TS. Phạm Văn Trường

Giảng viên Bộ môn Điều khiển tự động

 

Tel. 024-3869-6211                        Email: truong.phanvan@hust.edu.vn

Website cá nhân:  https://sites.google.com/site/truongpvsite

giới thiệu

Tiến sỹ Phạm Văn Trường là giảng viên tại Bộ môn Điều Khiển tự động, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

 • Tín hiệu hệ thống
 • Lý thuyết điều khiển 1
 • Thị giác máy tính

 

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

 • Xử lý tín hiệu
 • Xử lý ảnh và nhận dạng
 • Thị giác máy tính

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

T2017-PC-122

 

 

T2017-PC-099

 

 

T2020-PC-017

Nghiên cứu phát triển thuật toán phân tích và xử lý tín hiệu trong hồi

sức tim phổi

 

Nghiên cứu phát triển thuật toán phân vùng ảnh trong y tế dựa trên

phương pháp tập mức

 

Phát triển các thuật toán xử lý tín hiệu điện tim

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

A. Tạp chí quốc tế:

 1. Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, Pa-Chun Wang, Men-Tzung Lo, Tympanic Membrane Segmentation in Otoscopic Images based on Fully Convolutional Network with Active Contour Loss, Signal, Image and Video Processing, (accepted), 2020.
 2. Van-Truong Pham, Chen Lin, Thi-Thao Tran, Mao-Yuan Su, Ying-Kuang Lin, Chun-Tung Nien, Wen-Yih Tseng,  Jiunn-Lee Lin, Men-Tzung Lo,  Lian-Yu Lin, Predicting Ventricular Tachyarrhythmia in Patients with Systolic Heart Failure based on Texture Features of the Gray Zone from Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging,Journal of Cardiology, Early Access, 2020.
 3. Chen Lin, Pei-Feng Lin, Chen-Hsu Wang, Chung-Hau Juan, Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham, Chun-Tung Nien, Yenn-Jiang Lin, Cheng-Yen Wang, Chien-Hung Yeh, Men-Tzung Lo, Probing Age-Related Changes in Cardio-Respiratory Dynamics by Multimodal Coupling Assessment, Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, Vol. 30, No. 3, pp. 1-15, 2020.
 4. Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham, Chen Lin, Hui-Wen Yang, Yung-Hung Wang, Kuo-Kai Shyu, Wen-Yih Tseng, Mao-Yuan Su, Lian-Yu Lin, Men-Tzung Lo, “Empirical Mode Decomposition and Monogenic Signal based Approach for Quantification of Myocardial Infarction from MR Images,” IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Vol. 23, No. 2, pp. 731-743,  2019.
 5. Thi-Thao Tran, Te-Yung Fang, Van-Truong Pham, Chen Lin, Pa-Chun Wang, Men-Tzung Lo, "Development of an Automatic Diagnostic Algorithm for Pediatric Otitis Media," Otology & Neurotology , Vol. 39, No.8, pp. 1060-1065, 2018.
 6. Hsu-Wen V. Young, Ke-Hsin Hsu, Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, Men-Tzung Lo,A new approach to sparse decomposition of nonstationary signals with multiple scale structures using self-consistent nonlinear waves,” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 481, pp. 1–10, 2017.
 7. Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, Kuo-Kai Shyu, Chen-Lin, Pa-Chun Wang, Men-Tzung Lo,  “Shape collaborative representation with fuzzy energy based active contour model,” Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol.56, pp. 60-74, 2016.
 8. Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, “Active Contour Model and Nonlinear Shape Priors with Application to Left Ventricle Segmentation in Cardiac MR Images,” Optik-International Journal for Light and Electron Optics, Vol.127, No.3, pp. 991-1002, 2016.
 9. Lian-Yu Lin, Mao-Yuan SuVan-Truong Pham, Thi-Thao Tran, Yung-Hung Wang, Wen-Yih Tseng, Men-Tzung Lo, Jiunn-Lee Lin, “Endocardial Remodeling in Heart Failure Patients with Impaired and Preserved Left Ventricular Systolic Function-A Magnetic Resonance Image Study,” Scientific Reports, (DOI: 10.1038/srep20868), 2016.
 10. Yunn-Jy Chen, Tiffany Ting-Fang Shih, Yi-Chung Chang, Ying-Chieh Hsu, Leh-Kiong Huon, Men-Tzung Lo, Van-Truong Pham, Chen Lin, Pa-Chun Wang, “Acoustic-integrated Dynamic MR Imaging for a Patient with Obstructive Sleep Apnea, Magnetic Resonance Imaging, Vol. 33, No. 10, pp. 1350-1352, 2015.
 11. Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, Kuo-Kai Shyu, Lian-Yu Lin, Yung-Hung Wang, Men-Tzung Lo Multiphase B-spline level set and incremental shape priors with applications to segmentation and tracking of left ventricle in cardiac MR images,” Machine Vision and Applications, Vol. 25, No. 8, pp. 1967-1987, 2014.
 12. Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham, Kuo-Kai Shyu,Image Segmentation using Fuzzy Energy-based Active Contour with Shape Prior,” Journal of Visual Communication and Image Representation, Vol.25, No.7, pp. 1732-1745, 2014.
 13. Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham, Kuo-Kai Shyu,Zernike Moment and Local Distribution Fuzzy Energy based Active Contours for Image Segmentation,” Signal, Image and Video Processing, Vol. 8, No. 1, pp. 11-25, 2014.
 14. Yi-Chung Chang, Leh-Kiong Huo, Van-Truong Pham, Yunn-Jy Chen, Sun-Fen Chen, Tiffany-Ting-Fang Shih, Thi-Thao Tran, Yung-Hung Wang, Chen Lin, Jenho Tsao,  Men-Tzung Lo, Pa-Chun Wang, Synchronized imaging and acoustic analysis of the upper airway in patients with sleep-disordered breathing,” Physiological Measurement, Vol. 35, No.12, pp. 2501-2512, 2014.
 15. Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham, Kuo-Kai Shyu, “Moment-based Alignment for Shape Prior with Variational B-Spline Level Set,” Machine Vision and Applications, Vol. 24, No.5, pp. 1075- 1091, 2013.
 16. Kuo-Kai Shyu, Juu-Kuh LinVan-Truong Pham, Thi-Thao Tran, Li-Jen Shang, Evolution of Local to Global Minimum Torque Ripples of Direct Torque Control for Induction Motor Drives,” Journal of the Chinese Institute of Engineers, Vol. 36, No. 5, pp. 608-615, 2013.
 17. Kuo-Kai ShyuVan-Truong Pham, Thi-Thao Tran, and Po-Lei Lee, “Unsupervised Active Contours Driven by Density Distance and Local Fitting Energy with Applications to  Medical Image Segmentation,” Machine Vision and Applications, Vol. 23, No.6, pp.1159- 1175, 2012.
 18. Kuo-Kai Shyu, Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, and Po-Lei Lee, “Global and Local Fuzzy Energy-based Active Contours for Image Segmentation,” Nonlinear Dynamics, Vol. 67, No. 2, pp. 1559-1578, 2012.
 19. Kuo-Kai Shyu, Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham, Po-Lei Lee, and Li-Jen Shang, “Fuzzy Distribution Fitting Energy-based Active Contours for Image Segmentation,” Nonlinear Dynamics, Vol. 69. No. 1-2, pp. 295-312, 2012.
 20. Kuo-Kai Shyu, Juu-Kuh Lin, Van-Truong Pham, Ming-Ji Yang, and Te-Wei Wang, “Global Minimum Torque Ripple Design for Direct Torque Control of Induction Motor,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 57, No. 9, pp. 3148-3156, 2010.

B. Tạp chí trong nước:                                                                               

 1. Van-Truong Pham*, Thi-Thao Tran,  “Nhận dạng khuôn mặt trực tiếp và ứng dụng trong mở cửa tự động,” Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, Vol. 1, No. 1. pp. 53-58 , 2021. 

 1. Van-Truong Pham*, Thi-Thao Tran “Phân vùng tổn thương da từ ảnh soi da bằng mô hình SegUnet,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Vol. 19, No. 4, pp. 57-62, 2021.

 1. Van-Truong Pham*, Thi-Thao Tran, Dao Van Hau “Phát hiện lòng bàn tay trực tiếp và nhận dạng người sử dụng mô hình Tetra cấu trúc vi mô cục bộ,” Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Quân sự,  No. 73. pp. 29-39, 2021. 

 1. Bùi Đăng Thảnh, Phạm Văn Trường, Nguyễn Huy Phương, "Developing a Smart Device for Measuring and Monitoring Ammonia Concentration," Journal of Science and Technology,  No. 147. pp. 7-13, 2020.

 1. Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham*, "Myocardium Segmentation based on combining Fully Convolutional Network and Graph cut," Journal of Science and Technology, No. 139, pp. 18-23, 2019.

 1. Tran Thi Thao, Pham Van Truong*, "A Variational Mode Decomposition based approach for Cardiopulmonary Resuscitation Estimation and Assessment," Vietnam Journal of Science and Technology, Vol. 57, No. 1, pp. 92-101, 2019.

 1. Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, Cong-Dong Trinh, "An Adaptive Filtering based Approach for Cardiopulmonary Resusciation Quality Assessment," Journal of Journal of Science and Technology,  No. 131, pp. 105-110, 2018. 

 1. Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham*, Dang-Thanh Bui, “A variational mode decomposition-based approach for Heart rate monitoring using wrist-type Photoplethysmographic Signals during intensive Physical Exercise,” Journal of Science and Technology, No. 131, pp. 100-104, 2018. 

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Minh-Nhat Trinh, Nhu-Toan Nguyen, Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham*, “A Deep Learning-based Approach with Image-driven Active Contour Loss for Medical Image Segmentation,” The 2nd International Conference on Data Science and Applications (ICDSA 2021), 2021.
 2. Minh-Nhat Trinh, Nhu-Toan Nguyen, Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham*, “A Semisupervised Deep Learning-based Approach with Multiphase Active Contour Loss for Left Ventricle Segmentation from CMR Images,” The third International Conference on Sustainable Computing (SUSCOM-2021), 2021.
 3. Tien-Thanh Tran, Thi-Thao Tran, and Van-Truong Pham*, “Deep Learning based COVID-19 Diagnosis by Joint Classification and Segmentation,” The Second International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, 2021.
 4. Dang-Tien Nguyen, Thi-Thao Tran, and Van-Truong Pham*, “Attention U-Net with Active Contour based Hybrid Loss for Brain Tumor Segmentation,” The Second International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, 2021.
 5. Nhu-Toan Nguyen, Minh-Nhat Trinh, Thi-Thao Tran, and Van-Truong Pham*, “Refining Skip Connections by Fusing Multi-scaled Context in Neural Network for Medical Image Segmentation,” The Second International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, 2021.
 6. Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, “An automatic approach for estimation of CPR signal using thoracic impedance,5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), 2020.
 7. Tien Thanh Tran, Thi-Thao Tran, Quoc Cuong Ninh, Minh Duc Bui, Van-Truong Pham*, "Segmentation of Left Ventricle in Short-Axis MR Images Based on Fully Convolutional Network and Active Contour Model," 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), 2020.
 8. Duy Khang Nguyen, Thi-Thao Tran, Cong Phuong Nguyen, Van-Truong Pham*, “Skin Lesion Segmentation based on Integrating EfficientNet and Residual block into U-Net Neural Network,” 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), 2020.
 9. Quoc Cuong Ninh, Thi-Thao Tran, Tien Thanh Tran, Thi Anh Xuan Tran, Van-Truong Pham*, “Skin Lesion Segmentation Based on Modification of SegNet Neural Networks,” The 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 2019.
 10.  Karianto Karianto, Weiting Chen, Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, Erik Alonso, Dana Give, Chen-Lin, Anna Marie Chang, Mohamud Daya, Hui-Chih Wang, Wen-Chu Chiang, Men-Tzung Lo, Matthew Huei-Ming Ma, “Single Channel ECG based Reuscitation Quality Assessment via Hilbert-Huang Spectrum Analysis,” International Conference on Emergency Medicine (ICEM), 2016.
 11. Pa-Chun Wang, Te-Yung Fang, Men-Tzung Lo, Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, “Development of A Mobile Phone-based Otitis Media Auto-Diagnostic System (OMADx),” 13th Japan-Taiwan Conference on Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2015.
 12. Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, Yun-Jen Chiu, and Kuo-Kai Shyu, Region-aided Geodesic Active Contour Model for Image Segmentation,” In Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology (IEEE ICCSIT), 2010.
 13. Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham, Yun-Jen Chiu, and Kuo-Kai Shyu, “Active Contour with Selective Local or Global Segmentation for Intensity Inhomogeneous Image,” In Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Computer Science and   Information Technology (IEEE ICCSIT), 2010.
 14. Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham, Yun-Jen Chiu, and Kuo-Kai Shyu, “Image Segmentation based on Geodesic aided Chan-Vese Model,” In Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology (IEEE ICCSIT), 2010.
 15. Yun-Jen Chiu, Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, and Kuo-Kai Shyu, “Evaluation of Active Contour on Medical inhomogeneous Image Segmentation,” In Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology (IEEE ICCSIT), 2010.
 16. Thi-Thao Tran, Po-Lei Lee, Van-Truong Pham, and Kuo-Kai Shyu, “MRI Image Segmentation Based on Fast Global Minimization of Snake Model,” In Proceedings of the 10th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV), 2008.

 

Phát minh sáng chế

 1. Men-Tzung Lo, Leh-Kiong Huon, Van-Truong Pham, Yunn-Jy Chen, Ting-Fang Shih, Thi-Thao Tran, Chen Lin, Pa-Chun Wang, “Bed set for inhibition obstructive sleep apnea,” US Patent US10500085B2, Grant: December 2019.
 2. Men-Tzung Lo, Te-Yung Fang, Van-Truong Pham, Thi-Thao Tran, Pa-Chun Wang, “System and Method for an Otitis Media Database Constructing and an Image Analyzing,” US PatentUS10037481B2, Grant: July 2018.
 3. Yi-Chung Chang, Huon Leh-Kiong, Pham Van-Truong, Yunn-Jy Chen, Tiffany Ting-Fang Shih, Tran Thi-Thao, Chen Lin, Men-Tzung Lo, Wang Pa-Chun, “Method and System of Obstructed Area Determination for Sleep Apnea Syndrome,” US PatentPublication number: 20160331306Publication date: 17/11/2016. (Pending).