TS.Nguyễn Thị Anh

Giảng viên, Bộ môn Hệ Thống Điện

Tel. 0975395369                         Email:  anh.nguyenthi@hust.edu.vn

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Bảo vệ rơ le
  • Môn 2. Tự động hóa trong hệ thống điện
  • Môn 3. Hệ thống cung cấp điện

Các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1. Các vấn đề khi kết nối nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện truyền thống và đề xuất các chính sách và giải pháp vận hành tối ưu
  • Định hướng 2. Các vấn đề về bảo vệ và tự động hóa trong hệ thống điện
  •  

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. Anh Thi Nguyen, Surachai Chaitusaney, Akihiko Yokoyama. “Optimal strategies of siting, sizing and scheduling of BESS: Voltage management solution for future LV networks”. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering. 2019.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 [1]. Anh Thi Nguyen, Surachai Chaitusaney. “Optimum schedule and size of BESS in the low voltage network with high penetration of solar rooftops to maintain voltages within acceptable limit”. Proceedings 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON). 2017.

[2]. Anh Thi Nguyen, Surachai Chaitusaney. “Cost minimization of BESS for voltage regulation in the low voltage network with PV rooftops connection”. 2017 IEEJ PE&S – IEEE PES Thailand Symposium on Advanced Technology in Power System, Bangkok, Thailand2017.

 

Phát minh sáng chế