Truy cập nội dung luôn
Viện Điện

TS. Đào Quý Thịnh TS. Đào Quý Thịnh

Hướng nghiên cứu chính Hướng nghiên cứu chính

  • Cơ nhân tạo.
  • Robot y tế, robot phục hồi chức năng.
  • Lý thuyết điều khiển và ứng dụng.

Thông tin chung Thông tin chung

Giảng viên

Trang thông tin Scopus

Walfare and Service Robotic Laboratory

Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp

Viện Điện

Tel. 024-3869-2306 Email: thinh.daoquy@hust.edu.vn