Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

                             

ThS. Trần Thị Kim Bích

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel:                                                        Email:bich.tranthikim@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

 

Các môn học đảm nhiệm

  • Hướng dẫn thí nghiệm

- Thí nghiệm truyền động điện

- Thí nghiệm điện tử công suất

- Thí nghiệm PLC

- Thí nghiệm Điều khiển logic

- Thí nghiệm Vi điều khiển

Các hướng nghiên cứu chính

 

 

Đề tài Đã tham gia

Mã đề tài

Tên đề tài

Chức danh

 

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế