TS. Nguyễn Đức Tuyên

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Điện

Tel. (+84) 986-509-059                            Email:tuyen.nguyenduc@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tuyên tốt nghiệp Đại học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2006, và Thạc sĩ năm 2009, Tiến sĩ vào năm 2012 cùng tại Học viện Công nghệ Shibaura, Tokyo, Nhật Bản. Từ năm 2012 đến năm 2015, TS. Tuyên cũng là nghiên cứu viên tại Học viện Công nghệ Shibaura, Tokyo, Nhật Bản và là giảng viên bán thời gian tại Đại học Chiba và Cao đẳng Động vật Hoang dã Tokyo, Nhật Bản. Từ năm 2015 đến 2017, TS. Tuyên làm việc tại Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản. Từ năm 2017 đến 2018, TS.Tuyên đã thực hiện nghiên cứu tại Viện Khoa học Công nghiệp và Công nghệ Quốc gia, Nhật Bản. Từ năm 2018, TS. Tuyên là giảng viên Bộ môn Hệ thống điện, Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.  Hiện tại, TS. Tuyên cũng làm việc cho Học viện Công nghệ Shibaura với tư cách là Phó Giáo sư. TS.Tuyên đã xuất bản hơn 120 bài báo và hội nghị và  là một người phản biện tích cực của các tạp chí IEEE, IET, MDPI, IEEJ, Springer, Elsevier, v.v.  xem xét hàng trăm bài báo kể từ năm 2009.

Các môn học đảm nhiệm

  • Hệ thống cung cấp điện
  • Lưới điện thông minh 
  • Nhập môn ngành điện
  • Đồ án I, Đồ án II
  • Quản lý phụ tải (DSM)

Các hướng nghiên cứu chính

  • Hệ thống năng lượng tái tạo (PV, Wind, FC, BESS)
  • Hệ thống điện thông minh (Smart Grid, Micro-Grid)
  • Quản lý phụ tải (DSM), đáp ứng phụ tải (DR)
  • Chất lượng điện năng (PQ)
  • Xã hội hydro (Hydrogen Society, Hydrogen Supply)

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

T2018-PC-058

Xác định đặc tính IV của PV trên lý thuyết và thực nghiệm phục vụ cho bài toán dự báo công suất phát của PV

Phối hợp với Điều độ quốc gia

Dự báo phụ tải bằng AI

PN 15.2051.0-002

Hộ trợ nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu về Năng lượng tái tạo

giải thưởng/khen thưởng

1998–2001   

Tố nghiệp xuất sắc Trường Chuyên ngữ ( ngành tiếng Trung)

2001–2006    

Học bổng cho sinh viên

July 2006     

Bằng khen tốt nghiệp loại Giỏi

2008-2012    

Học bổng MEXT, Nhật Bản

Học bổng nghiên cứu, Học viện công nghệ Shibaura, Nhật bản

2008-2010   

Học bổng cho sinh viên tiềm năng, Toda Corporation, Nhật Bản

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

“Chapter 20: Modelling a SOFC Power Unit Using Directly-Fed Natural Gas” in “Natural Gas”, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, ISBN: 979-953-307-567-8, INTECH, published in March 2012. DOI: 10.5772/36376

