagin's Maximum Principle", International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol 10, No 1, February 2020 (PART I).
 3. Phuong Vu, Quan Nguyen, Minh Tran, Grazia Todeschini, Surya Santoso "Adaptive backstepping approach for dc-side controllers of Z-source inverters in grid-tied PV system applications", Volume: 11 , Issue: 14 , 11 27 2018, IET Power Electronics.
 4. Phuong Vu , Ngoc Dinh, Nam Hoang, Quan Nguyen, Dich Nguyen, Minh Tran "A Generalized Parameter Tuning Method of Proportional-Resonant Controllers for Dynamic Voltage Restorers",  Vol 9, No 4, December 2018, International Journal of Power Electronics and Drive System.
 5. Phuong Nguyen, Phuong Vu, Nam Hoang, Ngoc Nguyen,Quan Nguyen, Hung Do "A systematic parameter tuning of PI current controller for LCL-type active rectifiers under unbalanced grid voltage conditions", Journal of Electrical Systems",  Volume 15, Issue 1, (March 2019),  Journal of Electrical Systems.
 6. An Thi Hoai Thu Anh,Vu Hoang Phuong, Nguyen Van Lien,Nguyen Thanh Hai "Braking energy recuperation for electric traction drive in urban rail transit network based on control super-capacitor energy storage system", Vol 9, No 4, December 2018, Journal of Electrical Systems.
 7. Phuong Vu, Quan Nguyen, Minh Tran, Duong Tuan, Hung Tran "A systematic design of PR current controllers for single-phase LCL-type grid-connected inverters under distorted grid voltage", Volume 14, Issue 3, (September 2018),  Journal of Electrical Systems.
 8. Vu Hoang Phuong, Pham Viet Phuong, Tran Manh Hung, “A Novel Concept of a Single-Phase Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter for Grid-Connected Photovoltaic Systems”, Journal of Science & Technology Technical Universities, Sô 131, 11/2018.
 9. Vũ Hoàng Phương, Hoàng Thành Nam, Trần Trọng Minh, Nguyễn Huy Phương, “Điều khiển bộ chỉnh lưu tích cực sử dụng mạch lọc LCL trong điều kiện lưới điện không cân bằng”, Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, số 20, 12/2017.
 10. Vũ Hoàng Phương,  Nguyễn Đình Ngọc, Trần Trọng Minh, Nguyễn Quang Địch, “Bộ điều chỉnh kiểu cộng hưởng cho bộ biến đổi phía tải trong hệ điều áp tích cực”, Số 21, Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, 06/2018.
 11. Anh-Tuan Phung*, Hoang-Phuong Vu, Trinh-Tuan Nguyen, Dang-Hai NguyenError analysis for inductive current transformers under non-sinusoidal waveform current”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, 3(124).2018; Trang: 49-53
 12. Vu Hoang Phuong, Nguyen Tung Lam, “A sensorless vector control for stand-alone photovoltaic water pumping systesms”, Journal of Science & Technology Technical Universities, 2017.
 13. Pham Tuan Anh, Nguyen Tung Lam, Vu Hoang Phuong, Nguyen Phung Quang “Nonlinear control of a bidirectional DC-DC converter for power flow of supercapacitor energy storage system”, Special issue control and automation, no.18, 2017.
 14. Nguyễn Văn Thành, Vũ Hoàng Phương, Trần Trọng Minh "Mô hình hóa và điều khiển bộ biến đổi cộng hưởng LLC ứng dụng cho nguồn đèn LED", Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, tháng 12, 2016.
 15. Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Quang Đạo, Đặng Việt Hòa, Nguyễn Duy Thức, Ngô Tuấn Dũng“Hoàn thiện cấu trúc điều khiển mạch lọc tích cực ba pha, Phần 1: Giải  pháp đo dòng điện phía phụ tải”, Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, số 13, năm 2015.
 16. Pham Tuan Anh, Vu Hoang Phuong, Nguyen Phung Quang, “Modeling and Control of Supercapacitor Energy Strorage Systems”, Pages: 1-6, No.103, Journal of Science & Technology Technical Universities, 2014.     
 17. Trần Trọng Minh, Phạm Quang Đăng, Vũ Hoàng Phương,“Mô phỏng thời gian thực nghịch lưu nguồn Z nối lưới cho pin mặt trời”, Trang 8-14, số 96, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường đại học Kỹ thuật, 2013.
 18. Vũ Hoàng Phương, Trần Trọng Minh, Phạm Quang Đăng, “Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn Z nối lưới dùng DSP”,  Trang 30-34, Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, số 7, 2013.
 19. Tran Trong Minh, Vu Hoang Phuong,“Analysis of switching patterns in space vector modulation method for Z source inverter”,  Pages: 1-6, No.91, Journal of Science & Technology Technical Universities, 2013.
 20. Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Đào Phương Nam,“Thiết kế bộ điều chỉnh Deadbeat với khâu đo dòng qua cuộn cảm lọc cho nghịch lưu nguồn áp ba pha – bốn nhánh van”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 77, 2010.
 21. Đào Phương Nam, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Minh Long (2007), “Một số vấn đề về điều chế vectơ không gian cho nghịch lưu ba pha bốn nhánh van”, Chuyên san Kỹ thuật điều khiển tự động, tháng 6 – 2007.
 22. Vũ Hoàng Phương, Đào Phương Nam (2007),“Xây dựng cấu trúc điều khiển nghịch lưu ba pha bốn nhánh van”, Chuyên san Kỹ thuật điều khiển tự động, tháng 6 – 2007.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1]Van Chung Mai, Manh Linh Nguyen, Thanh Ha Vo, Phuong Vu Hoang and Trong Minh Tran “Hardware In the Loop Simulation of Predictive Current Control for IM Fed by Multi-Level Cascaded H-Bridge Inverters”, The 2019 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (IEEE-VPPC’2019)

[2]Quang Bui Dang, Nguyen Dinh Ngoc, Vu Hoang Phuong and Minh C. Ta “Implementation of Frequency-Approach-Based Energy Management for EVs Using Typhoon HIL402”, The 2019 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (IEEE-VPPC’2019)

[3]C. M. Van, T. N. Xuan, P. V. Hoang, M. T. Trong, S. P. Cong and L. N. Van, "A Generalized Space Vector Modulation for Cascaded H-bridge Multi-level Inverter," 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Dong Hoi, Vietnam, 2019, pp. 18-24.

[4]A. T. Duong, P. A. Nguyen, P. Vu, B. B. Pho, D. Duong Vu and Q. Dang Bui, "High Efficiency GaN FET Based Three Port Halfbridge Converter," 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Dong Hoi, Vietnam, 2019, pp. 425-428.

[5]An Hoai Thu Anh, Vu Hoang Phuong, Nguyen Van Lien, "Comparison of difference solutions to electric drive system in urban railway electric traction", The 11th South East Technical Consortium Symposium SEATUC2017, Ho Chi Minh, Vietnam, ISSN: 1882-5796.

[6]An Hoai Thu Anh, Vu Hoang Phuong, Nguyen Thanh Hai,"Digital Control of Interleaved Bidirectional DC-DC Converter for Applications in Urban Electric Train", The 11th South East Technical Consortium Symposium - SEATUC 2017, Ho Chi Minh, Vietnam, ISSN: 1882-5796.

[7]Vo Thanh Ha, Vu Hoang Phuong, Nguyen Tung Lam and Nguyen Phung Quang, "A dead-beat current controller based wind turbine emulator," 2017 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, 2017, pp. 169-174.

[8]Vu Hoang Phuong, Tran Trong Minh, Vu Thi Ngoc Van, Nguyen Huy Phuong, Nguyen Quang Dich “A Linear control for Active voltage conditioner”, The 3rd ASEAN Smart Grid Congress & The 5th International Conference on Sustainable Energy.

[9]Võ Thanh Hà, Vũ Hoàng Phương, Mai Văn Chung “Nghiên cứu ứng dụng biến tần đa mức cho

hệ truyền động công suất lớn”, Hội nghị Điều khiển và Tự động hóa toàn quốc lần thứ 4, VCCA, 11/2017

[10]Hoàng Thành Nam, Trần Hùng Cường, Phạm Việt Phương, Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương “Giảm số lượt tính toán hàm muc tiêu của phương pháp điều khiển dự báo cho bộ biến đổi đa mức cầu H nối tầng để giảm tần số đóng cắt van”, Hội nghị Điều khiển và Tự động hóa toàn quốc lần thứ 4, VCCA, 11/2017

[11]Trần Hùng Cường, Hoàng Thành Nam, Trần Trọng Minh, Phạm Việt Phương, Vũ Hoàng Phương” Điều khiển dự báo hữu hạn các trạng thái đóng cắt các van cho bộ biến đổi đa mức cấu trúc MMC”, Hội nghị Điều khiển và Tự động hóa toàn quốc lần thứ 4, VCCA, 11/2017

[12]Nam Nguyen, Quang Huy Pham, Van Duan Le, Duc Hien Nguyen, Van Tiep Nguyen, Hoang Phuong Vu and Trong Minh Tran “Mô phỏng các thuật toán ứng dụng cho bộ Điều áp liên tục”, Hội nghị Điều khiển và Tự động hóa toàn quốc lần thứ 4, VCCA, 11/2017

[13]Vũ Hoàng Phương, Lê Duy Mạnh, Nguyễn Văn Tuyến, Chu Văn Dũng, Nguyễn Văn Tiệp “Thiết kế bộ khởi động mềm ứng dụng cho động cơ bơm công suất lớn”, Hội nghị khoa học Toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa.

[14]Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Đình Cường, Trần Văn Luy, Nguyễn Văn Tiệp “Thiết kế hệ thống giả lập pin mặt trời công suất nhỏ”, Hội nghị khoa học Toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa.

[15]Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Trần Vũ Trung “Điều khiển bộ biến đổi bốn khóa bán dẫn giả lập đặc tính pin mặt trời sử dụng phương pháp tuyến tính hóa chính xác”, Hội nghị toàn quốc lần thứ ba về điều khiển và Tự động hóa VCCA-2015.

[16]Bùi Văn Huy, Trần Trọng Minh, Nguyễn Văn Liễn, Vũ Hoàng Phương, Trần Đình Thoại “Thực nghiệm bộ nghịch lưu DC/AC/AC với khâu trung gian tần số cao có khả năng trao đổi công suất hai chiều”, Hội nghị toàn quốc lần thứ ba về điều khiển và Tự động hóa VCCA-2015.

[17]Tran Trong Minh, Pham Quang Dang, Vu Hoang Phuong “Control strategy for grid-connected PV system based on Z source inverter”. Pages 147-150, The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference in Electrical and Electronics Engineering, February 2013.

[18]Vũ Hoàng Phương, Trần Trọng Minh, Phạm Quang Đăng “Hệ thống điều khiển nghịch lưu nguồn Z theo phương pháp Backstepping cho hệ phát điện sức gió”. Trang 701-708, Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2013.

[19]Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Duy Thức “Điều khiển lọc tích cực ba pha theo phương pháp lựa chọn thành phần sóng hài”. Trang 79-84, Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2013 (Đà Nẵng)

[20]Nguyen Tung Lam, Vu Hoang Phuong and Nguyen Huy Phuong “Active heave compensation for subsea crane systems”. Pages 493-498, The 2nd Vietnam Conference on Control and Automaiton, 2013.

[21]Trần Trọng Minh, Phạm Quang Đăng, Vũ Hoàng Phương (2012) Chiến lược điều khiển nghịch lưu nguồn Z nối lưới cho trạm phát điện sức gió sử dụng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Trang 143-150, Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ Điện tử - VCM-2012.

[22]Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương “Thiết kế bộ điều khiển cuốn chiếucho mạch vòng điện áp một chiều của nghịch lưu nguồn Z”. Trang 696 – 702, Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2011.

Phát minh sáng chế