Quay lại

Thực tập cùng sinh viên Nhật Bản tại công ty Tabuchi Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án về trao đổi sinh viên G-DORM do trường Đại học Niigata, Nhật Bản chủ trì, hàng năm ĐHBKHN có cử sinh viên đi và tiếp nhận sinh viên từ Đại học Niigata tới Trường internship tại các Viện và công ty Nhật tại Việt Nam. 
Trong năm nay, Viện Điện sẽ cử 02 sinh viên năm cuối đi thực tập cùng với sinh viên Nhật Bản tại Công ty Tabuchi Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:
- Thời gian: từ 30/09 - 23/10/2019 (4 tuần)
- Nội dung thực tập: nghiên cứu, khảo sát, làm group project nhỏ tại công ty
- Phương tiện đi lại: Công ty hỗ trợ
Sinh viên có đăng ký tham dự chương trình cần đăng ký online theo form này và  hoàn thành các form mẫu sau:
(1) Application Form
(2) Personal Statement
(3) Interview Sheet
(4) Written Pledge
(5) Agreement on The Use of Personal Information
- Thời hạn đăng ký: trước 22/-7/2019

Thông tin chương trình và các form có thể download tại link sau:
https://husteduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/phuong_phamviet_hust_edu_vn/EjfCSUIdNb1ErvGRW6VHfgkBoleifHhQ30rKmZI6kooqtw?e=HSgxMs