ThS. Phan Thị Huyền Châu

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

 Viện Điện

Tel.                                              Email: Chau.phanthihuyen@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Điều khiển logic và PLC.
  • CIM.

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

 

  • Tự động hóa quá trình.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế