TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

Quay lại

[Tuyển dụng 2019] Trường CĐ nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội tuyển giảng viên

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 với các vị trí tuyển dụng như sau:

- Giáo viên khoa kinh tế: 02 người

- Giáo viên khoa Điện: 03 người

- Giáo viên khoa Công nghệ thông tin: 01 người

- Giáo viên ngoại ngữ: 01 người

- Giáo viên khoa xây dựng: 02 người

Các yêu cầu về tuyển dụng khác xem chi tiết tại link sau:

https://husteduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/phuong_phamviet_hust_edu_vn/EevZ796Z8axBgZaIZe0nYscBDGpS-14DFJ36iWH1jbNxvw?e=XaaVWb