TS. Trịnh Hoàng Minh

Giảng viên

Bộ môn Điều khiển tự động, Viện Điện

 

Tel. 024-3869-6211

Email: minh.trinhhoang@hust.edu.vn

Website cá nhân: https://sites.google.com/view/minhhoangtrinh

 

giới thiệu

Tiến Sỹ Trịnh Hoàng Minh là giảng viên tại Bộ môn Điều khiển tự động, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sỹ chuyên ngành Cơ Khí (2018) từ Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc. Các hướng nghiên cứu chính gồm điều khiển hệ đa tác tử và lý thuyết đồ thị cứng.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

 • Lý thuyết điều khiển
 • Điều khiển nối mạng

Sau đại học

 • Điều khiển hệ đa tác tử

Các hướng nghiên cứu chính

 • Điều khiển hệ đa tác tử
 • Lý thuyết đồ thị cứng

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

T2018-TT-207 (hoàn thành)

Nghiên cứu phương pháp xây dựng và điều khiển phân tán đội hình dựa trên vector hướng

T2020-SAHEP-007 (đang thực hiện) Điều khiển đội hình dựa trên vector hướng với khả năng kháng nhiễu

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn, "Finite time bearing-only maneuver of acyclic leader-follower formations", IEEE Control Systems Letter, Early Access, 2021

 2. Minh Hoang Trinh, Quoc Van Tran, Dung Van Vu, Phuoc Doan Nguyen, Hyo-Sung Ahn, "Robust Tracking Control of Bearing-Constrained Leader-Follower Formation," Automatica, Vol. 131, 2021, 1097332021

 3. Quoc Van Tran, Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn, "Discrete-time Matrix Weighted Consensus," IEEE Transactions on Network Systems, Early Access, 2021.

 4. Thanh Truong Nguyen, Minh Hoang Trinh, Chuong Van Nguyen, Nam Hoai Nguyen, Dang Van My, "Coordination of Multi-agent Systems with Arbitrary Convergence Time," IET Control Theory & Applications, Vol. 15, Iss. 6, pp. 900-906, 2021.

 5. Minh Hoang Trinh, Nam Hoai Nguyen, Chuong Van Nguyen, "Comments on ``Design of controllers with arbitrary convergence time'' [Automatica 108710]''. 

 6. Dung Van Vu, Minh Hoang Trinh, Phuoc Doan Nguyen, Hyo-Sung Ahn, ``Distance-based formation control with bounded disturbances'', IEEE Control Systems Letters, Vol. 5, Iss. 2, pp. 451-456, April 2021.
 7. Minh Hoang Trinh, Nam Hoai Nguyen, Chuong Van Nguyen, "Comments on ``Design of controllers with arbitrary convergence time'' [Automatica 108710]'', Automatica, Vol. 122, 2020.
 8. Minh Hoang Trinh, Quoc Van Tran, and Hyo-Sung Ahn, "Minimal and Redundant Bearing Rigidity: Conditions and Applications," Transactions on Automatic Control, Vol 65., Iss. 10, pp. 4186 - 4200, 2020.
 9. Gwi-Han Ko, Minh Hoang Trinh, and Hyo-Sung Ahn, “Bearing-Only Control of Directed Cycle Formations: Almost Global Convergence and Hardware Implementation,” International Journal of Robust and Nonlinear Control, Vol. 30, Iss. 12, pp. 4789-4804, 2020.
 10. Jae-Gyeong Lee, Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn, Byung-Hun Lee, “Distributed formation control of the special Euclidean group SE(2) via global orientation control,” IET Control Theory & Applications, Vol. 14, Iss. 10, pp. 1393 – 1399, 2020.
 11. Hyo-Sung Ahn, Quoc Van Tran, Minh Hoang Trinh, Mengbin Ye, Ji Liu, and Kevin L Moore, “Opinion dynamics with cross-coupling topics: modeling and analysis,” IEEE Transactions on Computational Social Systems, Vol. 7, Iss. 3, pp. 632-647, 2020.
 12. Mengbin Ye, Minh Hoang Trinh, Young-Hun Lim, Brian D. O. Anderson, and Hyo-Sung Ahn, “Continuous-time Opinion Dynamics on Multiple Interdependent Topics,” Automatica, 115, May 2020, 108884.
 13. Minh Hoang Trinh, Daniel Zelazo, and Hyo-Sung Ahn, “Pointing Consensus and Bearing-Based Solutions to the Fermat-Weber Location Problem,” Transactions on Automatic Control, Vol. 65, Iss. 6, pp. 2339-2354, 2020.
 14. Hyo-Sung Ahn, and Minh Hoang Trinh, “Consensus under Biased Alignment,” Automatica, Vol. 110, Dec. 2019, 108605.
 15. Quoc Van Tran, Minh Hoang Trinh, Daniel Zelazo, Dwaipayan Mukherjee, and Hyo-Sung Ahn, “Finite-time Bearing-only Formation Control via Distributed Global Orientation Estimation,” Transactions on Control of Network Systems, Vol. 2, Iss. 6, June 2019, pp. 702 - 712.
 16. Minh Hoang Trinh, Shiyu Zhao, Zhiyong Sun, Daniel Zelazo, Brian D. O. Anderson, and Hyo-Sung Ahn, “Bearing-Based Formation Control of A Group of Agents with Leader-First Follower Structure,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 64, Issue 2, 2019, pp. 598 - 613.
 17. Minh Hoang Trinh, Chuong Van Nguyen, Young-Hun Lim and Hyo-Sung Ahn, “Matrix-Weighted Consensus and Its Applications,” Automatica, Vol. 89, pp. 415-419, March 2018.
 18. Viet Hoang Pham, Minh Hoang Trinh, and Hyo-Sung Ahn, “Formation Control of Rigid Graph with Flex Edges," International Jounal on Robust and Nonlinear Control, Vol. 28. Issue 6, , pp. 2543–2559, 2018.
 19. Minh Hoang Trinh, Dwaipayan Mukherjee, Daniel Zelazo, and Hyo-Sung Ahn, “Formations of Directed Cycle with Bearing-only Measurements," International Journal on Robust and Nonlinear Control, 28 (3), pp. 1074-1096, 2018.
 20. Minh Hoang Trinh, Viet Hoang Pham, Myoung-Chul Park, Zhiyong Sun, Brian D. O. Anderson, and Hyo-Sung Ahn, “Comments on “Global Stabilization of Rigid Formations in The Plane [Automatica 49 (2013) 1436–1441],” Automatica, Vol 77, March 2017.
 21. Minh Hoang Trinh, Gwi-Han Ko, Viet Hoang Pham, Kwang-Kyo Oh, and Hyo-Sung Ahn, “Guidance Using Bearing-Only Measurements with Three Beacons in The Plane,” Control Engineering Practice, Vol. 51, pp. 81 – 91, 2016.
 22. Minh Hoang Trinh, Byung-Hun Lee, Hyo-Sung Ahn, “The Fermat-Weber Location Problem in Single Integrator Dynamics Using Only Local Bearing Angles," Automatica, Vol. 59, pp. 90-96, September 2015.
 23. Anh Tuan Pham, Minh Hoang Trinh, Vinh Quang Nguyen, “Dynamic modeling and simulation of a stand-alone wind-diesel hybrid generation system using DFIG," Automation today, Vol. 7, July 2013.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Dung Van Vu, Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn, "Distance-Based Formation Tracking with Unknown Bounded Reference Velocities," Proc. of the International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Busan, South Korea, 2020.
 2. Dung Van Vu, Trung Thanh Cao, Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn. "Tracking Control of Directed Acyclic Formation via Target Point Localization,", ICERA, Thai Nguyen, Vietnam, 2020.
 3. Minh Hoang Trinh, Thanh Truong Nguyen, Nam Hoai Nguyen, Hyo-Sung Ahn, "Fixed-time network localization based on bearing measurements," American Control Conference, Denver, CO, USA, 2020.
 4. Seong-Ho Kwon, Minh Hoang Trinh, Koog-Hwan Oh, Shiyu Zhao, Hyo-Sung Ahn, “Infinitesimal Weak Rigidity, Formation Control of Three Agents, and Extension to 3-Dimensional Space,” SICE Annual Conference, Nara, Japan, 2018, pp. 266-271.
 5. Minh Hoang Trinh, Byung-Hun Lee, Mengbin Ye, Hyo-Sung Ahn, "Bearing-based Formation Control and Network Localization via Global Orientation Estimation," Proc. of the 2nd IEEE Conference on Control Theory and Applications, Copenhagen, Denmark, 2018, pp. 1084-1089.
 6. Quoc Van Tran, Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn, “Surrounding formation of star frameworks using bearing-only measurements,” Proc. of the European Control Conference, Limassol, Cyprus, 2018, pp. 368-373.
 7. Minh Hoang Trinh, Daniel Zelazo, Quoc Van Tran, Hyo-Sung Ahn, “Pointing Consensus for Rooted Out-Branching Graphs,” Proc. of the American Control Conference, Milwaukee, WI, 2018, pp. 3648-3653.
 8. Viet Hoang Pham, Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn, “Finite-Time Convergence of Acyclic Generically Persistent Formation,” Proc. of the American Control Conference, Milwaukee, WI, 2018, pp. 3642-3647.
 9. Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn, “The Bearing-Based Multi-Agent Rendezvous Problem on A Circle,” Proc. of the International Automatic Control Conference (CACS), Pingtung, Taiwan, 2017, pp. 1-6.
 10. Chuong Van Nguyen, Phuong Huu Hoang, Minh Hoang Trinh, Byung-Hun Lee, Hyo-Sung Ahn, "Distributed Nash equilibrium seeking of an aggregative game by a singular perturbed algorithm," Proc. of the Australia and New Zealand Control Conference (ANZCC), Gold Coast, Australia, 2017, pp. 145-150.
 11. Phuong Huu Hoang, Chuong Van Nguyen, Minh Hoang Trinh, Byung-Hun Lee, Hyo-Sung Ahn, “Distributed Coordination and Control in Combined AC-MT HVDC Power Grids,” Proc. of the Australia and New Zealand Control Conference (ANZCC), Gold Coast, Australia, 2017, pp. 69-74.
 12. Minh Hoang Trinh, Mengbin Ye, Hyo-Sung Ahn, Brian D. O. Anderson, “Matrix-Weighted Consensus with Leader-Following Topologies,” Proc. of the Asian Control Conference (ASCC), Gold Coast, Australia, 2017, pp. 1795-1800.
 13. Minh Hoang Trinh, Viet Hoang Pham, Phuong Huu Hoang, Jin-Hee Son, Hyo-Sung Ahn, “A New Bearing Only Control Law,” in Proc. of the 17th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Jeju, South Korea, pp. 117-122.
 14. Viet Hoang Pham, Minh Hoang Trinh, Hyo-Sung Ahn, “A Finite-Time Convergence of Generalized Acyclic Persistent Formation in 3-D Using Relative Position Measurements,” in Proc. of the 17th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Jeju, South Korea, 2017, pp. 230-235 .
