TS. Nguyễn Duy Đỉnh

Giảng viên

Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp, Viện Điện

Tel: +81 80 9875 1969                  

 Email: Dinh.nguyenduy@hust.edu.vn

nguyenduydinh@aitech.ac.jp                                                            gg

 

giới thiệu

TS. Nguyễn Duy Đỉnh tốt nghiệp hệ Kỹ sư và Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa đại học Bách Khoa Hà Nội lần lượt vào các năm 2009 và 2013. Anh lấy bằng Tiến sỹ tại Học viên Công nghệ Shibaura, Tokyo, Nhật bản năm 2017 với đề tài nghiên cứu về Máy biến áp điện tử. Anh tiếp tục làm nghiên cứu Sau tiến sỹ với cùng đề tài tại Học viện Công nghệ Shibaura cho đến tháng 9 năm 2018. Từ tháng 10 năm 2018 đến nay, anh làm nghiên cứu Sau tiến sỹ tại Học viện Công nghệ Aichi, tỉnh Aichi, Nhật bản với đề tài thiết kế, điều khiển và tối ưu trạm sạc nhanh cho xe điện.

 

TS. Đỉnh đồng thời là giảng viên Bộ môn Tự động hóa, Đại học Bách Khoa Hà nội từ năm 2010 đến nay. Hướng nghiên cửu của anh bao gồm: máy biến áp điện tử; thiết kế và điều khiển các bộ biến đổi điện tử công suất, đặc biệt là phần DC/DC trong các ứng dụng như năng lượng tái tạo, xe điện, trạm sạc pin, …

 

Các môn học đảm nhiệm

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Thiết kế và Điều khiển Điện tử công suất (Power Electronics Design and Control).
  • Máy biến áp điện tử (Solid-State-Transformer).
  • Biến tần nối lưới (Grid-connected inverter).
  • Điều khiển nâng cao cho các bộ biến đổi ĐTCS (Advanced control for PE. Converter).
  • Điện tử công suất cho Trạm sạc ac quy (PE for Charging station).

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  D. D. Nguyen; Bui, N.-T.; Yukita, K. Design and Optimization of Three-Phase Dual-Active-Bridge Converters for Electric Vehicle Charging Stations. Energies 2020, 13, 150.

[2] D. D. Nguyen, G. Fujita, Q. Bui-Dang and M. C. Ta, "Reduced-order Observer-based Control System for Dual-Active-Bridge DC/DC Converter," IEEE Trans. Ind. Applicat., vol. 54, no. 4, pp. 3426-3439, July-Aug. 2018. 

 [3].  D. D. Nguyen, D.H. Nguyen, G. Fujita, and T. Funabashi, “Sensorless Control of Dual-Active-Bridge Converter with Reduced-order Proportional-Integral Observer”, Energies 11(4), 931, 2018.

 [4]. D. D. Nguyen, N.D. Tuyen, and G. Fujita, “New modulation strategy combining phase shift and frequency variation for Dual-Active-Bridge converters,” IEEJ Journal Ind. Applicat., Vol. 6, No. 2, pp. 140-150, 2017. 

 [5].  D. D. Nguyen, N.D. Tuyen, and G. Fujita, “An observer-based digital control system for individually management of active and reactive power of Dual-Active-Bridge converter,” Journal of International Council on Electrical Engineering (JICEE), Vol. 7, No. 1, pp. 234-241, 2017.

 [6].  D. D. Nguyen, N.D. Tuyen, G. Fujita, and T. Funabashi, “Adaptive notch filter solution under unbalanced and/or distorted point of common coupling voltage for three-phase four-wire shunt active power filter with sinusoidal utility current strategy,” IET Gener. Transm. Distrib., Vol. 9, No. 13, pp.1580-1596, Jan. 2015.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1] D. D. Nguyen, K. Yukita, “A new method to extend the soft-switching area of three-phase Dual-Active-Bridge converters”, International Power Electronics and Motion Control Conference – IPEMC 2020 (ECCE Asia), Nanjing, China, 6/2020 (Accepted)

 

[2] D. D. Nguyen, K. Yukita, “A comparison study of modulation methods for three-phase dual-active-bridge converters in battery charging applications”, International Power Electronics and Motion Control Conference – IPEMC 2020 (ECCE Asia), Nanjing, China, 6/2020 (Accepted)

 

[3] D. D. Nguyen, K. Yukita, A. Katou, S. Yoshida, “Design optimization of a three-phase Dual-Active-Bridge converter for charging stations”, 2019 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), Hanoi, Vietnam, 10/2019

 

[4] Y. Kobayashi, D. D. Nguyen, K. Yukita, T. Matsumura, Y. Goto, “Suppression of PV output fluctuation using EV in electric power systems”, IFAC workshop on Control of Smart Grid and Renewable Energy Systems, Jeju, South Korea, 6/2019

