ThS. NGÔ VĂN QUYỀN

Giảng viên – Nghiên cứu sinh tại CANADA

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện-Điện tử

Tel. (+844) 24-3869-6211                    Email: quyen.ngovan@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Kỹ thuật điện

Các hướng nghiên cứu chính

 

  • Định hướng 1: 
  • Định hướng 2: 

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Tác giả 1, Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên tạp chí. 2019.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 [1].  Tác giả 1Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên hội nghị. 2019.

Phát minh sáng chế