TS. Võ Duy Thành

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel. 091.263.2230                               Email: thanh.voduy@hust.edu.vn

Bằng cấp

Tiến sỹ - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2019

Thạc sỹ - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2007

Nghiên cứu viên: Kỹ thuật Điều khiển Robot, ĐH Meijo, Nhật Bản, 2006

Kỹ sư – Tự động hóa Xí nghiêp Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2004.

 

giới thiệu

Tiến sỹ Võ Duy Thành là giảng viên tại Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sỹ về chuyên ngành Kỹ thuật Điểu khiển và Tự động hóa năm 2019 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh là thư ký của IEEE Vietnam Section vào năm 2010. Năm 2019, anh là thành viên của Ban tổ chức Hội nghị IEEE-VPPC’2019 tại Hà Nội.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Kỹ thuật Điều khiển, Điều khiển Xe điện, Điều khiển Điện tử Công suất và Truyền động điện, Mô hình hóa và Mô phỏng.

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE4300: Hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển bằng máy tính.
  • EE4381: Vi điều khiển và ứng dụng.
  • EE4247: Kỹ thuật Điều khiển Xe điện.

Sau đại học

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

  • Điều khiển Thông minh và An toàn cho Xe điện.
  • Quản lý Năng lượng cho Xe điện.
  • Tổng hợp Dữ liệu đa Cảm biến ứng dụng cho Xe điện.
  • Mô hình hóa và Mô phỏng với phương pháp EMR.
  • Điều khiển Điện tử Công suất.
  • Điều khiển Truyền động điện nhiều pha.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

Năm 2018: Bài báo xuất sắc – Hội nghị IEEE-VPPC’2018, Chicago, Hoa Kỳ.

 

Năm 2019: Chứng nhận tham gia Công tác tổ chức IEEE-VPPC’2019.

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].   Thanh Vo-Duy, Minh C. Ta, 2019, “Multi-sensor Data Fusion and Application in Longitudinal Velocity Estimation of Electric Vehicles”, Journal of Science and Technology, No. 132.

[2].   Thanh Vo-Duy, Loc Le-Duc, Quynh Nguyen Van, Minh C. Ta, 2018, “Control the maximum transmissible torque of electric vehicle based on slip ratio estimation”, Special Issue on Measurement, Control and Automation, No. 21, Vol. 2.

[3].   Thanh Vo-Duy, Minh C.Ta, 2016, “A signal hardware-in-the-loop model for electric vehicles”, ROBOMECH Journal 3 (1), Springer International Publishing.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1] Nam Nguyen Van, Thanh Vo-Duy, Hung Nguyen Van, Minh C Ta, Joao P Trovao, 2019, “Extension of DC Supply Working Range Voltage in EVs Using Bidirectional Quasi-Z-Source Inverter”,  in Proceeding of Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), p.1-6.

[2].  Hung V Nguyen, Thanh Vo-Duy, Minh C Ta, 2019, “Comparative Study of Disturbance Observer-Based Control and Active Disturbance Rejection Control in Brushless DC Motor Drives”, in Proceeding of Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), p.1-6.

[3].  Quang Bui Dang, An Vu Dinh, Thanh Vo-Duy, Minh C Ta, 2019, “An Energy Management System Based on Fuzzy-LPF for HESS of Electric Vehicles”, in Proceeding of Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), p.1-6.

[4] Thanh Vo-Duy and Minh C.Ta, 2018, “Slip Ratio Estimation for Traction Control of Electric Vehicles”, in Proceeding of Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), p.1-6, Chicago, USA.

[5] Thanh Vo-Duy and Minh C.Ta, 2017, “Modified Multirate Kalman Filter for Improving the Sampling Frequency of Single Low Speed Sensor”, in Proceeding of Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), p.1-6, Belfort, France.

[6] Thanh Vo-Duy, Pham-Van Quyen, Hoang-Long Vu, Minh C. Ta, 2017, “Multirate Kalman Filter and Application in Improving Sampling Time of Low Speed Sensors”, Conference on Control and Automation for Sustainable Development - CASD, Hanoi.

[7] Thanh Vo-Duy, Truong Dinh Thai, Minh C.Ta, 2016, “Design of sensor data acquisition platform for eclectric vehicles”, in proc. The 9th AUN/SEED-Net Regional conference on Electrical and Electronic Engineering (RCEEE), p.201-206, Hanoi.

[8] Thanh Vo-Duy, Thinh Dao-Quy, Nguyen Bao-Huy, Minh C.Ta, 2015, “Design of Hardware-in-the-loop Model for Electric Vehicles”, Vietnam Conference on Control and Automation – VCCA, pp. 123 – 129, Thai Nguyen, Vietnam.

[9] Thanh Vo-Duy, Tran Thi Minh Trang, Minh C.Ta, 2015, “Design of driving interface device for electric vehicle”, Vietnam Conference on Control and Automation – VCCA, pp. 130 – 135, Thai Nguyen, Vietnam.

[10].      Dung Nguyen, Bao-Huy Nguyen, Thanh Vo-Duy and Minh C. Ta, 2015, “Electric Vehicle Modelling by EMR with Tire-Road Interaction Model”, Vietnam Conference on Control and Automation – VCCA, pp. 117 – 122, Thai Nguyen, Vietnam.

[11].      Thanh Vo-Duy and Minh C.Ta, 2015, “A Universal Dynamic and Kinematic Model of Vehicles”, in Proceeding of Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), p.1-6, Montreal, Canada.

[12].      Nguyen Bao-Huy, Dzung Nguyen, Thanh Vo-Duy and Minh C. Ta, 2015, “An EMR of Tire-Road Interaction based-on “Magic Formula” for Modeling of Electric Vehicles”, in Proceeding of Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), p.1-6, Montreal, Canada.

[13].      Thanh Vo-Duy, Su Le Tien, Long Nguyen Ha Thanh, Minh C. Ta, 2014, “Design of CAN bus data reader”, Vietnam Conference on Mechatronics - VCM, pp. 640-647, Bien Hoa, Vietnam.

 

Phát minh sáng chế