 

[5] D. D. Nguyen, K. Yukita, “A soft-start method for Dual-Active-Bridge converters”, International Conference on DC Microgrids – ICDCM 2019, Matsue, Japan, 5/ 2019

 

[6] D. D. Nguyen, K. Yukita, G. Fujita, and Minh C. Ta, “A simple DC bias elimination technique for Dual-Active-Bridge DC/DC converters”, International Conference on Power Electronics IPEC ECCE Asia 2019, Busan, South Korea, 5/2019

 

[7] D. D. Nguyen, M. Hamanaka, K. Yukita, T. Matsumura, “Design of a three phase Dual-Active-Bridge converter for EV charging applications”, IEEJ Annual meeting, Hokkaido, Japan, 3/2019 

 

[8].  D. D. Nguyen, D.H. Nguyen, M.C. Ta and G. Fujita, “Sensorless Feedforward Current Control of Dual-Active-Bridge DC/DC Converter for Micro-Grid Applications,” The 10th Symposium on Control of Power and Energy Systems (CPES 2018), Tokyo, Japan, Sept. 2018.

 

[9].  N.D. Dinh, and G. Fujita, “Design of a Reduced-Order Observer for Sensorless Control of Dual-Active-Bridge Converter”, International Power Electronics Conference, IPEC-Niigata 2018 -ECCE Asia, Niigata, Japan, May 2018.

 

[10].  N.D. Dinh, G. Fujita, and M.C. Ta, “A new soft-switching strategy for three-port converter to be applied in EV application,” International Future Energy Electronics Conference 2017 (IFEEC-ECCE Asia), Kaohsiung, Taiwan, Jun. 2017.

 

[11].  N.D. Dinh, G. Fujita, Q. Bui-Dang and M.C Ta, “A reduced-order observer-based control system designed in the frequency domain for Dual-Active-Bridge converter,” 2016 4th IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), Hanoi, Vietnam, Nov. 2016. 

 

[12].  N.D. Dinh, N.M. Linh, N.D Tuyen, and G. Fujita, “Observer-based nonlinear control for frequency modulated Dual-Active-Bridge converter,” 2016 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Milwaukee, United States, Sep. 2016. 

 

[13].   N.D. Dinh, G. Fujita, and N.D. Tuyen “An observer-based digital control system for individually management of active and reactive power of Dual-Active-Bridge converter,” 2016 International Conference on Electrical Engineering (ICEE), Okinawa, Japan, Jul. 2016.

 

[14].  N.D. Dinh, and G. Fujita, “Observer-based decoupling power control for frequency modulated Dual-Active-Bridge converter,” 2016 IEEE 8th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia), Hefei, China, pp. 754-760, May 2016.

 

[15].  N.D. Dinh, and G. Fujita, “Direct power control for Dual-Active-Bridge converter,” 2016 10th South East ASIAN Technical University Consortium Symposium (SEATUC), Tokyo, Japan, Feb. 2016.

 

[16].  N.D. Dinh, N.D Tuyen, G. Fujita, and T. Funabashi “Dual-active-bridge series resonant converter: A new control strategy using phase-shifting combined frequency modulation,” 2015 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Montreal, Canada, pp. 1215-1222, Sep. 2015.

 

[17]. N.D. Dinh, N.D Tuyen, G. Fujita, M.N.B. Muhtazaruddin, “Investigation of ZVS condition for dual-active-bridge converter using dual-phase-shift modulation,” 2014 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), Hong Kong, China, Dec. 2014.

 

[18]. N.D. Dinh, and M.C. Ta, “New direct torque control scheme for BLDC motor drives suitable for EV applications,” 2014 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), Coimbra, Portugal, Oct. 2014.

 

[19]. Y. Nishiya, N.D. Dinh, and G. Fujita, “Comparison of two level PWM and three level PWM in Dual Active Bridge converter,” 2016 4th IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), Hanoi, Vietnam, Nov. 2016.

 

[20]. K.P. Nguyen, N.D. Dinh, and G. Fujita “Multi-area economic dispatch using Hybrid Cuckoo search algorithm,” 2015 50th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), United Kingdom, Sep. 2015.

 

[21]. N.D Tuyen, N.D. Dinh, G. Fujita, and T. Funabashi “Applying adaptive notch filter in -coordinate to improve 3-phase 4-wire shunt APF performance under non-ideal PCC voltage,” 2015 IEEE Power and Energy Society General Meeting (PESGM), Denver, United States, pp. 323-328, Jul. 2015.

 

[22]. N.D. Dinh, G. Fujita, and M.C. Ta “New Enhanced-Phase-Shift modulation strategy of semi Dual-Active-Bridge Converter for EV application,” 2015 3rdVietnam Conference on Control and Automation (VCCA), Thai Nguyen, Vietnam, Nov. 2015.  

 

Phát minh sáng chế