INTECH

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. NGUYEN Tuyen Duc, Goro Fujita, G.Yokoyama, R.Koyanagi, T.Funabashi, M.Nomura, “Using Simulink Simulation to Evaluate Load Following Characteristics of SOFC Generator with Heat Exchanger Considering Heat Balance”, IEEJ Transactions on Power and Energy (Q2), pp.501-pp.509, Vol.130, No.5, B-Section, July, 2010. DOI: https://doi.org/10.1541/ieejpes.130.501
[2]. NGUYEN Tuyen Duc, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Subsequence Action to Eliminate Blackout after Detecting Islanding using Solid State Transfer Switch Implemented in PSCAD/EMTDC”, JICEE, ISSN : 2233-5951, Korea, pp.45-pp.52, Vol.2, No.1, Jan , 2012. DOI: https://doi.org/10.5370/JICEE.2012.2.1.045
[3]. NGUYEN Tuyen Duc, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Adaptive Notch Filter for Synchronization and Islanding Detection using Negative-sequence Impedance Measurement”, IEEJ Transactions on Power and Energy (Q2), pp.240-pp.250, Vol.7 , No.3, B-section, March , 2012. DOI: https://doi.org/10.1002/tee.21724
[4]. NGUYEN Tuyen Duc, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Power Electronic Interface with Islanding Detection Function and Unbalanced Fault Ride-through Capability Based on Negative-sequence Current Injection”, Journal of Energy and Power Engineering, ISSN 1934-8975, USA, Vol.6, No.11, pp.1816-pp.1825, Dec , 2012. DOI: 10.17265/1934-8975/2012.11.013
[5]. Nguyen Tuyen Duc, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Estimated-Impedance Islanding Detection Method for Grids with High Motor Penetration”, IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering (Q3), Vol.8, No.5, pp.446–pp.455, Sept , 2013. DOI: https://doi.org/10.1002/tee.21879
[6]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “PV-Active Power Filter Combination Supplies Power to Nonlinear Load and Compensates Utility Current”, IEEE Power and Energy Technology Systems Journal, Vol.2, pp.32-42, March 2015. DOI: 10.1109/JPETS.2015.2404355
[7]. Nguyen Duy Dinh, Nguyen Duc Tuyen (corresponding), Goro Fujita, Toshihisa Funabashi, “Adaptive Notch Filter Solution under Unbalanced and/or Distorted PCC Voltage for 3-phase 4-wire Shunt Active Power Filter with Sinusoidal Utility Current Strategy”, IET Generation, Transmission & Distribution (Q1), Vol.9, No.13, pp. 1580 – 1596, 2014. DOI:  10.1049/iet-gtd.2014.1017x`
[8]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, Toshihisa Funabashi, Masakatsu Nomura, “Analysis of Transient-to-island Mode of Power Electronic Interface with Conventional dq-Current Controller and Proposed Droop-Based Controller”, Electrical Engineering Springer (Q3), 99(1), pp. 47-57, June 2016, DOI: 10.1007/s00202-016-0380-7
[9]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, Mohd Nabil Bin Muhtazaruddin, “Notch Adaptive Filter Solution under Unbalanced and/or Distorted PCC Voltage for 3-phase 3-wire Shunt Active Power Filter”, Electrical Engineering (Q3), Springer, Vol.98, No.3, pp.321-332, May 2016. DOI: 10.1007/s00202-016-0362-9
[10]. Dinh Duy Nguyen, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, An observer-based digital control system for individually management of active and reactive power of dual-active-bridge DC/DC converter”, JICEE, Online ISSN: 2234-8972, pp234-pp241 Vol.7, No.1, Sep 6, 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/22348972.2017.1369925
[11]. Nguyen Duy Dinh, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “New Modulation Strategy Combining Phase Shift and Frequency Variation for Dual-Active-Bridge Converter”, IEEJ Journal of Industry Applications (Q2), pp140-pp150, Vol.6, No.2, March 2017. DOI: https://doi.org/10.1541/ieejjia.6.140.
[12]. Tran, Thanh S.; Nguyen, Duc T.; FUJITA, Goro, "Islanding Detection Method Based on Injecting Perturbation Signal and Rate of Change of Output Power in DC Grid-Connected Photovoltaic System", Energies 11 (Q1), No. 5: 1313, 2018. DOI:https://doi.org/10.3390/en11051313
[13]. Samet Biricik, Hasan Komurcugil, Nguyen Duc Tuyen, Malabika Basu, “Protection of Sensitive Loads using Sliding Mode Controlled Three-Phase DVR with Adaptive Notch Filter”, Transactions on Industrial Electronics (Q1), Vol.66, No.7, pp.5465-5475, July 2019. DOI: 10.1109/TIE.2018.2868303
[14]. Tran Thanh Son, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “The Analysis of Technical  Trend in Islanding Operation, Harmonic Distortion, Stabilizing Frequency, and Voltage of Islanded Entities”, Resources (Q2), Special Issue "Advance Research on Power Electronics for Sustainable Energy Conversion Systems", 8(1), 14, 2019; DOI: https://doi.org/10.3390/resources8010014
[15]. Nguyen Duc Tuyen, Goshome Kiyotaka, Endo Naruki, Maeda Tetsuhiko, “20 kW-Class Direct Coupled Photovoltaic-Electrolyzer System with MPPT Capability”, International Journal of Hydrogen (Q1), Vol. 44, No.49, October 2019, pp.26741-26752, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.056
[16]. Son Tran Thanh, Tuyen Nguyen Duc, Goro FUJITA, “The Improvement of an Islanding Detection Method Based on the Perturbation Signal in Case of a Multi-Photovoltaic Operation”, Applied Sciences  (Q1), 9(19), 4054, 2019; DOI: https://doi.org/10.3390/app9194054 
[17]. Hirotaka Takano, Ryota Goto, Thin Zar Soe, Nguyen Duc Tuyen, Hiroshi Asano, “Operation Scheduling Optimization for Microgrids Considering Coordination of Their Components”, Future Internet (Q3), 11(11), 223, 2019; DOI: https://doi.org/10.3390/fi11110223 
[18]. Tuyen Nguyen-Duc, Huy Nguyen-Duc, Thinh Le-Viet, Hirotaka Takano, “Single-diode models of PV modules: a comparison of conventional approaches and propose a novel model”, Energies (Q2), 2020, vol. 13, issue 6, 1-22, DOI:  https://doi.org/10.3390/en13061296
[19]. Tuyen Nguyen-Duc, Huy Nguyen-Duc, Thinh Le-Viet and Thanh Hoang-Tien, “An Explicit Approach to Simulate Five-Parameter Model for PV Panels Under Various Conditions”, SEATUC Journal of Science and Engineering (SJSE), ISSN: 2435-2993, Vol.1, No.2, pp.6-13, Sept. 2020. DOI: https://doi.org/10.34436/sjse.1.2_6
[20]. Naohiro Yoshida, Hirotaka Takano, Hiroshi Asano, Aya Hagishima, Nguyen Duc Tuyen, “Design Method for Incentive-based Demand Response Programs Using Framework of Social Optimization”, Journal of Japan Society of Energy and Resources, ISSN-L : 2433-0531, Oct. 2020,  Vol.41, No.6, pp.300-306, DOI: https://doi.org/10.24778/jjser.41.6_300 
[21]. Nguyễn Đức Tuyên, Lê Văn Lực*, Ninh Văn Nam, Trần Thanh Sơn, “Comparing Profits of Investing In Grid-Connected Rooftop PV System And Deposit Money In Bank Using Dual Interest Rate”, Journal of Science &Technology-Hanoi University of Industry, E-ISSN 2615-9619, No.56, Vol.2, April 2020.
[22]. Nguyễn Đức Tuyên, Lê Văn Lực*, Đỗ Văn Long, Nguyễn Hữu Đức, “Building a model of inverter capable of controlling active power and reactive power in grid-connected solar power system when a short-circuit fault occurs”, Journal of Science & Technology-Hanoi University of Industry, E-ISSN 2615-9619, No.56, Vol.4, Aug 2020.
[23]. Nguyễn Đức Tuyên*, Vũ Xuân Sơn Hữu, Nguyễn Quang Thuấn, “Forecast Solar Irradiance Using Artificial Neural Networks Via Assessment of Root Mean Square Error”, ”, Journal of Science &Technology-Hanoi University of Industry, E-ISSN 2615-9619, No.56, Vol.6, Dec 2020.
[24]. Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Đức Tuyên, Đỗ Văn Long, “Reactive power control with Smart Inverter for Photovoltaic Grid-Connected System”. (in press)
[25]. Nguyễn Đức Tuyên, Lê Viết Thịnh, Nguyễn Quang Thuấn, “The Output Characteristic of A Photovoltaic Array Under Mismatching Conditions”. (in press)
[26]. Nguyen Duc Huy, Nguyen Duc Tuyen*, Nguyen Thi Ngoc Anh , Trinh Tuan Tu , Le Hai Trieu and Vu Xuan Son Huu, “Short-Term Load Forecasting Using Long Short-Term Memory Based on EVN NLDC Data”, Measurement Control and Automation, Vol. 1, No. 2, Mar. 2021.
[27]. Nguyen Duc Tuyen*, Vu Xuan Son Huu and Le Viet Thinh, “Photovoltaic Power Generation Forecasting Utilizing Long Short Term Memory”, Measurement Control and Automation, vol. 1, no. 2, May 2021.
[28]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, Toshihisa Funabashi, Masakatsu Nomura, “Synchronization and Islanding Detection of Dispersed Generation using Adaptive Notch Filter”, No.162, pp34-39, Electricity & Life Review, ISSN: 0686-3883 , October 2012
[29]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, Bach Quoc Khanh, “Confronting damage, recover and challenges by Japanese power system beyond Great East Japan Earthquake”, pp.19-27, Electricity & Life Review, ISSN: 0686-3883, September 2013 (in Vietnamese)
[30]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, Kenji Iba, Bach Quoc Khanh, “Establishing Smart Communities in Japan”, pp.19-27, Electricity & Life Review, ISSN: 0686-3883, November 2013 (in Vietnamese)
[31]. Nguyen Duc Tuyen, Bach Quoc Khanh, “The trend of DC distribution system in Japan”, Electricity & Life Review, ISSN: 0686-3883, September 2015 (in Vietnamese)

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[32]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Load Following Characteristics and Operating Temperature Control of SOFC Simulation”, IEEE T&D Asia Conference and Exposition, Seoul (Korea), (2009.10)
[33]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Technical Obstacles of Dispersed Generation Penetration into Distribution Power System”, The 4th South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC), Tokyo (Japan), (2010.2)
[34]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Synchronization and Islanding Detection of Dispersed Generation Using Adaptive Notch Filter”, Applied Power Electronics Conference, Forth Worth (USA), (2011.3)
[35]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Using solid state transfer switch after detecting islanding to eliminate blackout”, The 5th South East Asian Technical University Consortium Symposium, Hanoi (Vietnam), (2011.2)
[36]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Connecting Islanded Entity to Backup Terminals upon Detecting Islanding Using Solid State Transfer Switch”, International Conference on Electrical Engineering, Hong Kong, (2011.7)
[37]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Negative-sequence Current Injection of Dispersed Generation for Islanding Detection and Unbalanced Fault Ride-through”, International Universities Power Engineering Conference, Soest (Germany), (2011.9)
[38]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Load Characteristics Influence on Current Controller of Dispersed Generation during Transient-to-island mode”, The 6th South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC), Bangkok (Thailand), (2012.3)
[39]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Reliable Impedance Islanding Detection for Power Distribution Systems with High Motor Penetration”, Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, Shanghai (China), (2012.3)
[40]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Current-Controller at Transient-to-island Mode of Power Electronic Interface Dispersed Generation”, International Conference on Electrical Engineering, Kanazawa (Japan), (2012.7)
[41]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Analysis of Current-Controller in Grid-Connected and Islanded Operation of DG Unit”, International Universities Power Engineering Conference, London (England), (2012.9) 
[42]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “An Integrated Function of Photovoltaic Generator Supplying to Nonlinear Load: Active Power Filter”, International Universities Power Engineering Conference, Dublin (Ireland), (2013.9)
[43]. Mohd Nabil Muhtazaruddin, Jasrul Jamani Bin Jamian, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita,  “Distribution Generation Coordination by Using Artificial Immune Bee Colony”, The 8th South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC), Johor Bahru (Malaysia), (2012.3)
[44]. Mohd Nabil Muhtazaruddin, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, Jasrul Jamani Bin Jamian, “Optimal Distributed Generation and capacitor coordination for power loss minimization”, IEEE PES Transmission & Distribution Conference & Exposition, Chicago (USA) , (2014.4)
[45]. Nguyen Duc Tuyen, Mohd Nabil Muhtazaruddin, Goro Fujita, T.Funabashi, “Shunt Active Power Filter for 3-phase 3-wire Nonlinear Load under Unbalanced and Distorted PCC Voltage using Notch Adaptive Filter”, 2014 IEEE PES Transmission & Distribution Conference & Exposition, Chicago (USA), (2014.4)
[46]. Junpei Takehara, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Controller Design for PV-Active Power Filter Combination Based on Instantaneous Power Theory”, International Conference on Electrical Engineering, Jeju (Korea), (2014.6)
[47]. Nguyen Duc Tuyen, Junpei Takehara, Mohd Nabil Bin Muhtazaruddin, Goro Fujita, “Adaptive Notch Filter: A Solution for 3-phase 4-wire Shunt Active Power Filter under Non-ideal Voltage”, International Conference on Electrical Engineering, Jeju (Korea), (2014.6)
[48]. Mohd Nabil Bin Muhtazaruddin, Jasrul Jamani Bin Jamian, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Effect of reverse power flow in determine optimal distributed generation sizing and location”, International Conference on Electrical Engineering, Jeju (Korea), (2014.6)
[49]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, Mohd Nabil Muhtazaruddin, “3-phase 4-wire Shunt APF under Non-ideal PCC Voltage using Adaptive Notch Filter”, IEEE PES General Meeting, Washington DC (USA), (2014.7)
[50]. Nguyen Duc Tuyen, Toyokawa Keisuke, Goro Fujita, “PV Unit Supplies Nonlinear Load”, Grand Renewable Energy, Tokyo (Japan), (2014.7)
[51]. K.Katano, N. Kaneko, Nguyen Duc Tuyen, G. Fujita, “Verification of small hydroelectric generation model using measured value”, Grand Renewable Energy, Tokyo (Japan), (2014.7)
[52]. Khai Phuc Nguyen, Goro Fujita, Nguyen Duc Tuyen, Vo Ngoc Dieu, Toshihisa Funabashi, “Optimal placement and sizing of SVC by using various meta-heuristic optimization methods”, The 2nd IEEE Conference on Power Engineering and Renewable Energy, Bali (Indonesia), (2014.12)
[53]. Nguyen Duy Dinh, Nguyen Duc Tuyen, Mohd Nabil Bin Muhtazaruddin, Goro Fujita, “Investigation of ZVS Condition for Dual-Active-Bridge Converter using Dual-Phase-Shift Modulation”, IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, Hongkong (China), (2014.12)
[54]. Nguyen Duc Tuyen, Nguyen Duy Dinh, Goro Fujita, Toshihisa Funabashi, “Applying Adaptive Notch Filter in alpha-beta-coordinate to Improve 3-phase 4-wire Shunt APF Performance under Non-ideal PCC Voltage”, IEEE PES General Meeting, Denver, Colorado (USA), (2015.7)
[55]. Duy-Dinh NGUYEN, Khai Nguyen, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Dual-Active-Bridge Series Resonant Converter: Reactive Power Minimization Using Phase-Shifting Combined Frequency Modulation”, International Universities Power Engineering Conference, Bristol (UK), (2015.9)
[56]. Duy-Dinh NGUYEN, Khai Nguyen, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “D-Q Control for Three-phase Dual-Active-Bridge Series Resonant Converter to be Applied in DC Transmission System”, International Universities Power Engineering Conference, Bristol (UK), (2015.9)
[57]. Duy-Dinh NGUYEN, Khai Nguyen, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Dual-Power Loss Minimization by Combining Phase-shift and Frequency Modulation Technique for Dual Bridge Series Resonant Converter”, International Universities Power Engineering Conference, Bristol (UK), (2015.9)
[58]. Nguyen Duc Tuyen, Junji Kondoh, Kentaro Matsumoto, Takuji Funamoto, “Remote Data Acquisition of a Small Wind Turbine”,  International Conference on Electrical Engineering, Okinawa (Japan), (2016.7)
[59]. Nguyen Duc Tuyen, Junji Kondoh, Kentaro Matsumoto, Takuji Funamoto, “Review of International Standards on FRT Requirements For WT and Suggestion to Japan Context on SWT”, International Conference on Electrical Engineering, Okinawa (Japan), (2016.7)
[60]. Tran Thanh Son, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Investigate voltage fluctuations phenomenon since DGs reclosing subsequent to short disconnection”, International Conference on Electrical Engineering, Okinawa (Japan), (2016.7)
[61]. Duy Dinh Nguyen, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “An Observer-based Digital Control System for Individually Management of Active and Reactive Power of Dual-active-bridge Converter”, International Conference on Electrical Engineering, Okinawa (Japan), (2016.7)
[62]. Nguyen Duy Dinh, Nguyen Manh Linh, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Observer-based Nonlinear Control for Frequency Modulated Dual-Active-Bridge Converter”, 2016 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), USA, 18-22 September 2016.
[63]. Tran Thanh Son, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, Funabashi, “Various Scenarios of Using Capacitors as a Solution for Voltage Sags Caused by Anti-islanding Protection”, The First International Conference on Advanced Technologies in Electrical, Electronic and Communication Engineering (ICATEC 2016), Danang, Vietnam, August 19-20, 2016.
[64]. Tran Thanh Son, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Islanding Detection in DC Networks”, Universities Power Engineering Conference (UPEC2017), Crete, Greece, Aug 28-31, 2017.
[65]. Nguyen Duc Tuyen, “Smart inverter control for small power systems”, International Conference on Materials and Systems for Sustainability 2017, Nagoya, Japan, September 29 - October 1, 2017. (invited talk)
[66]. Tran Thanh Son, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Cancellation Signal Issue by Using Islanding Detection Method based on Injecting Perturbation Signal and Rate of Change of Output Power in DC Network-Connected Photovoltaic System”, The 2nd International Workshop on Power. Engineering in Remote Islands (IWPI) Conference, 2018.
[67]. Nguyen Duc Tuyen, “Lithium-ion Capacitor to Compensate PV Output Current in the Direct PV-electrolyzer Unit”, The 13th South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC), Hanoi, March 14-15, 2019
[68]. Le Huu Thanh Binh, Tran Anh Thai, Nguyen Anh The, Nguyen Duc Tuyen, “Microgrid EMS With Economical Analysis”, Vietnam Japan Science and Technology Syposium (VJST2019), Hanoi, Vietnam, 2019. (invited talk)
[69]. Hirotaka Takano, Hiroshi Asano, Nguyen Duc Tuyen, “A study of Demand Response Programs based on Framework of Social Welfare Optimization”, The 3rd International Workshop on Power. Engineering in Remote Islands (IWPI), Taiwan, 2019.
[70]. Nguyen Duc Tuyen, Nguyen Duc Huy, Le Viet Thinh, Vu Xuan Son Huu, Tran Quoc Ngu,  “A Comparison between Analytics Methods to Identify Five-Parameter Model for Photovoltaic Panels”, National Conference on Application of Advanced Technology (NCAAT), Thai Nguyen, Oct 26, 2019. 
[71]. Tuyen Nguyen Duc, “Optimization Strategy for High-Efficiency Large-Scale Direct Coupled Photovoltaic-Electrolyzer System Based On Experiment Data”, The 14th South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC), 27-28 Feb, Mongkut Thonburi, Thailand, 2020.
[72]. Tuyen Nguyen Duc, Huy Nguyen Duc and Thinh Le Viet, “A Novel Method to Simulate The Five-Parameter Model For PV Panels”, The 14cth South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC), 27-28 Feb, Mongkut Thonburi, Thailand, 2020.
[73]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Typical Fuel Cell Technology for Dispersed Generation”, International Symposium on Sustainable Energy, Tokyo (Japan), (2008.12)
[74]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Establishing Simulink Simulation Method for Evaluate Load Following Characteristics and Heat Control of SOFC Power Unit”, Society for Simulation Technology, Tokyo (Japan), (2009.6)
[75]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Using Simulink Simulation to Evaluate Load Following Characteristics of SOFC Generator”, Anual Meeting of IEEJ, B-Division, Tokyo (Japan), (2009.8)
[76]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Evaluate Detection Methods for Anti-Islanding of Dispersed Generation”, International Symposium on Sustainable Energy, Tokyo (Japan), (2010.9)
[77]. Koda, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Impedance Measurements for a Reliable Islanding Detection Method”, Anual Meeting of IEEJ, D-Division, Tokyo (Japan), (2010.8)
[78]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Islanding Detection Method Based on Two Rounds of Impedance Measurement”, Anual Meeting of IEEJ, B-Division, Kyushu, (2010.9)
[79]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Effect of Negative-sequence Current Generation in Islanding Detection and Unbalanced Fault Ride-through”, Anual Meeting of IEEJ, B-Division, Fukui (Japan), (2011.8-9)
[80]. Hoshino Tomohiro, Wataru Nishimura, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “Islanding Detection with Negative Sequence Impedance Measurement Method”, National Conventionof IEEJ, Hiroshima (Japan), (2011.3)
[81]. Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, T.Funabashi, M.Nomura, “Enhanced Droop Controller to Remain Rated Voltage and Frequency of Islanded Entity”, Anual Meeting of IEEJ, B-Division, Hokkaido (Japan), (2012.9) 
[82]. Hoshino Tomohiro, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “ディーゼル発電機を用いたマイクログリッドの自立分散制御”(Autonomous Decentralized Control of Micro Grid with Diesel Generator), Anual Meeting of IEEJ, B-Division, Hokkaido (Japan), (2012.9)
[83]. Junpei Takehara, Nguyen Duc Tuyen, Goro Fujita, “PV-APF Combination System”, National Convention of IEEJ, Ehime (Japan), (2014.3)
[84]. Nguyen Duc Tuyen, Kondoh Junji, “Wind Speed Data Acquisition Applied to Wind Turbine Power Estimation”, Anual Meeting of IEEJ, B-Division , Nagoya (Japan), (2015.8)
[85]. Nguyen Duc Tuyen, Matsumoto Kentaro, Funamoto Takuji, Junji Kondoh, “Remote Data Acquisition for Small Wind Turbine”, National Convention of IEEJ, Sendai (Japan), (2016.3)
[86]. Takuji Funamoto, Kentaro Matsumoto, Hidetoshi Mizuno, Nguyen Duc Tuyen, Junji Kondoh, “Development of an FRT test system for a small wind turbine on real field (1) A resistor with automatic load control”, National Convention of IEEJ, Sendai (Japan), (2016.3)
[87]. Kentaro Matsumoto, Takuji Funamoto, Nguyen Duc Tuyen, Junji Kondoh, “Development of an FRT test system for a small wind turbine on real field (2) operation of a PCS”, National Convention of IEEJ, Sendai (Japan), (2016.3)
[88]. Kentaro Matsumoto, Hidetoshi Mizuno, Nguyen Duc Tuyen, Kondoh Junji, “The relationship between the PCS operating conditions and islanding detection time for SWT, New energy - Environment High Voltage Workshop”, Kyoto University, Yoshida Campus International Science and Innovation Building, July 12-13, 2016. (in Japanese)
[89]. 近藤 潤次,岡本 悠生,大塚 修司,Nguyen Duc Tuyen,「実運用下の小形風車の発電出力変動計測」,  第38回風力エネルギー利用シンポジウム, 東京, 11/30-12/1, 2016.
[90]. ウエン ダック トウエン, 鈴木智史, 五舛目清剛, 遠藤成輝, 前田哲彦,「20kW 級太陽電池直結水電解装置のリチウムイオンキャパシタを用いた平滑化」,  第37回水素エネルギー協会大会, 東京, 2017年12月4日-5日
[91]. 吉田 尚洋,浅野 浩志,萩島 理,Tuyen Nguyen Duc, 「デマンドレスポンス設計時の基準の設定方法に関する検討」, 電力技術/電力系統技術/半導体電力変換合同研究会, 2020年3月5・6日
[92]. Nguyễn Đức Tuyên, Vũ Xuân Sơn Hữu, Nguyễn Quang Thuấn, “Forecast Solar Irradiance Using Artificial Neural Networks Via Assessment of Root Mean Square Error”, The 4th HaUI University Conference, May 2020.
[93]. Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Đức Tuyên, Đỗ Văn Long, “Reactive power control with Smart Inverter for Photovoltaic Grid-Connected System”, The 4th HaUI University Conference, May 2020.
[94]. Nguyễn Đức Tuyên, Lê Viết Thịnh, Nguyễn Quang Thuấn, “The Output Characteristic of A Photovoltaic Array Under Mismatching Conditions”, The 4th HaUI University Conference, May 2020.
[95]. Nguyen Duc Tuyen, Thinh Le Viet, Huu Vu Xuan Son Huu, “On the Sudoku-based Arrangement in Reconfiguring a Large-scale Photovoltaic Array”, Society of Instrument and Control Engineers Annual Conference 2020 (SICE 2020), Sep 23-26 2020. (virtual, IEEE Explore)
[96]. Nguyen Duc Tuyen, Thinh Le Viet, Huu Vu Xuan Son Huu, Goro Fujita, “Forecasting I-V Characteristic of PV Modules Considering Real Operating Conditions Using Numerical Method and Deep Learning", International Conference on Smart Grids and Energy Systems (SGES 2020), Perth, Australia, November 23-26, 2020. ISSN: 978-1-7281-8550-7 (virtual, IEEE Explore)
[97]. Tuyen Nguyen Duc, Thinh Le Viet and Huu Vu Xuan Son, “A Strategy to Enhance Generator Efficiency of Sudoku-based PV Arrays Under Partial Shading Conditions”, 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development  (GTSD 2020), 27-28 Nov, Da Nang, Vietnam (virtual, IEEE Explore).
[98]. Tuyen Nguyen and Nguyen Van Thuc, “Tracking Optimum Efficiency of Virtual Power Plant Using Tracking Efficiency Auto Control System (TEAS)”, The 1 st International Symposium on Power, Energy and Cybernetics 2020 (ISPEC 2020), Dec 18-19, Ha noi, Vietnam. (virtual)
[99].  Tuyen Nguyen Duc, Ngu Tran Quoc and Hirotaka Takano, “Demand Response Program: Optimization for Utilities of multi-energy source suppliers and consumers based on Social Welfare Framework”, The 1 st International Symposium on Power, Energy and Cybernetics 2020 (ISPEC 2020), Dec 18-19, Ha noi, Vietnam. (virtual)
[100]. Huy Nguyen-Duc, Tuyen Nguyen-Duc, Anh Nguyen-Thi Ngoc, Tu Trinh-Tuan, Trieu Le-Hai and Huu Vu-Xuan-Son, “Short-Term Load Forecasting Using Long ShortTerm Memory Based on EVN NLDC Data”, The 1 st International Symposium on Power, Energy and Cybernetics 2020 (ISPEC 2020), Dec 18-19, Ha noi, Vietnam. (virtual)