 15. Hyo-Sung Ahn, Minh Hoang Trinh, Byung-Hun Lee, "Consensus under misaligned orientations," in Proc. of the 17th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Jeju, South Korea, 2017, pp. 283-288.
 16. Shiyu Zhao, Zhiyong Sun, Daniel Zelazo, Minh Hoang Trinh and Hyo-Sung Ahn, “Laman Graphs Are Generically Bearing Rigid in Arbitrary Dimensions,” in Proc. of the 56th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), Melbourne, Australia, 2017, pp. 3356-3361.
 17. Minh Hoang Trinh, Dwaipayan Mukherjee, Daniel Zelazo, and Hyo-Sung Ahn, “Finite-Time Bearing-only Formation Control,” in Proc. of the 56th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), Melbourne, Australia, 2017, pp. 1578-1583.
 18. Viet Hoang Pham, Minh Hoang Trinh, and Hyo-Sung Ahn, “Distance-Based Directed Formation Control in 3-Dimensional Space,” in Proc. of SICE Annual Conference, Kanazawa, Japan, 2017, pp. 886 - 891.
 19. Minh Hoang Trinh, Dwaipayan Mukherjee, Daniel Zelazo, and Hyo-Sung Ahn, “Planar Bearing-only Cyclic Pursuit for Target Capture,” in Proc. of the 20th IFAC World Congress (IFAC WC 2017), Toulouse, France, pp. 10136 - 10141, 2017.
 20. Dwaipayan Mukherjee, Minh Hoang Trinh, Daniel Zelazo, and Hyo-Sung Ahn, “Bearing-only Pursuit in 2-D for Capture of Moving Target,” in 57th Israel Annual Conference on Aerospace Sciences (IACAS), 2017.
 21. Minh Hoang Trinh, Myoung-Chul Park, Zhiyong Sun, Brian D. O. Anderson, Viet Hoang Pham, Hyo-Sung Ahn, “Further Analysis on Graph Rigidity,” in Proc. of the 55th IEEE Conference on Decision and Control, Las Vegas, USA, 2016, pp. 922 - 927.
 22. Myoung-Chul Park, Zhiyong Sun, Minh Hoang Trinh, Brian D. O. Anderson, Hyo-Sung Ahn, “Distance-Based Control of K4 Formation with Almost Global Convergence,” in Proc. of the 55th IEEE Conference on Decision and Control, Las Vegas, USA, 2016, pp. 904 - 909.
 23. Minh Hoang Trinh, Kwang-Kyo Oh, Hyo-Sung Ahn, “Bearing-only control of leader-first follower formations,” in Proc. of the 14th IFAC Symposium on Large Scale Complex Systems: Theory and Applications, 2016, pp. 7 – 12.
 24. Minh Hoang Trinh, Kwang-Kyo Oh, Hyo-Sung Ahn, “Control of a mobile agent using only bearing measurements in triangular region,” in Proc. of the 7th IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense (CISDA), Hanoi, Vietnam, 2014.
 25. Minh Hoang Trinh, Kwang-Kyo Oh, Hyo-Sung Ahn, “Angle-based control of directed acyclic formations with three-leaders," in Proc. of the 2014 International Conference on Mechatronics and Control (ICMC 2014), China, pp. 2268 – 2271, 2014.
 26. Nguyễn Doãn Phước, Trịnh Hoàng Minh, Nguyễn Hoài Nam, "Một giải pháp cài đặt đơn giản cho thuật toán điều khiển tối ưu thích nghi", Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Số đặc san FEE 2020, pp. 19-29.
 27. Vũ Văn Dũng, Trịnh Hoàng Minh, Nguyễn Thu Hà, "Điều khiển bám cho đội hình leader-follower với vận tốc đặt bất định bị chặn", Hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ VII, 2020.
 28. Trịnh Hoàng Minh, Nguyễn Trường Thành, Vũ Văn Dũng, "Thuật toán đồng thuận với thời gian xác lập bất kỳ và ứng dụng trong bài toán định vị mạng cảm biến dựa trên vị trí tương đối", Hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ VII , 2020.
 29. Minh Hoang Trinh, "Effects of Mismatched Orientations on Bearing-Only Formation Control ", Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Số đặc san FEE 2019, pp. 167-172.
 30. Minh Hoang Trinh, Quoc Van Tran, Hyo-Sung Ahn, "A Method to Generate Generically Bearing Rigid Graphs", Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation (VCCA), Hà Nội, 2019.
 31. Minh Hoang Trinh, "Fixed-time Bearing-Based Network Localization," Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển - VADC, Đà Nẵng, 2019.

 

Phát minh sáng chế