TS.NGUYỄN HOÀI NAM

Giảng viên; Phó trưởng Bộ môn

Bộ môn Điều khiển tự động

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211                               Email: nam.nguyenhoai@hust.edu.vn

Personal website: https://sites.google.com/view/n2c

giới thiệu

Tiến sỹ Nguyễn Hoài Nam là giảng viên bộ môn Điều khiển tự động Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Lý thuyết điều khiển tự động.

 

Sau đại học

  • Điều khiển mờ và mạng nơ-ron.

Các hướng nghiên cứu chính

  • Mạng nơ-ron
  • Hệ thống điều khiển

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Nam H. Nguyen and Phuoc D. Nguyen, “Overshoot and settling time assignment with pid for first-order and second-order systems,” IET Control Theory and Applications, Vol. 12, Iss. 17, 2018.

[2]. Vu Thi Thuy Nga, Tran Phuong Nam, Nguyen Hoai Nam, “Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Based Path Planning for Excavator Arm,” Journal of Robotics, 2018.

[3]. Et. la. And Nam Hoai Nguyen, "Adaptive hierarchical sliding mode control using neural network for uncertain 2D overhead crane" International Journal of Dynamics and Control, 2019

[4]. Nguyễn Doãn Phước and Nguyễn Hoài Nam, “Settling time assignment with PID,” Vietnam Journal of Science and Technology, Vol. 55, Iss. 3, 2017.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

[1]. Nguyen H. Nam and Martin Hagan, “Stability Analysis of Layered Digital Dynamic Networks Using Dissipativity,” Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, San Jose, California, August 2011.

[2]. Ha T. Le, Nam H. Nguyen and Phuoc D. Nguyen, “PID Adaptive Tuning With The Principle of Receding Horizon,” Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer, Cham (Book chapter).

[3]. Nguyễn Hoài Nam, Trần Gia Khánh, Đỗ Sơn Lâm, Dương Bá Hải Đăng và Lê Đình Anh, "Nhận dạng hệ thống tuyến tính sử dụng mạng nơ ron," VCCA-2019, 2019.

[4]. Nguyễn Doãn Phước và Nguyễn Hoài Nam, "Một số phương pháp điều khiển hệ cơ có mô hình Euler-Lagrange bất định," Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển, 2019.

Phát minh sáng chế