Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

06. TS. Nhã Tường Linh

 

 THÔNG TIN CHUNG

 

NHÃ TƯỜNG LINH

Tiến sĩ

Cán bộ kỹ thuật

Trung tâm đào tạo thực hành kỹ thuật điện

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email: linh.nhatuong@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Nhập môn Kỹ thuật điện
  • Điều khiển quá trình

các hướng nghiên cứu chính

  • Điều khiển hệ thống thủy lực – khí nén
  •  Tự động hóa, PLC

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. Kondratev A.S., Nha T.L. The basic of hydrodynamic parameters in the motion of fluid with monodisperse of coarse solid particles in vertical pipes”.Fundamental research. – 2016. – № 9. – P. 35-41.

[2]. Kondratev A.S., Nha T.L., Shvydko P.P. Calculation hydraulic drag coefficient of free-form solid particles”.Fundamental research. – 2016. – № 11. – P. 286-292.

[3]. Kondratev A.S., Nha T.L., Shvydko P.P. The Colebrook-White general formula in pipe flow for arbitrary sand roughness of pipe wall”. Fundamental research. – 2017. – vol 1. – Pp. 74-78.

[4]. Kondratev A.S., Nha T.L., Shvydko P.P. “The new formula for calculation hydraulic resistance coefficient for arbitrary sand roughness surface of the pipe wall”. Modern high technologies. – 2017. – vol 3. – Pp. 18-22.

[5]. Kondratev A.S., Nha T.L., Shvydko P.P. Analysis of movement of coarse particles in horizontal and vertical pipes”. Modern high technologies. – 2017. – vol 11.–Pp.31-39.

[6]. Kondratev A.S., Nha T.L., Shvydko P.P. Fundamentals of engineering methods for calculating the hydrotransportation of solid particles in horizontal and vertical pipes // Инженерный журнал: наука и инновации. Электронное научнотехническое издание. – 2018. − vol 3(75). − 19p.
http://engjournal.ru/catalog/mech/mlgp/1740.html. DOI:10.18698/2308-6033-2018-3-1740.

[7]. Kondratev A.S., Nha T.L. Calculation of hydrodynamic parameters about motion two-phase mixture with monodisperse solid particles of fine and medium size in vertical pipes // fundamental research. – 2018. − № 4. − с. 34-43.

[8]. Kondratev A.S., Nha T.L. “Метод расчета гидравлического уклона при движении двухфазной смеси в наклонных трубопроводах”. Инженерный журнал: наука и инновации. Электронное научнотехническое издание. – 2019. − vol 11(95). − 10p. http://engjournal.ru/articles/1930/1930.pdf, DOI: 10.18698/2308-6033-2019-11-1930

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 [1]. Кондратьев А. С., Ньа Т. Л., Швыдько П. П. “Основы инженерных методов расчетагидротранспортирования твердых частиц в горизонтальных и вертикальных трубах”. International scientific conference FUNDAMENTAL AND APPLIED PROBLEMS OF MECHANICS (FAPM- 2017).

[2]. Кондратьев А. С., Ньа Т. Л. “ Расчет гидравлического уклона при движение двухфазной смеси в наклоннных трубопроводах”. XL Международная научно-практическая конференция научно-педагогических работников и обучаюцихся « Инновационный транспортный потения». 2019.

Phát minh sáng chế

[1]. Пат. 2632684 Российская Федерация, МПК B01D 17/028, B01D 21/02, C02F 1/40. Установка для очистки технологической жидкости от механических примесей и плавающей жидкой среды / Кондратьев А. С., Ньа Т. Л., Швыдько П. П.; заявитель и патентообладатель Кондратьев А. С. − № 2016125587; заявл. 28.06.16. опубл. 09.10.2017, Бюл. № 28. − 13с.: ил.

[2]. Пат. 2636313 Российская Федерация, МПК B01D 17/032, B01D 17/12, B01D 11/00 C10G 21/00, C10G 81/08. Установка для очистки нефти. Пат. РФ. №. Опубл. 22.11.2017. Кондратьев А. С., Ньа Т. Л., Швыдько П. П.; заявитель и патентообладатель Кондратьев А. С. − № 2016125587; заявл. 28.06.16. опубл. 22.11.2017, Бюл. № 33.-12c.:ил.

         

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 7 5 0 0 6
Đang online: 119
Hôm nay: 6099
Trong tuần: 16702
Trong tháng: 234287