ThS. Nguyễn Trí Cường

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel.                                                         Email: cuong.nguyentri@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Môn 1. Điều khiển LOGIC & PLC.
  • Môn 2. Kỹ thuật lập trình.
  • Môn 3. Hệ thống thu thập dữ liệu & điều khiển bằng máy tính.
  • Môn 4. PLC & mạng công nghiệp.

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1. Hệ điều khiển tự động hóa sử dụng PLC.
  • Định hướng 2.  Hệ điều khiển sử dụng VXL
  • Định hướng 3. Các hệ thống trao đổi dữ liệu.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế