ThS. NGUYỄN THỊ HUẾ

Giảng viên, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6211                       Email:  hue.nguyenthi@hust.edu.vn

giới thiệu

Thạc Sĩ Nguyễn Thị Huế là giảng viên bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp, viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các môn học đảm nhiệm

 • Môn 1. Kỹ thuật đo lường
 • Môn 2. Hệ thống và thiết bị đo
 • Môn 3. Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp
 • Môn 4. Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu đo

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

103.02-2018.33

Nghiên cứu các cảm biến khí linh hoạt tự cấp nguồn theo hiệu ứng ma sát điện sử dụng các vật liệu nhạy cấu trúc nano 2D- Kinh phí quản lí năm 2019: 25 triệu

T2017-PC-100

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các tham số cấu trúc đến đáp ứng bộ lọc tương tự cao tần sử dụng phương pháp mô phỏng số.

T2016-PC-097

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị đo gió trên cơ sở sóng siêu âm

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Hoang Si Hong, Nguyen Huy Phuong, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thi Hue-Viện Điện – ĐHBKHN “Highly sensitive and low detection limit of resistive NO2 gas sensor based on a MoS2/graphene two-dimensional heterostructures” Applied Surface Science, Tạp chí Q1 (thuộc Web of Science), Volume 492, Pages449-454, ISBN 0169-4332, 6/2019
 2. Nguyen Hai Ha, Cung Thanh Long, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thi Hue, Nguyen Huy Phuong, Hoang Si Hong, “Characteristics of Hydrogen Sensor Based on Monolayer of Pt Nanoparticles Decorated on Single Layer Graphene”, Journal of Electronic Materials, June 2017, Volume 46, Issue 6, pp 3353–3358 
 3. Tran Manh Ha, Do Quang Huy, Hoang Si Hong, Nguyen Thi Hue “FEM Analysis of high-selectivity SAW filter using SPUDT structure”, Journal of Science & Technology (123), tháng 11 (2017) trang 14-18
 4. Đỗ Trọng Tấn, 2.Nguyễn Trần Hậu, 3s  “Thiết kế bộ điều khiển bám điểm công suất cực đại cho hệ thống năng lượng mặt trời trong biển báo giao thông thông minh” Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 2/2016, ISBN 1859-3585, trang 12-16
 5. Hoang Si Hong, Nguyen Thi Hue, Nguyen Trang Tien “Research solution method intergrated mesuament chip” Journal of Science and Technology, Institute of Technology Military , ISSN 1859-0209, Oct-2013
 6. Nguyen Hoai Nam, Nguyen Thi Lan Huong, Nguyen Thi Hue “Design, manfactuaring 3-dimensional force measurement sensors for machine tools” Journal of scientific research and military technology, ISBN 1839-1043, No 25 (06-2013), page 99-104

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Huế, Đặng Ngọc Hải, Hoàng Sĩ Hồng (*) “Nghiên cứu phát triển đồng hồ đo nước hiển thị số có truyền thông không dây trên cơ sở đồng hồ cơ đa tia” Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII,  trang 371-376, 10/2020 
 2. Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thanh Hường, Hoàng Sĩ Hồng “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị cân và lắc túi máu trong y tế” ” Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII,  trang 429-435, 10/2020 
 3. Nguyen Thi Hue1, Nguyen Van Dua3, Hoang Van Phuoc1, Nguyen Thi Lan Huong1, Nguyen Van Toan2, Hoang Si Hong*1, “Study on the ability to measure dissolved H2 gas in transformer oil using resistive sensor based on SnO2 thin film sensitized with microsized Pd islands”, The 12th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2017), Hanoi, November, pp 280 – 284
 4. Nguyen Thi Hue, Nguyen Thi Lan Huong, Tran Quang Trung, Hoang Si Hong, “Researching application Kalman filter for build of response of ultrasonic wind sensor”, Proceeding of The 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, pp 389-393, 11/2016
 5. Trần Mạnh Hà, Nguyễn Hằng Phương, Lê Khả Linh, Nguyễn Văn Đưa, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thị Huế, Hoàng Sĩ Hồng, “Mô phỏng 2D bộ lọc cao tần kiểu SAW sử dụng đế áp điện Quartz”, tuyển tập hội nghị tự động hóa toàn quốc (VCCA2015), 04 tháng 11-2015.
 6. Nguyen Hoang Nam, Bui Dang Thanh, Nguyen Thi Lan Huong, Nguyen Thi Hue, Dao Duc Thinh, Hoang Si Hong “Design monitoring and data collection software for smart wireless instrumentation for smart grid” Conference on scientific and techniques of national measurement No VI , ISBN 978-604-67-0521-5, page 567-573,  April 2015
 7. Hoang Van Tuyen, Nguyen Van Do, Nguyen Viet Phuong, Cung Thanh Long, Nguyen Thi Hue, Nguyen Hang Phuong, Hoang Si Hong “Research and test meseasurement level method using Hall sensor” Conference on scientific and techniques of national measurement No VI , ISBN 978-604-67-0521-5, page  995-1001,  April 2015
 8. Thanh Huong NGUYEN, Thi Hue NGUYEN, Thi Lan LE, Thi Thanh Hai TRAN, Nicolas VUILLERME, Tan Phu VUONGA Wearable Assistive Device for the Blind Using Tongue-Placed Electrotactile Display: Design and Verification” Proceedings of International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013), ISBN 978-4799-0569-0 , Ho Chi Minh city,  November 2013
 9. Thanh Huong NGUYEN, Thi Hue NGUYEN, Thi Lan LE, Thi Thanh Hai TRAN, Nicolas VUILLERME, Tan Phu VUONG  “A Wireless Assistive Device for Visually-impaired Persons using Tongue Electrotactile System”   Proceedings of International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’13),  ISSN 2162-1020 , Nha Trang city, October 2013

 

Phát minh sáng chế