TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Giảng viên, Bộ môn Tự động hóa công nghiệp

Tel.                         Email: anh.nguyenthivan1@hust.edu.vn

giới thiệu

Tiến sỹ Nguyễn Thị Vân Anh là giảng viên tại Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cô tốt nghiệp Kỹ sư chuyên ngành Sản xuất tự động, chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) tại Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng vào năm 2015 và được nhận phụ lục văn bằng tương đương trình độ thạc sĩ của trường INP Grenoble, Pháp. Sau đó cô nhận bằng Tiến sỹ về chuyên ngành Tự động hóa năm 2019 tại Đại học Bách khoa Hauts-de-France, Valenciennes, Pháp. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Điều khiển chuyển động cho robot, điều khiển mờ và tối ưu hóa, luật điều khiển bằng phương pháp Takagi-Sugeno.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Robot công nghiệp.
  • Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính.
  • Trang bị điện

Sau đại học

  • Robot công nghiệp.

 

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Điều khiển chuyển động cho robot
  • Luật điều khiển Takagi-Sugeno
  • Tối ưu hóa

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Nguyen, A.-T., Dequidt, A., Nguyen, V. A., Vermeiren, L., Dambrine, M. (2020). Fuzzy Descriptor Tracking Control with Guaranteed L∞ Error-Bound for Robot Manipulators. Transactions of the Institute of Measurement and Control. (Q2)

[2]. Nguyen V. A., Nguyen, A. T., Dequidt, A., Vermeiren, L., Dambrine, M. (2019). Nonlinear Tracking Control with Reduced Complexity of Serial Robots: A Robust Fuzzy Descriptor Approach. International Journal of Fuzzy Systems, 1-13. (Q2)

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1].  Nguyen, V. A., Nguyen, A. T., Dequidt, A., Vermeiren, L., Dambrine, M. (2018, December). A Robust Descriptor Approach for Nonlinear Tracking Control of Serial  Robots. In 2018 IEEE Conference on Decision and Control (CDC) (pp. 6906 6911), Fontainebleau, Miami Beach, FL, USA, decembre. (Scopus)

[2]. Nguyen, V. A., Nguyen, A. T., Dequidt, A., Vermeiren, L., Dambrine, M. (2018). LMI-based 2-DoF control design of a manipulator via TS descriptor approach. IFACPapersOnLine, 51(22), 102-107 (SYROCO 2018), Budapest, Hungary, August. (Scopus)

[3].  Nguyen, V. A., Vermeiren, L., Dequidt, A., Nguyen, A. T., Dambrine, M., Cung, L (2018, May). Takagi-Sugeno fuzzy descriptor approach for trajectory control of a 2- DOF  serial manipulator. In 2018 13th IEEE Conference on Industrial Electronics and  Applications (ICIEA) (pp. 1284-1289), Wuhan, China. (Scopus)

[4].  Nguyen Thi V., Nguyen T., Vermeiren L., Dequidt A., Dambrine M., Cung L. (2018). Synthèse LMI pour la commande d'un robot manipulateur à 2ddl par l'approche descripteur TS. LFA 2018, Arras, France, novembre.

[5].  Nguyen Thi V., Allouche B., Vermeiren L., Dequidt A., Cung L., Dang Q. (2016). Commande temps-réel d'un pendule inversé : Approche TS descripteur robuste. LFA 2016, La Rochelle, France, novembre.

 

Phát minh sáng chế