PGS. TS. Nguyễn Phạm Thục Anh

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

 Viện Điện

Tel.024-3869-6211                       Email: anh.nguyenphamthuc@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Robot công nghiệp.
  • Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính.
  • Trang bị điện.

Sau đại học

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Robot công nghiệp.
  • Mô hình hóa và điều khiển.
  • Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

Đề tài cấp cơ sở

Đề tài cấp cơ sở

 

Đề tài cấp cơ sở

 

Đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp Nhà nước

Đề tài cấp Nhà nước

 

“Thiết kế chỉnh lưu cầu điều khiển động cơ một chiều”, 1993-1994.

“Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển cho robot Almega 16 cho mục đích đào tạo”, 2010.

“Xây dựng phần mềm tự động tính toán động lực hóc thuận và thư viện điều khiển cho robot n bậc tự do”, 2010.

“Nghiên cứu hệ thống điều khiển quá trình”, 1993-1995.

“Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thông minh phục vụ giảng dạy thay thế thiết bị ngoại nhập”, 2002-2005.

Chương trình KH&CN phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.

"Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa một số khâu trong thu hoạch một số loại cây ăn quả tại vùng tay nam bộ", 2018-2019.

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Mô hình hóa và mô phỏng

Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính

NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2006.

NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2006.

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. SuguruArimoto, Pham Thuc Anh Nguyen, Hyun- Yong Han and Zoe Doulger,“Dynamics and control of a set of dual fingers with soft tips”, Robotica Journal, Vol. 18, pp. 71-80, 2000.

[2]. SuguruArimoto, P.T.A. Nguyen, Tomohide Naniwa, “Learning of robot tasks on the basis of passivity and impedance concepts”, Robotics  and Autonomous Systems Journal, Vol. 32, pp. 79-87, 2000.

[3]. Suguru Arimoto, Hyun-Yong Han, Pham Thuc Anh Nguyen, and Sadao  Kawamura,“Iterative learning of impedance control from viewpoint of passivity”, International Journal Of Robust Nonlinear Control, Vol. 10, pp. 597-609, 2000.

[4]. Suguru AIRMOTO, Fellow and Pham Thuc Anh NGUYEN“Principle of superposition for realizing dexterous pinching motion of a pair of robot fingers with soft tips (invited Paper of Special Section on 10th Anniversary of Trans. Fundamentals: “Last Decade and 21st Century”)”, IEICE Transaction on Fundamentals, Electronics, Communications and Computer Sciences, Vol. E84-A, No. 1, pp. 39-47, 2001.

[5]. S. Arimoto, K. Tahara, M. Yamaguchi, P.T.A. Nguyen and H.-Y. Han, “Principle of superposition for controlling pinch motions by means of robot fingers with soft tips”, Robotica Journal, Vol. 19, pp. 21-28, 2001.

[6]. Pham Thuc Anh Nguyen and SuguruArimoto, “Dexterous manipulation of an object by means of multi-DOF robotic fingers with soft-tips”, Journal  of Robotic Systems, Vol. 19, No. 7, pp. 349-362, 2002.

[7]. SuguruArimoto, Zoe Doulgeri, Pham Thuc Anh Nguyen and John Fasoulas,   “Stable pinching by a pair of robotic fingers with soft tips under effect of gravity”, Robotica Journal, Vol. 20, No. 3, pp. 241-249, 2002.

[8]. PHAM THUC ANH NGUYEN and SUGURU ARIMOTO, “Computer simulation of controlled motion of dual fingers with soft-tips grasping and manipulating an object”, Advanced Robotics Journal, Vol. 16, No. 2, pp. 123-145, 2002.

[9]. Pham Thuc Anh Nguyen and SuguruArimoto,“Learning Motion of dexterous manipulation for a pair of multi-doffigers with soft-tips”, Asian Journal of Control, Vol. 4, No. 1, pp. 11-20, 2002.

[10]. Stable grasping and posture control for a pair of robot fingers with soft tips, Asian Journal of Control, Vol. 4, No. 1, pp. 11-20, 2002.

[11]. Nguyen Pham Thuc Anh,“Control algorithms for manipulating an object by a pair of minimum-DOF robotic fingers”, Journal of Science & Technology, Vol. 79B,  pp. 49-54, 2005.

[12]. Vo Thu Ha, Bui Quoc Khanh, Nguyen Pham Thuc Anh, “Building up  algorithm for adaptive control the Robot IRB 2400 (in Vietnamese)”, Journal of Science & Technology, No. 69, pp. 20-25, 2009.

