TS. Vũ Thị Thúy Nga

Giảng viên

Bộ môn Điều khiển tự động

Viện Điện

Tel.      024-3869-6211                          Email: nga.vuthithuy@hust.edu.vn

giới thiệu

Tiến sỹ Vũ Thị Thúy Nga là giảng viên bộ môn Điều khiển tự động Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Lý thuyết điều khiển tự động
  • Điều khiển số
  • Điều khiển hệ thống năng lượng tái tạo

Sau đại học

  • Điều khiển học tăng cường
  • Hệ thống năng lượng tái tạo

Các hướng nghiên cứu chính

  • Điều khiển hệ điện cơ
  • Điều khiển robot
  • Điều khiển hệ thống năng lượng tái tạo
  • Ứng dụng AI trong điều khiển

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Robust Adaptive Control of 3D Overhead Crane System (Adaptive Robust Control Systems-Chapter 13)

IntechOpen

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

International Journals

 

[15]. Nga Thi-Thuy Vu, Loc Ong Xuan, Nam Trinh Hai, Sen Thi-Huong Pham, “Robust Adaptive Controller for Wheel Mobile Robot with Disturbances and Wheel Slips,” International Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 11, no. 1, 2021.

[14]. Nga Thi-Thuy Vu, “LMI Based Antiswing Adaptive Controller for Uncertain Overhead Cranes,” International Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 10, no. 6, Dec. 2020.

[13]. Nga Thi-Thuy Vu, “A Nonlinear State Observer for Sensorless Speed Control of IPMSM,” Journal of control, automation and electrical systems, Jun. 2020.

[12]. Nga Thi-Thuy Vu, “Robust Adaptive Controller Design for Excavator Arm,” International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, vol. 9, no. 1, pp. 42-47, 2020.

[11]. Nga Thi-Thuy Vu, Do Duy Bui, and Hieu Trung Tran, “Artificial Neural Network Based Path Planning of Excavator Arm,” International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, vol. 8, no. 1, pp. 12-17, 2019.

[10]. Nga Thi-Thuy Vu, Nam Phuong Tran, and Nam Hoai Nguyen, “Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Based Path Planning for Excavator Arm,” Journal of Robotics, vol. 2018.

[9]. Jin-Woo Jung, Dong Quang Dang, Nga Thi-Thuy Vu, Jackson John Justo, Ton Duc Do, Han Ho Choi, and Tae Heoung Kim, “A nonlinear sliding mode controller for IPMSM drives with an adaptive gain tuning rule,” Journal of Power Electronics, vol. 15, no. 3, pp. 753-762, May 2015.

[8]. Dong Quang Dang, Nga Thi-Thuy Vu, Han Ho Choi, and Jin-Woo Jung, “Speed control system design and experimentation for interior PMSM drives” International Journal of Electronics, vol. 102, no. 5, pp. 864-885, May 2015.

[7]. Jin-Woo Jung; Nga Thi-Thuy Vu, Dong Quang Dang; Ton Duc Do; Young-Sik Choi; Han Ho Choi, “Three-phase voltage source inverter for standalone distributed generation system: adaptive voltage control and stability analysis,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 29, no. 1, pp. 46-56, Mar. 2014.

[6]. N. T. T. Vu, D. Y. Yu, H. H. Choi, and J. W. Jung, “T-S fuzzy model-based sliding mode control for surface mounted permanent magnet synchronous motors considering uncertainties,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 10, pp. 4281-4291, Oct. 2013.

[5]. H. H. Choi, N. T. T. Vu, and J. W. Jung, “Design and implementation of a Takagi-Sugeno fuzzy speed regulator for PMSM,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 59, no. 8, pp. 3069-3077, Aug. 2012.

[4]. N. T. T. Vu, H. H. Choi, R. Y. Kim, and J. W. Jung, “Robust speed control method for permanent magnet synchronous motor,” IET Electric Power Applications, vol. 6, no. 7, pp. 399-411, Aug. 2012

[3]. N. T. T. Vu, H. H. Choi, and J. W. Jung, “Certainty equivalence adaptive speed controller for permanent magnet synchronous motor,” Mechatronics, vol. 22, no. 6, pp. 811-818, Sep. 2012.

[2]. H. H. Choi, N. T. T. Vu, and J. W. Jung, “Digital implementation of an adaptive speed regulator for a PMSM,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 26, no. 1, pp. 3-8, Jan. 2011.

[1]. Nga Thi-Thuy Vu, Jin-Woo Jung, “Nonlinear Speed Control of PM Synchronous Motor with Extended Kalman Filter Observer,” Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers, Vol.25 No.3, pp. 15-23, 2011

Domestic journal

 

[11]. Nguyễn Thị Việt Hương, Vũ Thị Thúy Nga, “Thiết kế điều khiển mờ cho hệ nâng từ dựa trên mô hình mờ Tagaki-Sugeno,” Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số tháng 8/2020

[10]. Phạm Thị Hương Sen, Phan Xuân Minh, Vũ Thị Thúy Nga, “Điều khiển thích nghi bám quỹ đạo cho xe tự hành dựa trên bộ ước lượng nhiễu,”Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số tháng 12/2019.

[9]. Vũ Thị Thúy Nga, Nguyễn Tiến Hoàng, Lê Duy Đạt, Nguyễn Văn Long, Thân Cao Cường, “Tối ưu hóa thời gian làm việc và độ giật cho hệ cánh tay máy xúc dựa trên việc thiết kế quỹ đạo mẫu,” Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số tháng 4/2018.

[8]. Nguyễn Thị Việt Hương, Đặng Thị Kiều Nga, Vũ Thị Thúy Nga*, “Thiết kế điều khiển thích nghi bền vững cho hệ cánh tay máy xúc,” Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, só tháng 4/2018.

[7]. Vu Thi Thuy Nga, Le Xuan Hai, Le Viet Anh, Ta Van Truong, Hoang Nghia Hiep, Ha Thi Kim Duyen, Phan Xuan Minh: Antisway tracking control for 2D overhead crane using double layer fuzzy logic controlles. Journal of Military Science and Technology, Specical Issue, No. 48A, 5 – 2017

[6]. Nga Thi-Thuy Vu “Nonlinear sliding mode control for three-phase UPS,” Journal of Military and Science of Technology, no. 11, 2017.

[5]. Lê Xuân Hải, Quách Thái Quyền, Lê Văn Hùng, Nguyễn Văn Thái, Vũ Thị Thúy Nga, Phan Xuân Minh, “Improving of control overhead crane quality based on the fuzzy adaptive second order sliding mode control”, Journal of Military and Science of Technology, no. 45, 2016.

[4]. Lê Xuân Hải, Nguyễn Văn Thái, Bùi Trọng Dương, Vũ Thị Thúy Nga, Thái Hữu Nguyên, Phan Xuân Minh, “Implementation of a laboratory overhead crane control system,” Journal of Military and Science of Technology, no. 44, 2016.

[3]. Lê Xuân Hải, Nguyễn Văn Thái, Vũ Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Tú Uyên, Nguyễn Thành Long, Thái Hữu Nguyên, Phan Xuân Minh, “High order sliding mode control with anti-sway based on compensation on artificial neural network by PSO algorithm for overhead cranes,” Journal of Science and Technology, no. 54, 2016.

[2]. Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Doãn Phước, Vũ Thị Thúy Nga, Đỗ Trung Hải, “Control of 3D overhead crane using robust adaptive controller,” Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University, 2014.

[1]. Vũ Thị Thúy Nga, Nguyễn Doãn Phước, “Optimal based time limited control,” Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University, 2014.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

Phát minh sáng chế