TS. Trần Thanh Sơn

Giảng viên, Bộ môn Hệ Thống Điện

Tel. 04 3 869 2009                         Email: son.tranthanh@hust.edu.vn

Fax. 04 3 6231478

 

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Kỹ thuật điện cao áp

Các hướng nghiên cứu chính

  •  

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế