Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

PGS. TSKH. TRẦN HOÀI LINH

Giảng viên, Bộ môn Kĩ thuật đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6233                      Email: linh.tranhoai@hust.edu.vn

 

giới thiệu

PGS. TSKH Trần Hoài Linh là giảng viên tại Bộ môn Kĩ thuật đo và Tin học công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Các phương pháp mới trong phân tích và xử lý số liệu. Hệ thống và thiết bị đo - điều khiển - tự động hóa thông minh. An toàn hệ thống.

Các môn học đảm nhiệm

 

         -   Lý thuyết mạch điện 1,2

         -    Lý thuyết trường điện từ

         -    An toàn hệ thống thông tin

         -    Kỹ thuật nhận dạng

         -    Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

         -    Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

        

Các hướng nghiên cứu chính

-    Các phương pháp mới trong phân tích và xử lý số liệu.

-    Hệ thống và thiết bị đo - điều khiển - tự động hóa thông minh.

-    An toàn hệ thống.

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 1. Linear Circuit 2

 

 1. Algorithms and Data Structures

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Tran Hoai Linh, A Modified TSK Network and Its Application in Classification, International Journal of Information Technology, Vol. 12/6, p. 23-28, 2006.
 2. Trần Hoài Linh, Nguyễn Thành Trung, Đinh Văn Nhượng, Feature Extraction Model For Ceramic Tile Classification By Using Image Processing, XX Scientific Conference on 50-year of Hanoi University of Technology, Vietnam, 2006
 1. Trần Hoài Linh, Đinh Văn Nhượng, Application of TSK network in ceramic tile classification, XX Scientific Conference on 50-year of Hanoi University of Technology, Vietnam, 2006
 2. Trần Hoài Linh, SVM network and application in gas mixture recognitions, XX Scientific Conference on 50-year of Hanoi University of Technology, Vietnam, 2006
 3. S. Osowski, T. Martkiewicz, Hoai Linh Tran, Ensemble of neural networks for improved recognition and classification of arrhythmia, XVIII IMEKO World Congress, Brazil, 2006
 4. Tran Hoai Linh, Ngo Hong Viet, Application of Image Processing Algorithms in Automatic Fingerprint Recognition, International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2008), Vietnam, 2008
 5. Tran Hoai Linh, Dinh Van Nhuong, Application Of Neural Network In Sensor Characteristic Linearization And Its Implementation In Artificial Nose, International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2008), Vietnam, 2008
 6. Tran Hoai Linh, Dinh Van Nhuong, Vấn đề khởi tạo mạng TSK và ứng dụng trong bài toán nhận dạng, National conference on Research, Development and Application of Information Technology and Telecommunication (ICT.rda’08), 2008
 7. S. Osowski, T. Markiewicz, Tran Hoai Linh, Recognition and classification system of arrhythmia using ensemble of neural networks, Measurement, Vol. 41, p. 610-617, 2008.
 8. Đinh Văn Nhượng, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Hoài Linh, A New Approach in TSK network parameters estimation and its application in recognition system, Science and Technology Journal, vol. 67, 2008
 9. Trần Hoài Linh, Đinh Văn Nhượng, Phạm Thị Ngọc Yến, Application of image processing algorithms in feature vector generation for ceramic tiles classification, Science and Technology Journal, vol. 72, 2008
 10. Trần Hoài Linh, Nguyễn Quân Nhu, Application of Hybrid Model in Daily Peak Power Load Prediction Problem, Technical Universities Science and Technology Journal, No. 73, 2009
 11. Monique POLIT, Stéphane GRIEU, Hoai Linh TRAN, Van Giang TRAN, Quan Nhu NGUYEN, Ứng Dụng Phương Pháp Chuỗi Thời Gian và Mạng Nơ Ron Trong Dự Báo Phụ Tải Ngày Của Thành Phố Hà Nội, Technical Universities Science and Technology Journal, 2009
