ThS. Nguyễn Huy Thiện

Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm đào tạo thực hành Kỹ thuật điện

Tel. 024-3869-6211                        Email: thien.nguyenhuy@hust.edu.vn

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Thí nghiệm nhập môn Kỹ thuật ngành điện
  • Thí nghiệm truyền động điện

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

 

Phát minh sáng chế