https://see.hust.edu.vn/documents/86526/189052/NguyenVanThuc.jpg/b2f7232a-c184-400e-b309-247e3012a462?t=1587594348000

KS. Nguyễn Văn Thực

Giảng viên: Cán bộ kỹ thuật, Bộ môn Kỹ thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6211                       Email: thuc.nguyenvan@hust.edu.vn

Fax.                                

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

 

  • Môn 1: Hướng dẫn thí nghiệm môn Mạch điện 1
  • Môn 2: Hướng dẫn thí nghiệm môn Mạch điện 2
  • Môn 3: Hướng dẫn thí nghiệm môn Trường điện từ
  • Môn 4: Hướng dẫn thí nghiệm môn Mạch và Năng lượng

Các hướng nghiên cứu chính

 

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế