PGS. TS. Nguyễn Quang Địch

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel.                                                         Email: Dich.nguyenquang@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

-Cở sở truyền động điện.

-Điều khiển tự động truyền động điện.

-Điều khiển máy CNC.

-Thiết bị khí nén và thủy lực.

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Nghiên cứu chế tạo và điều khiển vòng bi từ dọc trục và ngang trục (radial and axial magnetic bearings).
  • Nghiên cứu chế tạo và điều khiển động cơ tự nâng từ trường dọc trục và ngang trục.
  • Điều chỉnh tốc độ động cơ ba pha không sử dụng cảm biến tốc độ.
  • Nghiên cứu các ứng dụng cho vòng bi từ và động cơ tự nâng.
  • Nghiên cứu bộ điều khiển số cho máy công cụ (CNC). 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, Magnetic Bearings, Theory and Applications, Chapter 4, ISBN 978-953-307-148-0, 1st edition, SCIYO, Rijeka, 2010.

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, “Novel Approach in Sensorless Speed Control of Salient Axial-Gap Self-Bearing Motor using Extended Electromotive Force”, IEEJ Transactions on Industry Applications, Sec. D,  Vol. 131, No. 8, 2011. 

[2].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, "Analysis and Control of Non-Salient Permanent Magnet Axial-Gap Self-Bearing Motor", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 58, No. 7, 2011(SCI). 

[3].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, "Modeling and Control of Salient-Pole Permanent Magnet Axial Gap Self-Bearing Motor", IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol. 16, No. 3, pp. 518-526, 2011 (SCI). 

[4].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, "Performance Comparison of Salient and Non-Salient Rotor Type Axial Gap Self-Bearing Motor ", Journal of Applied

         Electromagnetics and Mechanics, Vol. 18, No. 2, pp. 85-91, June 2010. 

[5].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, "Sensorless Speed Control of a Permanent Magnet Type Axial Gap Self-Bearing Motor", Journal of System Design and Dynamics,

        Vol. 3, No. 4, pp. 494-505, July 2009. 

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, "Control of 6 Degrees of Freedom Axial Self-Bearing Motor", in Proc. of the 12th International Symposium on Magnetic Bearings, pp. 627-634, Wuhan, China, August 2010. 

[2].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, "Sensorless Speed Control of Inset Type Axial-Gap Self-Bearing Motor Using Extended EMF", Proc. of the IEEE International Conference on Power Electronics (IPEC), pp. 2260-2264, Sapporo, Japan, June 2010. 

[3].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, "Improvement of Sensorless Speed Control for Nonsalient Type Axial Gap Self-Bearing Motor Using Sliding Mode Observer ", Proc. of the IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), pp. 373-378, Valparaiso, Chile, March 2010. 

[4].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, "Performance Comparison of Salient and Non-Salient Rotor Type Axial Gap Self-Bearing Motor", Proc. of the 18th AEM Conference on Magnetodynamics, pp. 77-82, Tokyo, Japan, Nov. 2009.Best Paper Award for Young Scientist Presentation. 

[5].  Van Thanh Dau, Thien Xuan Dinh, Quang Dich Nguyen, Amarasinghe, R., Tanaka, K. and Sugiyama, S., "Microfluidic valveless pump actuated by electromagnetic force", Proc. of the 8th Annual IEEE Conference on Sensors, pp. 679-682, Canterbury, New Zealand, Oct. 2009. 

[6].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno “Axial Position and Speed Vector Control of the Inset Permanent Magnet Axial Gap Type Self- Bearing Motor”,  

        Proc. of the IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), pp. 130-135, Singapore, July 2009. Best  

       Student Paper Award Finalist.              

[7].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno “A Study on Axial Gap Self-Bearing Motor Drives”, Proc. of the International Symposium on Micro/Nano system   

        technology, pp. 78-83, Hanoi, Vietnam, Dec. 2008. 

[8].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno “Sensorless Speed Control of a Permanent Magnet Type Axial Gap Self-Bearing Motor using Sliding Mode  

        Observer”, Proc. of  the 10th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, (ICARCV) , pp. 1600-1605, Vietnam, Dec. 2008. 

[9].  Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, “Sensorless Speed Control of a Permanent Magnet Type Axial Gap Self-Bearing Motor”, in Proc. of the 11th  

        International Symposium on Magnetic Bearings, pp.108-113, August 2008, Nara, Japan. 

Phát minh sáng chế