ThS Phạm Thành Chung

Giảng viên, Bộ môn Hệ Thống Điện

Tel. 04-3-8692009

Email:  chung.phamthanh1@hust.edu.vn

Fax. 04-3-6231478

 

 

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

-          An Toàn Điện

-          Vật Liệu Điện và Cao Áp

Các hướng nghiên cứu chính

-          Vật liệu điện.

-          Quá điện áp trong hệ thống điện.

-          Phóng điện cục bộ (PD)

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế