Triết lý giáo dục Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của SEE là "Học đi đôi với hành". Các bài giảng lý thuyết được kết hợp với các hoạt động thí nghiệm/bài tập. Phương pháp lấy người học làm trung tâm được thống nhất thực hiện. Các sinh viên được giới thiệu về chuẩn đầu ra, mục tiêu của chương trình đào tạo và được khuyến khích tham gia vào các hoạt động nghiên cứu của SEE, cũng như thực hành/thực tập trong môi trường làm việc thực tế.