ThS. Phạm Hồng Thái

Phó Giám đốc Trung tâm thực hành Kỹ thuật điện

Cán bộ kỹ thuật,  Trung tâm TCEE

Vị trí làm việc: Phụ trách văn phòng ĐCSTQ Địa chỉ liên hệ: Trung tâm đào tạo thực hành kỹ thuật điện, Nhà A 01 Nguyễn Hiền, Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội

Tel. 02-3869-6211                                       Email: thai.phamhong@hust.edu.vn

Điện thoại di động: 0983656612

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Thí nghiệm điện tử công suất
  • Thí nghiệm truyền động điện

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Điện tử công suất
  • Truyền động điện
  • Ứng dụng phi tuyến trong sợi tinh thể quang

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Bài giảng Vật liệu điện   

PGS.TS. Phạm Văn Bình (chủ biên),TS Đặng Quốc Vương,Th.s Phạm Hồng Thái, KS. Trương Việt Hà.

Năm 2016; Số ĐKXB: 3408-2016/CXBIPH/6-1313/GD; In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2016; Mã số ISBN: 978-604-0-09559-6.

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1].  A Novel Design of Highly Nonlinear Golden Spiral Ge-doped Core Photonic Crystal Fiber for Supercontinum Light Sources Application

Pham Hong Thai, Pham Thanh Tung, Md. Anwar Hossain, Nguyen Hoang Hai

[2].  New proposal of chromatic dispersion control in honey comb photonic crystal fiber for broadband communication 

Nghiem Xuan Tam, Nguyen Hoang Hai, Pham Hong Thai, Nguyen Xuan Son

Phát minh sáng chế