 12. Monique POLIT, Stéphane GRIEU, Hoai Linh TRAN, Van Giang TRAN, Forecasting of wind speed using wavelets analysis and cascade-correlation neural networks, EWEC 2009, Ẻurope’s Premier Wind Energy Event, Pháp, 2009
 13. Hung V. Nguyen, Linh H. Tran, Tri M. Cao, Graph Segmentation Based Method in Thermal Camera Object Detection, 9th South East Asia Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 2015, 7/2015, pp. 98 -  101, 2186-7631
 14. Hung Van Nguyen, Linh Hoai Tran, Application of Graph Segmentation Method in Thermal Camera Object Detection, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 8/2015, pp. 829-834, ISBN: 978-1-4799-8700-9
 15. Trần Hoài Linh, Nguyễn Đức Thảo, Đinh Văn Nhượng, Ứng dụng wavelet loại bỏ ảnh hưởng của nhịp thở trong tín hiệu ECG nhằm nâng cao chất lượng nhận dạng tín hiệu ECG, Hội nghị Toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA 2015, 11/2015
 16. Phạm Trung Dũng, Đặng Thúy Hằng, Trần Hoài Linh, Cây quyết định trong trích chọn đặc tính gen cho phân loại ung thư sử dụng dữ liệu biểu hiện gen DNA Microarray, Hội nghị Toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA 2015, 11/2015
 17. Trần Hoài Linh, Dương Hòa An, Xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải có nhiều nhánh sử dụng phương pháp sóng phản hồi chủ động, Hội nghị Toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA 2015, 11/2015
 18. Phạm Văn Nam, Trần Hoài Linh, Công nghệ nhúng trong thiết kế thiết bị đo điện tim có chức năng phát hiện phức bộ QRS, Hội thảo Quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin 12/2015, ISBN: 978-604-67-0635-9
 19. Dương Hòa An, Đỗ Trung Hải, Trần Hoài Linh, Ứng dụng phương pháp sóng phản hồi chủ động và phân tích hàm tương quan để xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, 6/2016, số 151(06), trang 141-146, 1859-2171
 20. Đỗ Văn Đỉnh, Đinh Văn Nhượng, Trần Hoài Linh, Thiết kế thiết bị đo, thu thập, giám sát một số thông số môi trường, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, 6/2016, số 151(06), trang 141-146, 1859-2171
 21. Phạm Trung Dũng, Trần Hoài Linh, Dương Văn Yên, Nguyễn Đức Thi, Nguyễn Hồng Minh, Đỗ Quý Thẩm, Nghiên cứu nâng cao khả năng chống nhiễu cho ngòi nổ laser trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật mã hóa trải phổ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, 6/2016, số 151(06), trang 141-146, 1859-2171
 22. Thuy Hang Dang, Trung Dung Pham, Hoai Linh Tran, Quang Le Van, Using Dimension Reduction with Feature Selection to Enhance Accuracy of Tumor Classification, The 3rd International Conference on Biomedical Engineering, 10/2016, ISBN: 978-1-5090-1098-1
 23. Dinh Do Van, Nhuong Dinh Van, Linh Tran Hoai, Applications of SVM networks in hybrid model for environment parameters estimation, 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), 11/2016, ISBN: 978-1-5090-5200-4
 24. Linh Tran Hoai, Anh Duong Hoa, Fault detection on the transmission lines using the time domain reflectometry method basing on the analysis of reflected waveform, 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), 11/2016, ISBN: 978-1-5090-5200-4
 25. Dinh Do Van, Nhuong Dinh Van, Linh Tran Hoai, Applications model of Support Vector Machine networks for interpolations parameters weather, The 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering - RCEEE 2016, 11/2016, ISBN: 978-604-93-8944-3
 26. Linh Tran Hoai, Dao Duy Yen, Truong Tuan Anh, Transformer Faults Detection Using Electrical and Mechanical Vibration Signals, SEATUC 2017, 3/2017, ISSN: 2186-7631
 27. Tran Hoai Linh, Duong Hoa An, Do Trung Hai, An mplementation of Time-domain Reflectometry Using FPGA for Transmission Lines Fault Location, SEATUC 2017,3/2017, ISSN: 2186-7631
 28. Dinh Do Van, Nhuong Dinh Van, Linh Tran Hoai, Method for Evaluation and Selection of Inputs for Environmental Forecasting Models, SEATUC 2017, 3/2017, ISSN: 2186-7631

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế