Truy cập nội dung luôn
Viện Điện

TS. Đào Quý Thịnh TS. Đào Quý Thịnh

Hướng nghiên cứu chính Hướng nghiên cứu chính

  • Cơ nhân tạo.
  • Robot y tế, robot phục hồi chức năng.
  • Lý thuyết điều khiển và ứng dụng.

Thông tin chung Thông tin chung

Giảng viên

Trang thông tin Scopus

Walfare and Service Robotic Laboratory

Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp

Viện Điện

Tel. 024-3869-2306 Email: thinh.daoquy@hust.edu.vn

 

Đề tài đồ án tham khảo cho sinh viên Đề tài đồ án tham khảo cho sinh viên

Đề tài đồ án 1 kỳ 20192

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TRÊN CƠ SỞ CƠ NHÂN TẠO Cơ nhân tạo (Pneumatic artificial muscle) đã và đang được nghiên cứu áp dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp: robot phục hồi chức năng...

Đề tài đồ án 2 kỳ 20192

DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 TRÊN CƠ SỞ CƠ NHÂN TẠO Cơ nhân tạo (Pneumatic artificial muscle) đã và đang được nghiên cứu áp dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp: robot phục hồi chức...

Đề tài ĐACN và ĐATN kỳ 20192

DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐACN và ĐATN TRÊN CƠ SỞ CƠ NHÂN TẠO Cơ nhân tạo (Pneumatic artificial muscle) đã và đang được nghiên cứu áp dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp: robot phục hồi...

Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo

Documents for students

Các thư mục con
Tên Số lượng thư mục số tài liệu
Hình nhỏ 0 4
Hình nhỏ 0 3
Tài liệu
Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Tên Cỡ
Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.