[13]. Nguyen Pham Thuc Anh,“Control algorithms for manipulating an object by a pair of minimum-DOF robotic fingers”, Journal of Science & Technology, Vol. 79B,  pp. 49-54, 2010.

[14]. Vo Thu Ha, Bui Quoc Khanh, Nguyen Pham Thuc Anh,“Building up a control algoristhm for time-optimal trajectories for a robot manipulator (in Vietnamese)”, Journal of Science & Technology, No. 75, pp. 76-81, 2010.

[15]. Vo Thu Ha, Bui Quoc Khanh, Nguyen Pham Thuc Anh“Building up an adaptive robust control algoristhm for IRB2400 Robot (in Vietnamese)”, Journal of Science & Technology, No. 76, pp. 34-39, 2010.

[16]. Vo Thu Ha, Nguyen Pham Thuc Anh“Building up an adaptive control algorithm using sliding-mode observer for flexible-joint manipulator (in Vietnamese)”,Journal of Science & Technology, No. 77, pp. 43-48, 2010.

[17]. Nguyen Tuan Phuong, Nguyen Pham Thuc Anh,“Research on  the High Gain Observer (HGO) applied for robust control of robot motion (in Vietnamese)”, Transport and communications science journal, No. 32, pp. 122-128, 2010.

[18]. NGUYEN PHAM THUC ANH,“Observer-based controllers for robot manipulators (in Vietnamese)”, Journal of Military  Science and Technology, No. 25(06),  pp.33-40, 2013.

[19]. Nguyen Pham Thuc Anh“Robot tracking control of robot manipulator (in Vietnamese)”, Journal of Science and Technology, issued by Danang University, No. 5(66), pp. 1-5, 2013.

[20]. Nguyen Pham Thuc Anh“Backstepping control of robot manipulators under paramatric uncertainties”, Journal of Science and Technology, issued by Danang University, No. 6(67), pp. 1-6, 2013.

[21]. Nguyen Pham Thuc Anh, “Sensorless force control for robot manipulators by using state observers”, Journal of Science & Technology, No. 95, pp. 12-17, 2013.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1]. Pham Thuc Anh Nguyen, Hyun- Yong Han, SuguruArimoto and Sadao Kawamura, “Iterative learning of impedance control”, Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS99), pp. 653-658, 1999.

[2]. SuguruArimoto, P.T.A.Nguyen and Tomohide Naniwa, “Learning of robot tasks via impedance matching”, Proceedings of IEEE International Proceedings of IEEE International, pp. 2786-2791, 1999.

[3]. Nguyen Pham Thuc Anh  &SuguruArimoto, Hyun- Yong Han &Sadao Kawamura, “Control of physical interaction between deformable finger-tip and a rigid object”,  Proceedings of 1999 IEEE International Conference on System, Man and Cybernetics (SMC99), II.812-817, 1999.

[4]. SuguruArimoto, Pham Thuc Anh Nguyen,“Iterative learning based on output-dissipativity”, Proceedings of the 3rd Asian Control Conference, pp. 2909-2914, 2000.

[5]. Nguyen Pham Thuc Anh, SuguruArimoto, Hyun- Yong Han,“Computer simulation of dynamics of dual fingers with soft-tips grasping an object”, Proceedings of the 2000 Japan-USA Symposium  on Flexible Automation (JUSFA2000), pp.1039-1046, 2000.

[6]. S.Arimoto, K.Tahara, M.Yamaguchi, P.T.A.Nguyen and H.-Y.Han, “Principle of superposition for controlling pinching motions by means of robot fingers with soft tips”, Proceedings of IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO2000), pp. 147-152, 2000.

[7]. M.Yamaguchi, K.Tahara, H.-Y.Han, P.T.A.Nguyen, S.Arimoto and S.Arimoto, “Stable grasping and posture control for a pair of robot fingers with soft tips (in Japanese)”, Proceedings of the 2nd SICE System Integration Division Annual Conference, pp. 59-60, 2000.

[8]. K.Tahara, M.Yamaguchi, P.T.A.Nguyen, H.-Y. Han, “Stable grasping and posture control for a pair of robot fingers with soft tips”, Book “Human friendly mechatronics: Selected Papers of the International Conference on MachineAutomation” (Elsevier Science (2001/03), ISBN:0-444-50649-7), pp. 291-296, 2001.

