KS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Cán bộ thí nghiệm, Bộ môn Kỹ thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 0988642058                       Email: cuc.nguyenthikim2@hust.edu.vn

Fax.                                

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

 

  • Môn 1.  Hướng dẫn thí nghiệm môn  Vi xử lý
  • Môn 2.  Hướng dẫn thí nghiệm môn  Thiết kế hệ thống số
  • Môn 3.  Hướng dẫn thí nghiệm môn  Điện tử tương tự
  • Môn 4.  Hướng dẫn thí nghiệm môn  Điện tử tương tự và số

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế