TS. Nguyễn Mạnh Tiến

Giảng viên Cao cấp, Bộ môn Tự Động Hóa Công nghiệp

Viện Điện

Tel: 024-3869-2306                          Email: tien.nguyenmanh@hust.edu.vn

Tiến sỹ - Điều khiển - Tự động  hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam 1999.

Thạc sỹ - Kỹ thuật điện, Đại học Sydney, Úc, 1997.

Kỹ sư – Điện khi hóa Xí nghiệp Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1978.

giới thiệu

Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Tiến là giảng viên Cao cấp tại Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông nhận bằng Tiến sỹ về chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa năm 1999 tại Trường Đại học Bách khoa Hà nội, Việt nam. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Hệ thống điều khiển vecto động cơ không đồng bộ; Hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ không dùng cảm biến tốc độ; Hệ thống điều khiển phi tuyến động cơ không đồng bộ; Hệ thống điều khiển chuyển động robot sử dụng tin hiệu ảnh; Hệ thống điều khiển bền vững robot; Hệ điều khiển robot di động.

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

 • EE4344: Robot.
 • EE3510: Truyền động điện.
 • EE4276: Tự động hóa nhà máy xi măng.

Sau đại học

 • Robot.
 • Truyền động điện nâng cao.

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Hệ thống điều khiển vecto động cơ không đồng bộ .
 • Hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ không dùng cảm biến tốc độ.
 • Hệ thống điều khiển phi tuyến động cơ không đồng bộ .
 • Hệ thống điều khiển chuyển động robot sử dụng tin hiệu ảnh.
 • Hệ thống điều khiển bền vững robot.
 • Hệ điều khiển robot di động.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Tên sách

[1]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi ."Trang bị điện điện tử máy gia công kim loại", 1994. (Chủ biên). Tái bản 9 lần

[2]. Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Mạnh Tiến, Đoàn Quang Vinh,. "Điều khiển động cơ xoay chiều cấp từ biến tần bán dẫn" . 2003. Tái bản 2 lần

[3]. Nguyễn Mạnh Tiến "Điều khiển Robot công nghiệp" . 2007. Tái bản 2 lần.

[4]. GS. TSKH. Nguyễn Văn Khang (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Tiến, và các tác giả. "Sổ tay Cơ điện tử". 2018.

Nhà xuất bản

NXB Giáo dục Hà nội

 

NXB Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội

 

NXB Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội

NXB Giáo dục Hà nội

 

Tạp chí khoa học

[1]. Nguyễn Mạnh Tiến . "Hệ thống điều khiển vecto động cơ không đồng bộ không dùng cảm biến tốc độ". Tạp chí Khoa học và công nghệ 4 trường đại học. só 17/1998. trang 25-34.

[2]. Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Bính : "Hệ thống điều khiển không dùng cảm biến tốc độ với nhận dạng điện trở stato và roto". Tạp chí Khoa học và công nghệ 4 trường đại học. số 19/1999.

[3]. Nguyễn Mạnh Tiến, Huỳnh Trí Thanh. "Hệ thống điều chỉnh thích nghi quĩ đạo chuyển động Robot". Chuyên san Kỹ thuật điều khiển, tạp chí Tự động hoá, tháng 6 năm 2005, trang 13-15.

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Bùi Khánh Hoà. "Hệ thống điều khiển bền vững quỹ đạo chuyển động Robot". Tạp chí khoa học GTVT, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 15, tháng 8 năm 2006, trang 11-17.

[5]. Nguyễn Mạnh Tiến, Bùi Văn Hạnh, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Thị Liên Anh. "Hê thống điều khiển bám quĩ đạo cho robot hàn tự hành". Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật. Số 74/2009. Trang 7-11.

[6]. Nguyễn Mạnh Tiến, Bùi Văn Hạnh, Hà Tất Thắng, Nguyến Thị Liên Anh. "Thuật toán nội suy quĩ đạo cho robot hàn tự hành". Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật. Số 75 /2010. Trang 94-28.

[7]. Nguyễn Mạnh Tiến. "Hệ thống điều khiển vị trí robot bền vững theo nhiễu". Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật. Số 76 /2010. Trang 24-29.

[8]. Nguyễn Mạnh Tiến, Bùi Khánh Hòa. "Hệ thống điều khiển quĩ đạo robot với nhận dạng tham số cơ học". Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật. Số 77 /2010.Trang 49-55.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1]. Nguyễn Mạnh Tiến . "Control of Induction Motor without Speed Sensor". Pro. Japan-USA-Vietnam Workshop-RESCCE’98. 5/1998. Trang 300-306.

[2]. Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Liên Anh, Nguyễn Danh Huy. "Hệ thống thiết bị thông minh điều khiển số con lắc". Tuyển tập các báo cao khoa học VICA 5 10/2002, trang 396-401.

[3]. Nguyễn Mạnh Tiến. "Mô hình điều khiển số thông minh con lắc ngược". Tuyển tập các báo cáo khoa học VICA 6, tháng 4 năm 2005, trang 446-501

[4]. Nguyễn Quang Địch, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Mạnh Tiến "So sánh khả năng sinh mômen trong hệ truyền động biến tần động cơ khong đồng bộ với các phương pháp điều khiển khác nhau". Tuyển tập các bài báo khoa học hội nghị khoa học lần thứ 20 Đại học Bách khoa Hà nội, phân ban Điện . tháng 10/2006, trang 161-166.

[5]. Nguyễn Mạnh Tiến. "Mô hình thí nghiệm điều khiển số thông minh con lắc ngược". Tuyển tập các bài báo khoa học, hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐHBKHN. tháng 10/2006, trang 232-235.

[6]. Nguyễn Mạnh Tiến. "Hệ thống điều khiển phân ly khớp robot bền vững với sự thay đổi tham số cơ học". Tuyển tập báo cáo khoa học tại Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2015 DOI: 10.15625/vap.2015.0040 . Trang 264-270.

Phát minh sáng chế