[9]. SuguruArimoto, Mitsuharu Yamaguchi, Hyun- Yong Han, Kenji Tahara, and P.T.A.Nguyen“Sensory feedback for dynamics stable pinching by means of a pair of soft fingers”, Proceedings of  32nd International Symposium on Robotics (32nd ISR), pp. 772-777, 2001.

[10]. Pham Thuc Anh NGUYEN, Suguru ARIMOTO, “Performance of pinching motions of two multi-DOF robotic fingers with soft-tips”, Proceedings IEEE of International Conference on Robotics and Automation, pp. 2344-2349, 2001.

[11]. H.-Y.Han, S.Arimoto, K.Tahara, M.Yamaguchi, and P.T.A.Nguyen“Robotic pinching by means of a pair of soft fingers  with sensory feedback”, Proceedings of  IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 97-102, 2001.

[12]. SuguruArimoto, Kenji Tahara and P.T.A.Nguyen“Secure grasping by a multi-fingered soft hand under the effect of gravity (in Japanese)”, Proceedings of the 2nd SICE System Integration Division Annual Conference, pp. 201-202, 2001.

[13]. R. Ozawa, S.Arimoto, P.T.A.Nguyen, M.Yoshida and J.-H.Bae, “Manipulation of a circular object in a horizontal plane by two finger robots(A Finalist of the Best Paper Award and the Best Paper Award in Robotics in ROBIO'04)”, Proceedings of International  Conference  on Robotics and Biomimetics, pp. 517-522, 2004.

[14]. P.T.A.Nguyen, S.Arimoto, C.H.Nguyen, M.Yoshida, “Dexterous manipulation of an object by means of multi-DOF Robotic fingers with hemi-spherical rigid tips”, Proceedings of joint symposium on sensory-motor coordination in robotic manipulation, pp. 49-58, 2004.

[15]. P.T.A.Nguyen, S.Arimoto, M.Yoshida, “Realizing dexterous motions of robotic fingers with spherical rigid-tips”, Proceedings of joint symposium on sensory-motor coordination in robotic manipulation, pp. 103-110, 2004.

[16]. R.Ozawa, S.Arimoto,P.T.A.Nguyen, M.Yoshida and J.-H.Bae,“A manipulation method of a circular object without object sensing (in Japanese)”, Proceedings of the Society of Instrument and Control Engineers, pp. 306-307, 2004.

[17]. Pham Thuc Anh NGUYEN, Ryuta OZAWA and Suguru ARIMOTO, “Manipulation a circular Object by a pair of  Multi-DOF Robotic Fingers”, Proceedings of IEEE/RSJ International Conference, on Intelligent robots systems (IROS2006), pp. 5669-5674, 2006.

[18]. Pham Thuc Anh NGUYEN and Suguru ARIMOTO, “Manipulation an object by a pair of multi-DOF robotic fingers with rigid tips”, Proceedings of AUN-SEED-NET Fieldwise Seminar on Control Engineering (sponsored by JICA), 2006.

[19]. Bui Quoc Khanh, Nguyen Pham Thuc Anh, Vo Thu Ha, “Building up motion controller for IRB2400 Robot (in Vietnamese)”, Proceedings of the 20th Science Conference at Hanoi University of Science and Technology, pp. 226-230, 2006.

[20]. Thai Huu Nguyen, Nguyen Pham Thuc Anh,“Design adaptive cotroller for robot motion tracking using approximate Jacobian matrix approach (in Vietnamese)”, Vietnam conference on Mechatronics 6th (VCM-2012), pp. 543-549, 2012.

[21]. Nguyen Pham Thuc Anh, “Robust control of Robot Manipulators using Backstepping Technique ”, Vietnamese Conference on Control and Automation, 2013.

[22]. Nguyen V. Tinh, Nguyen T. Linh, Pham T. Cat, Pham M. Tuan, Mai N. Anh, and Nguyen P. T. Anh, Modeling and Feedback Linearization, Control of a Nonholonomic Wheeled Mobile Robot with Longitudinal, Lateral Slips, 2016 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) Fort Worth, TX, USA, August 21-24, 2016.

[23]. Nguyễn Phạm Thục Anh, Winncy Du, Thuy Le, Control of dual-arm robot driven by pneumatic muscle  actuators in manipulating a circular object, Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 4, 2017.

Phát minh sáng chế