GVC.TS. TRẦN TUẤN VŨ

Phó trưởng phòng HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

Giảng viên - Tiến sĩ

Giảng viên, Bộ môn Thiết Bị Điện-Điện tử

Tel. (+844) 24-3869-2511                           Email: vu.trantuan@hust.edu.vn

                    09 06 29 82 90

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Máy điện
  • Môn 2.

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

  • Định hướng 1.
  • Định hướng 2.

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Tác giả 1, Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên tạp chí. 2019

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1].  Tác giả 1Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên hội nghị. 2019.

Phát minh sáng chế