TS. TRƯƠNG NGỌC MINH

Giảng viên, Bộ môn Hệ Thống Điện

Tel. 04-38 69 20 09                       Email:  minh.truongngoc@hust.edu.vn

Fax. 04-36 23 14 78

                            

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

 • Phần điện trong Nhà máy điện và Trạm biến áp
 • Nhà máy thủy điện
 • Công nghệ phát điện

Các hướng nghiên cứu chính

 • Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện,
 • Ứng dụng các thiết bị FACTS trong hệ thống điện,
 • Sụt giảm điện áp ngắn hạn.

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Truong Ngoc Minh, Masasuke Takata, Kiyoshi Ohishi, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Continuous Path Tracking System of a High Precision Stage using a Synchronous Piezoelectric Device Driver, Special issue of "Advanced Materials Research" from Trans Tech Publications, Vol. 11-12, 2006, pp. 121-125.
 2. Truong Ngoc Minh, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Accurate Friction Compensation for High Precision Stage using a Synchronous Piezoelectric Device Driver, IEEJ Transactions on Industry Applications, Vol.127, No.1, 2007, pp. 44-51.
 3. Truong Ngoc Minh, Atsushi Kamimura, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Fast Motion Control of a High Precision Stage using a Synchronous Piezoelectric Device Driver, In Proceedings of Dynamic and Design Conference 2005, Proceedings CD-ROM, Niigata, Japan (2005).
 4. Truong Ngoc Minh, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Continuous Path Tracking System of a High Precision Stage using a Synchronous Piezoelectric Device Driver, In Proceedings of Asian International Conference on Advanced Materials 2005, Beijing, China.
 5. Truong Ngoc Minh, Masasuke Takata, Kiyoshi Ohishi, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Accurate Friction Compensation for High Precision Stage using a Synchronous Piezoelectric Device Driver, In Proceedings of The 9th International Workshop on Advanced Motion Control, Proceedings CD-ROM, Istanbul, Turkey (2006).
 6. Truong Ngoc Minh, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Adaptive Friction Compensation for a High Precision Stage using Synchronous Piezoelectric Device Driver, In Proceedings of Technical Meeting on Industrial Instrumentation and Control 2007, Nagaoka, Japan.
 7. Truong Ngoc Minh, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Adaptive Friction Compensation Design for Submicrometer Positioning of High Precision Stage, In Proceedings of IEEE International Conference on Mechatronics, Gunma, Japan (2007).
 8. Atsushi Kamimura, Truong Ngoc Minh, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Design Method of Continuos Path Tracking System for Precision Stage using SPIDER, In Proceedings of Technical Meeting on Industrial Instrumentation and Control 2005, Hamamatsu, Japan.
 9. Trương Ngọc Minh, Friction Compensation for High Precision Positioning System, Journal of Schience and Technology, No. 79B, 2010.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế