TS.NGUYỄN THU HÀ

Giảng viên chính, Trưởng bộ môn

Bộ môn Điều khiển tự động

Viện Điện

Tel. 024-3869-2985                               Email: ha.nguyenthu3@hust.edu.vn

giới thiệu

Tiến sỹ Nguyễn Thu Hà là giảng viên bộ môn Điều khiển tự động Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Lý thuyết điều khiển tự động /lý thuyết điều khiển tuyến tính
  • Kỹ thuật điện và điều khiển quá trình
  • Điều khiển quá trình
  • Hệ thống điều khiển thông minh
  •  Sau đại học
  • Điều khiển quá trình nâng cao

Các hướng nghiên cứu chính

  • Điều khiển mờ
  • Điều khiển quá trình

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[10]. Nguyễn Thu Hà, Đinh Thị Lan Anh. “Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát lồng nuôi dưỡng trẻ sơ sinh bằng smart phone” Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Số đặc san tháng 10/2019, 23 – 29.

[9]. Nguyen Thu Ha, Nguyen Doan Phuoc. ”New Decoupling Controller for Multi-Time Delayed TITO Processes ”, Journal of Science & Technology of Technical Universities, ISSN 2354-1083,2018

[8]. Nguyen  Duc  Quang; Nguyen  Thu  Ha;  Mounir  S;  Allaf  K.;  “Effect of feed concentration and inlet  air temperature on the properties of soymilk powder obtained by spray drying”; Drying Technology; Volume 36, 2018- Issue 7, Page 817-829; ISSN:0737-3937.

[7]. Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Doãn Phước. “Đánh giá chất lượng mô hình Galerkin mờ mô tả trường nhiệt độ trong vật nung dày trên cơ sở so sánh với các mô hình thực nghiệm”. Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Số 50 tháng 8/2017, 45 – 52.

[6]. Nguyễn Thu Hà. “Hệ thống điều khiển vi khí hậu trong lồng nuôi dưỡng trẻ sơ sinh”. Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Số Đặc san ACMEC, 07/ 2017, 150 – 157.

[5]. Nguyen, T. H., Lanoisellé, J. L., Allaf T. & Allaf, K. “Experimental and fundamental critical analysis of diffusion model of airflow drying”, Drying technology,2016.

[4]. Nguyễn Thu Hà, Phan Xuân Minh,(2005),” Điều khiển nhiệt độ buồng sấy nóng không khí phục vụ công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật.

[3]. Phan Xuân Minh, Nguyễn Thu Hà (2005),” Từ yêu cầu công nghệ đến giải pháp thiết kế”, Tạp chí Tự động hoá ngày nay. Số 59.

[2]. Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thu Hà, (2000), ”Xây dựng mô hình vật lý khảo sát quá trình sấy đối lưu nông sản”, Kết quả nghiên cứu khoa học. Quyển 4. Trường đại học nông nghiệp 1 - Hà Nội.

[1]. Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thu Hà, (2000), ”Xây dựng mô hình động học quá trình sấy tĩnh đối lưu vật liệu hạt” Kết quả nghiên cứu khoa học. Quyển 4. Trường đại học nông nghiệp 1 - Hà Nội.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[8]. Nguyen Thanh Long, Nguyen Van Huong, Dao Phuong Nam, Mai Xuan Sinh, Nguyen Thu Ha. “A simple approximate dynamic programing based on integral sliding mode control for unknown linear systems with input disturbance”, 2018 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), 2325-0909, Đài Loan, 2018.

[7]. Dinh Van Nghiep, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Thu Ha and Nguyen Doan Phuoc. “Input Constrained Hover Control with Receding Horizon LQR for Disturbed TRMS”. Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE) Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 432-437.

[6]. Pham Van Hau, Dao Phuong Nam, Nguyen Thu Ha, Pham Tam Thanh, Hoang The Hai, Hoang Duc Hanh. “Asymptotic Stability of the Whole Tractor-Trailer Control System”. Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE) Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 423-427.

[5]. Nguyen, T. H., Lanoisellé, J. L., & Allaf, K. (2014). “Effect of instant controlled pressure drop DIC treatment on the properties of dried carot”. In Proceedings of 19th International Drying Symposium IDS’2014 (CD-ROM ed. A. Julien , P. Roman & V. Severine), University Claude Bernard Lyon: France; 19th International Drying Symposium (IDS’ 2014), Lyon, France, August 24-27, 8 p.

[4]. Thu Ha Nguyen, Jean-Louis Lanoisellé, Karim Allaf, “Comparative analysis of agromaterials drying models and identification of the air limit velocity depending on the effective moisture diffusivity of agricultural product”, Récents Progrès en Génie des Procédés (Poster)/Pháp. Lyon, France, 2013.

[3]. Nguyễn Thu Hà, Lê Đình Anh, (2005), ”Nhận dạng xấp xỉ hàm phi tuyến với hệ mờ tự chỉnh”, Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về tự động hoá.

[2]. Nguyễn Văn Hoà, Lại Khắc Lãi, Nguyễn Thu Hà, (2000), ”Xây dựng hệ thống điều chỉnh có cấu trúc thay đổi”, Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về tự động hoá.

[1]. Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thu Hà, Lại Khắc Lãi, (1999), ”Xây dựng thuật toán điều chỉnh phi tuyến”, Báo cáo hội thảo khoa học đo lường, điều khiển DDK-99.

 

Phát minh sáng chế