[101]. Đức Tuyên Nguyễn and Sỹ Quân Nguyễn, “A Review on Cyber-Attack Mitigation Techniques and Challenges in Cyber-Physical Microgrid Systems”,The 1 st International Symposium on Power, Energy and Cybernetics 2020 (ISPEC 2020), Dec 18-19, Ha noi, Vietnam. (virtual)
[102]. Duc Tuyen Nguyen, Minh Hoan Tran and Van Long Do, “Two-stage three-phase grid-connected power electronic interface for PV system”, The 1 st International Symposium on Power, Energy and Cybernetics 2020 (ISPEC 2020), Dec 18-19, Ha noi, Vietnam. (virtual)
[103]. Duc Tuyen Nguyen, Xuan Son Huu Vu and Viet Thinh Le, “Photovoltaic Power Generation Forecasting Utilizing Long Short-term Memory”, The 1 st International Symposium on Power, Energy and Cybernetics 2020 (ISPEC 2020), Dec 18-19, Ha noi, Vietnam. (virtual)
[104].  Tuyen Nguyen and Hoang Ho, “Propose Optimal Method Operating Costs for Grid-Connected PV System and BESS in Vietnam”, The 1 st International Symposium on Power, Energy and Cybernetics 2020 (ISPEC 2020), Dec 18-19, Ha noi, Vietnam. (virtual)
[105]. Trần Quốc Ngữ, Nguyễn Đức Tuyên, “Demand response program: optimization for utilities of multi-energy source suppliers and consumers based on social welfare framework”, Student Forum 2020, 8 Dec 2020, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-316-020-8
[106]. Hoàng Nhật, Nguyễn Đức Tuyên, “Optimal Scheduling for Charging and Discharging of Electric Vehicles”, Student Forum 2020, 8 Dec 2020, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-316-020-8
[107]. Hồ Đức Hoàng, Nguyễn Đức Tuyên, “Energy storage system for renewable energy sources according to the gravitational potential theorem” , Student Forum 2020, 8 Dec 2020, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-316-020-8
[108]. Vũ Xuân Sơn Hữu, Nguyễn Đức Tuyên, “Assessment of solar irradiance forecasting utilizing Attention-Based Bidirectional Long Short-Term Memory model via mean absolute percentage error”, Student Forum 2020, 8 Dec 2020, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-316-020-8 
[109]. Đỗ Văn Long, Nguyễn Đức Tuyên, “Two-stage stochastic unit commitment for microgrid” , Student Forum 2020, 8 Dec 2020, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-316-020-8
[110]. Phạm Hải Minh, Nguyễn Vũ Nhật Nam, Tào Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Tuyên, “Tuabin gió không khí ở độ cao lớn”, Student Forum 2020, 8 Dec 2020, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-316-020-8 
[111]. Võ Bá Linh, Nguyễn Đức Tuyên, “Simulation and assessment of false data injection attack in physical layer of smart grid”, Student Forum 2020, 8 Dec 2020, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-316-020-8 
[112]. Trần Minh Hoàn, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Đức Tuyên, “Modular cascaded H-bridge multilevel converter for high-power PV system” 
[113]. Nguyễn Sỹ Quân, Nguyễn Đức Tuyên, “Impact of smart grid on renewable energy: a simulation approach” Student Forum 2020, 8 Dec 2020, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-316-020-8
[114]. Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Đức Tuyên, “High voltage direct current intergrated renewable enery sources into the grid” Student Forum 2020, 8 Dec 2020, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-316-020-8 
[115]. A. Rizqiawan, N. D. Tuyen, 藤田 吾郎, 「学界情報 国際会議レポート, The 26th IEEE Annual Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC2011)」March 6-10, 2011, Fort Worth, Texas, USA,  電気学会論文誌D(産業応用部門誌), Vol. 131 (2011) No. 6, 公開日: 2011年06月01日, DOI: http://doi.org/10.1541/ieejias.131.NL6_4
[116].  ウエン ダック トウエン, 「小型風車による水素ガス自給製造」, 2017水素セミナー合宿, 群馬、9月22日
[117]. Nguyen Duc Tuyen, “Carrier development for engineer”, Workshop 3: HBT (Hybrid Twinning Program) Alumni research collaboration workshop, SEATUC, Hanoi, March 14-15, 2019.
[118]. “Renewable Energy, Smart Grid and Smart Community”, Hanoi Power Company, Hanoi, Dec 12, 2018.
[119]. “Demand Side Management with Renewable Energy, Storage, Commercial Building”, Hanoi Power Company, Hanoi, Feb 22, 2018.
[120]. “Integration of Renewable Energy on Power System”, National Dispatch Center, Aug 18-23, 2019 & Nov 11-15, 2019.
[121]. “Demand Side Management, Demand Reponse”, Vietnam Center Power Company, Nov 22, 2019.

 

Phát minh sáng chế