TS. Nguyễn Nga Việt

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử

Tel: 0438.692.511           Email:  viet.nguyennga@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Tiến sỹ Nguyễn Nga Việt là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2001 nhận bằng Kỹ sư điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2006 nhận bằng Thạc sĩ về cơ điện tử tại Trường Gwangju Institute of Science and Technology, Hàn Quốc. Năm 2010 nhận bằng Tiến sĩ về cơ điện tử tại Trường Gwangju Institute of Science and Technology, Hàn Quốc. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: ước lượng trạng thái hệ thống điện, lý thuyết ước lượng, thống kê bền vững, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả. Tiến sỹ Nguyễn Nga Viêt đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

- EE2010: Kỹ Thuật Điện

- EE2018: Electrical Engineering (conducted in English) - ET2000E: Nhập môn kỹ thuật điện-điện tử

 

Các hướng nghiên cứu chính

- Ước lượng trạng thái hệ thống điện (Power system state estimation)

- Lý thuyết ước lượng (Estimation theory)

- Thống kê bền vững (Robust statistics)

- Data fusion

- Năng lượng tái tạo (Renewable energy)

- Sử dụng năng lượng hiệu quả (Energy efficiency)

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

- International Journal Papers

1. N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Robust state estimation fusion in power system,” International Journal of Innovative Computing, Infor-

mation and Control, vol. 6, no. 12, pp. 5771-5784, Dec. 2010.

2. N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Fusion of correlated local estimates under non-Gaussian channel noise,” International Journal of Ro-

botics and Automation, vol. 25, no. 2, 2010.

3. N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “MAD robust fusion with non-Gaussian channel noise,” IEICE Transactions on Fundamentals of Elec-

tronics, Communications and Computer Sciences, vol. E92.A, no. 5, pp. 1293-1300, 2009.

- International Conference Papers

1. N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Alternative to M-Estimates in Multisensor Data Fusion,” in Proc. of the 2010 International Conference

on Industrial and Systems Engineering, Aug. 2010.

2. N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Robust algorithm in distributed estimation fusion with correlation of local estimates,” Proc. of the 2nd

International Conference on Computer and Automation Engineering, vol. 5, pp. 428-431, IEEE, Feb. 2010.

3. N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Power system state estimation with fusion method,” the 2010 International Conference on Electrical

and Energy Systems, vol. 5, pp. 71-76, Feb. 2010.

4. N.-V. Nguyen, G. L. Shevlyakov, and V. I. Shin, “A robust two-stage multisensor fusion in contaminated gaussian channel noise,” Proc. of the IEEE

International Conference on Sensing Technology, pp. 200-205, 2008.

5. N. V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Trimmed robust fusion under non- Gaussian channel noise,” Proc. of the IEEE Region 10 Conference -

TENCON 2008, pp. 1-6, Nov. 2008.

6. S. H. Lee, D. Y. Kim, N.-V. Nguyen, and V. Shin, “Comparison of multisensor fusion filters weighted by scalars and matrices,” Proc. of the Interna-

tional Conference on Control, Automation and Systems, pp. 155-160, Oct. 2007.

7. N.-V. Nguyen, D. Tyagi, and V. I. Shin, “An observation model based on polyline map for autonomous vehicle localization,” Proc. of the IEEE International Conference on Industrial Technology, pp. 2427-2431, Dec. 2006. 8. N.-V. Nguyen, K. Kim, and V. I. Shin, “A new observation model to solve vehicle localization problem,” Proc. of Asia-Pacific Conference on Com-munications , pp. 1-5, Dec. 2006.

 

Phát minh sáng chế