TS. Nguyễn Mạnh Linh

Giảng viên, Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp

Tiến sỹ - Kỹ thuật điều khiển, Viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản, 2018

Thạc sỹ - Kỹ thuật điều khiển, Viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản, 2015

Thạc sỹ - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Đại học Bách Khoa Hà nội, Việt nam, 2011

Kỹ sư – Tự động  hóa Xí nghiệp Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2008.

Tel. 0908210983                         Email: linh.nguyenmanh@hust.edu.vn

giới thiệu

 

Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Linh là giảng viên tại Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sỹ về chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóaa năm 2018 tại Viện công nghệ Shibaura , Nhật Bản. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Kỹ thuật điều khiển số cho các bộ biến đổi điện tử công suất, điều khiển xe tự hành, thiết kế và lập trình hệ thống nhúng.

 

 

Các môn học đảm nhiệm

 

Đại học

Truyền động điện

Trang bị điện-điện tử máy công nghiệp

 

Sau đại học

 

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

  • Hệ thống điều khiển số trong truyền động điện
  • Điều khiển số nâng cao cho các bộ biến đổi điện tử công suất
  • Hệ thống điều khiển chuyển động cho xe tự hành
  • Thiết kế và lập trình hệ thống nhúng

 

Đề tài đang thực hiện

 

Mã đề tài:

Tên đề tài:

 

T2018-PC-050

 

Nghiên cứu  hệ điều khiển nâng cao ứng dụng cho nghịch lưu đa mức

 

KC.05.22/16-20

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ nghịch lưu đa mức (Inverter) sử dụng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất đến 15kW

 

 

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

 

Nhà xuất bản

 

 

 

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. M. L. Nguyen and X. Chen, "MPC Inspired Dynamical Output Feedback and Adaptive Feedforward Control Applied to Piezo-Actuated Positioning Systems," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 67, no. 5, pp. 3921-3931, May 2020. doi: 10.1109/TIE.2019.2916356

[2]. Dao, Q.-T.; Nguyen, M.-L.; Yamamoto, S.-I. Discrete-Time Fractional Order Integral Sliding Mode Control of an Antagonistic Actuator Driven by Pneumatic Artificial Muscles. Appl. Sci. 2019, 9, 2503.

[3]. M. L. Nguyen, X. Chen and F. Yang, "Discrete-Time Quasi-Sliding-Mode Control with Prescribed Performance Function and its Application to Piezo-Actuated Positioning Systems," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 65, no. 1, pp. 942-950, Jan. 2018.

[4]. Danh Huy Nguyen, Tung Lam Nguyen, Manh Linh Nguyen, Huy Phuong Nguyen, Nonlinear control of an active magnetic bearing with output constraint, International Electrical and Computer Engineering, Vol 8, No 5, 2018. doi: 10.11591/ijece.v8i5.pp3666-3677

[5]. L.M. Nguyen, X. Chen, “Discrete Time Quasi Sliding Mode Control For Piezo-Actuated Positioning Systems: A Prescribed Performance Control Approach,” IFAC-PapersOnLine, Volume 50, Issue 1, 2017, Pages 5121-5126, ISSN 2405-8963, https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2017.08.780.

[6] Minh, T.V., Linh, N.M. & Chen, X. Tracking control of piezoelectric actuator using adaptive model. Robot. Biomim. 3, 5 (2016). https://doi.org/10.1186/s40638-016-0039-x

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1].  V. C. Mai, M. L. Nguyen, T. H. Vo, P. V. Hoang and T. M. Tran, "Hardware in the Loop Simulation of Predictive Current Control for IM Fed by Multi-Level Cascaded H-Bridge Inverters," 2019 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), Hanoi, Vietnam, 2019, pp. 1-5. doi: 10.1109/VPPC46532.2019.8952288

[2]. M. L. Nguyen, X. Chen, "Discrete-Time Fractional Order Interfral Sliding Mode Control for Piezoelectric Actuators with Improved Performance Based on Fuzzy Tuning", IEEE WCICA 2018 The World Congress on Intelligent Control and Automation, Changsha, China, 2018. doi: 10.1109/WCICA.2018.8630517

[3]. N. M. Linh, N. D. Huy and X. Chen, “Digital Control of Single-Phase UPS Inverters Based on Discrete-Time State and Disturbance Observer”, CASD2017 Symposium on Control and Automation for Sustainable Development 19/5/2017

[4]. N. M. Linh and X. Chen, “High precision motion control of piezo-actuated stages using discrete-time sliding mode control with prescribed performance function,” 2016 14th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV), Phuket, 2016, pp. 1-6

[5]. N. D. Dinh, N. M. Linh, N. D. Tuyen and G. Fujita, “Observer-based nonlinear control for frequency modulated dual-active-bridge converter,” 2016 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Milwaukee, WI, 2016, pp. 1-8.

[6]. N. M. Linh and X. Chen, “Enhanced Discrete Time Sliding Mode Predictive Control for Micro/Nano Positioning Devices Based on Piezoelectric Actuators”, 2016 Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering (RCEEE), Hanoi, 2016.

[7]. N. M. Linh and X. Chen, “Tracking Control of Piezo-Actuated Stage Based On Model Predictive Control and Disturbance Observer”, 2016 ICEE, International Conference on Electrical Engineering.

[8]. N. M. Linh, T. V. Minh and X. Chen, “Precise tracking control for piezo-actuated stage using inverse compensation and model predictive control,” 2015 International Conference on Advanced Mechatronic Systems (ICAMechS), Beijing, 2015, pp. 467-472.

Phát minh sáng chế