TS. Nguyễn Xuân Tùng

Giảng viên, Bộ môn Hệ Thống Điện

Tel. (+844) 38 69 20 09                       Email tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Fax. (+844)  36 23 14 78                           

giới thiệu

Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Tùng là giảng viên bộ môn Hệ thống điện, viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các môn học đảm nhiệm

 • Bảo vệ hệ thống điện
 • Tự động hóa trong hệ thống điện
 • Chất lượng điện năng (cao học)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Các phương pháp xác định vị trí điểm sự cố trên đường dây tải điện
 • Xác định tổng trở đường dây bằng các phương pháp online và offline (phục vụ việc cài đặt cho rơle, nâng cao độ chính xác trong việc định vị điểm sự cố).
 • Các phương pháp điều khiển và mô phỏng thiết bị FACTS trong hệ thống điện.
 • Đo lường, giám sát phân tích các vấn đề về chất lượng điện năng
 • Ảnh hưởng của các nguồn phân tán đến hệ thống bảo vệ của lưới phân phối
 • Các hệ thống bảo vệ rơle tương thích (Adaptive Protective Relaying Systems)
 • Ứng dụng của các thiết bị đo được đồng bộ hóa trong hệ thống điện PMU (Synchronized Phasor Measurements & Applications)
 • Tính toán lựa chọn các thiết bị lọc sóng hài thụ động

 

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1.  N. X. Tung and G. Fujita, "Fault current limiting function of dynamic voltage restorer utilizing signals from existing protective relays" IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, vol. 5, no. 3, 2010.
 2.  N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "Phase load balancing in distribution power system using discrete passive compensator" IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, vol. 5, no. 5, 2010.
 3.  N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "An improved control strategy for hybrid series active filter dealing with unbalanced load" IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, vol. 6, no. 4, 2010.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1.  N. X. Tung, G. Fujita, M. A. S. Masoum, and S. M. Islam, "Impact of harmonics on tripping time and coordination of overcurrent relay" in The 7th WSEAS International Conference (World Science and Engineering Academic and Society) - Italy, November 2007, pp. 46-51.
 2. N. X. Tung and G. Fujita, "Influence of power quality on operation of protection system" in 2007 International Symposium on Sustainable Energy - Japan, December 2007, pp. 63-66.
 3. N. X. Tung and G. Fujita, "Incorporating fault current limiting function of dynamic voltage restorer with existing protection system" in The International Conference on Electrical Engineering 2008 -       Japan, July 2008, pp. O-167.
 4. N. X. Tung and G. Fujita, "Phase load balancing in distribution power system using passive compensator" in The 3nd South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium - Malaysia, February 2009, pp. 90-91.
 5. N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "Application of switched passive compensator for phase load balancing" in The 20th IEEJ Annual Conference of Power & Energy Society - Japan, August 2009.
 6. N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "Dynamic voltage restorer as series active filter for unbalanced load" in The 2009 ASEAN Symposium on Power and Energy Systems - Thailand, September 2009, p. PQ03.
 7. N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "Phase loading balancing by shunt passive compensator" in 2009 IEEE T&D Asia Conference & Exposition - Korea, October 2009, pp. OR5-3.
 8. N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "Discrete passive compensator for load balancing" in 2009 International Symposium on Sustainable Energy - Japan, December 2009, pp. 225-228.
 9. N. X. Tung, G. Fujita, and K. Horikoshi, "An adapted control strategy for dynamic voltage restorer to work as series active power filter" in The 2010 International Power Electronics Conference IPEC - Japan, June 2010.

Phát minh sáng chế