TS. Nguyễn Văn Ánh

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử

Tel. 0438.692.511  Email: anh.nguyenvan1@hust.edu.vn

Địa chỉ làm việc: phòng 106 nhà C3 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

giới thiệu

Tiến sỹ Nguyễn Văn Ánh  là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: ng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết bị điện, xử lý ảnh của từ webcam,…, các thiết bị thông minh cho nhà ở và nơi làm việc, các thiết bị đóng cắt và bảo vệ số trong hệ thống điện. Tiến sỹ Nguyễn Văn Anh đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE2010: Kỹ Thuật Điện
  • EE2241: Khí cụ điện

Các hướng nghiên cứu chính

-       Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết bị điện, xử lý ảnh của từ webcam,…

-       Các thiết bị thông minh cho nhà ở và nơi làm việc.

-        Các thiết bị đóng cắt và bảo vệ số trong hệ thống điện.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1.    A.V. Nguyen, L.B. Nguyen, S.S. Wang & H.T. Nguyen, (2013), 'Shared Control Strategies for Human - Machine Interface in an Intelligent wheelchair', 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, 2013, pp. 3638 - 41.

2.    A.V. Nguyen, L.B. Nguyen, S.S. Wang & H.T. Nguyen, (2013), 'The Advancement of an Obstacle Avoidance Bayesian Neural Networks for an Intelligent Wheelchair', 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, 2013, pp. 3642-5.

3.    A.V. Nguyen, L.B. Nguyen, S.S. Wang & H.T. Nguyen, (2012), 'Development of a Bayesian Neural Networks to Perform Obstacle Avoidance for an Intelligent Wheelchair', 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Diego, California, USA, 2012, pp. 1884-7.

4.    A.V. Nguyen, S.S. Wang & H.T. Nguyen, (2011), 'Development of a Bayesian Recursive Algorithm to Find Free-Spaces for an Intelligent Wheelchair.', 33rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Boston, Massachusetts USA, 2011, pp. 7250-3.

5.    B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen, 2013, 'Analyzing EEG Signals under Insulin-induced Hypoglycemia in Type 1 Diabetes Patients', 35th Annual Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, July 2013 inProceedings of the 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, ed Kenji Sunagawa, IEEE, USA, pp. 1980-1983.

6.    B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen,  2013, 'Combining Genetic Algorithm and Levenberg-Marquardt Algorithm in Training Neural Network for Hypoglycemia Detection using EEG Signals', 35th Annual Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, July 2013 in Proceedings of the 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, ed Kenji Sunagawa, IEEE, USA, pp. 5386-5389.

7.    B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen, 2012, 'An adaptive strategy of classification for detecting hypoglycemia using only two EEG channels', 34th Annual Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Diego, California, USA, August 2012 in Proceedings of the 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, ed Michael C.K. Khoo, IEEE, USA, pp. 3515-3518.

8.    B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen, 2012, 'A particle swarm optimization-based neural network for detecting nocturnal hypoglycemia using electroencephalograph (EEG) signals', Brisbane, Australia, June 2012 in 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence, ed Hussein A. Abbass, IEEE, Piscataway, USA, pp. 2730-2735.

 

Phát minh sáng chế