ThS. Phạm Hồng Hải

Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm đào tạo thực hành Kỹ thuật điện
Công việc: Quản lí phòng thí nghiệm điện

Địa chỉ liên hệ: Phòng 211, Trung tâm đào tạo thực hành kỹ thuật điện, nhà A số 01 Nguyễn Hiền - Hai Bà Trưng - ​​Hà Nội

Tel. 024-3869-6211                                 Email: hai.phamhong@hust.edu.vn

Điện thoại: 0438 683 703

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Thí nghiệm lý thuyết mạch

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Thiết kế, chế tạo các máy điện dùng vật liệu mới

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. ANALYSIS OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN AMORPHOUS CORE DRY-TYPE CAST-RESIN TRANSFORMERS VIA A FINITE ELEMENT METHOD, Pham Hong Hai, Le Duc Tung, Dang Quoc Vuong and Pham Van Binh, ISSN 1859-1043, Journal of Military Science and Technology, accepted for publication in 2020.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

 

Phát minh sáng chế