TS. Nguyễn Đoàn Quyết

 

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Điện

Tel: 04 3 869 2009            Email: quyet.nguyendoan@hust.edu.vn

Fax : 04 3 6231478

giới thiệu

  • Địa chỉ làm việc : phòng 121 nhà C1
  • Hiện đang là NCS tại CHLB Đức

Các môn học đảm nhiệm

  • Quá điện áp trong Hệ thống điện

Các hướng nghiên cứu chính

  • Quá điện áp và mô phỏng Quá điện áp trong Hệ thống điện..

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

Phát minh sáng chế