PGS.TS. Nguyễn Huy Phương

Viện trưởng Viện Điện

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel: 0983 088 599             Email: phuong.nguyenhuy@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

-Kỹ thuật lập trình.

-Điều khiển quá trình.

-Hệ thống tự động hóa nhà máy nhiệt điện.

-Hệ thống tự động hóa sản xuất.

Sau đại học

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Các phương pháp điều khiển tối ưu các quá trình công nghệ.
  • Các phương pháp điều khiển các hệ thống tryền động, chuyển động đặc biệt.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

KC.03.TN07/11-15

Cấp Nhà nước

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo ổ đỡ sử dụng đệm từ trường.

 

B2012-01- 23

Cấp Bộ

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ biến đổi điện tử công suất hiệu suất cao cho các hệ thống nâng bằng từ trường.

 

107.01-2011.06.

Nghiên cứu động cơ tự nâng sử dụng đệm từ trường.

ĐTĐLCN.44/16

Cấp Nhà nước

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ truyền động servo xoay chiều ba pha.

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Điều khiển quá trình (Process Control)

NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2014.

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Nguyễn Huy Phương,“Modelling and Control of a 4-pole Active Magnetic Bearing”. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2012..

[2]. Nguyễn Huy Phương, “Active heave compensation for subsea crane systems”. Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật, 2014.

[3]. Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Quang Địch, “Nghiên cứu bộ điều khiển trượt lũy thừa cho ổ từ chủ động 4 cực”, Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, 04/2016.

[4]. Nguyen Kim Dung1, Duong Minh Duc2*, Nguyen Huy Phuong2, “Online Calculation of Time Varying Gain to Stabilize the Bilateral Teleoperation System” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 11/2016.

[5]. Đỗ Văn Cần, Đoàn Quang Vinh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Phùng Quang, “Nghiên cứu thiết kế thành phần PLC của bộ CNC trên nền CsoC”, Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, Số 17, tháng 12/2016.

[6]. Nguyễn Huy Phương, “Investigation into an Additional Sliding Mode Controller for the 4-Poles Active Magnetic Bearings to Reduce Output Chattering”, Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, Số 17, tháng 12/2016.

[7]. Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Huy Phương, “Ổn định ổ đỡ từ chủ động với hạn chế đầu ra và sử dụng bộ quan sát tốc độ”, Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, Số 18, 04/2017.

[8]. Nguyen Huy Phuong, Bui Dang Thanh, “Design and Realization of a Smart Irrigation System on Sloping Lands and Hills”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 120, 06/2017.

[9]. Nguyen Huy Phuong “Realizing the Wireless Smart Meter for Smart Grid”. Conference in Electrical and Electronics Engineering, Thailand, February 2014..

[10]. Nguyen Duc Huy, Bui Dang Thanh, Nguyen Huy Phuong, “Optimal placement of Phasor Measurement Units (PMU) for the power transmission system”, Proceedings the 8th AUN/SEED-Net regional conference on electrical and electronics engineering, Manila, Philippines, 2015.

[11]. Bui Dang Thanh, Nguyen Duc Huy, Nguyen Huy Phuong, “Experimental test-bed for studying micro grid performance”, Proceedings the 8th AUN/SEED-Net regional conference on electrical and electronics engineering, Manila, Philippines, 2015.

[12]. Nguyen Huy Phuong, “Speed control of a permanent magnet type axial gapself-bearing motor”, The 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, Tháng 11//2016.

[13]. Duong Minh Duc, Nguyen Huy Phuong, “Performance Improvement for Bilateral Teleoperation System with Variable Time Delay Communication”, The 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, Tháng 11//2016.

[14]. Nguyen Huy Phuong, Bui Dang Thanh, “Designing and implementing the water flow monitoring and control system using GPRS communication”, The 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, Tháng 11//2016.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1].  Nguyễn Huy Phương, “Development of Vector Control System for a Novel Self-Bearing Motor”,  Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ điện tử, 2012.

[2]. Nguyễn Huy Phương, “Sliding mode control for single chanel active magnetic bearing”,  Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ điện tử, 2012.

[3]. Nguyen Hoang Nam, Dang Thanh Bui, Huy Phuong Nguyen,Cong Dong Trinh, Le Tuan Nguyen, “Automation in Aquaponic sustainable food produced system”, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2015, Thái Nguyên, 11-2015,trang 511-519.

[4]. Thiều Minh Đức, Nguyễn Hoàng Nam, Bùi Đăng Thảnh, Nguyên Huy Phương,Trịnh  Công Đồng, “Ứng dụng kiến trúc mở Arduino trong thiết kế thiết bị giám điện năng không dây”, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2015, Thái Nguyên, 11-2015, trang 638-644.

Phát minh sáng chế