GS.TS. NGUYỄN DOÃN PHƯỚC

Giảng viên, Bộ môn Điều khiển tự động

Giảng viên cao cấp

Bộ môn Điều khiển tự động

Tel. 024-3869-2985                               Email: phuoc.nguyendoan@hust.edu.vn

Website cá nhân: https://sites.google.com/view/phuocnd

giới thiệu

Giáo sư, Tiến Sỹ Nguyễn Doãn Phước là giảng viên bộ môn Điều khiển tự động Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Lý thuyết điều khiển tự động I, II
  • Tín hiệu và hệ thống
  • Điều khiển nâng cao
  • Tối ưu hóa và điều khiển tối ưu

 

Sau đại học

  • Nhận dạng hệ thống điều khiển

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Tối ưu hóa và Điều khiển tối ưu
  • Điều khiển phi tuyến
  • Điều khiển thích nghi
  • Điều khiển bền vững

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

1. Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính, Nguyễn Doãn Phước.

NXB Bách khoa, 2016

2. Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến, Nguyễn Doãn Phước.

NXB Bách khoa, 2012

3. Tự động hóa với Simatic S7-300 (In lần thứ 6, có sửa đổi và bổ sung), Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Vân Hà.

NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2011. In lần thứ nhất 2000

4. Lý thuyết điều khiển mờ (In lần thứ 4, có sửa đổi và bổ sung), Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước.

NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2010. In lần thứ nhất 1998.

5. Lý thuyết điều khiển nâng cao. (In lần thứ 3, có sửa đổi và bổ sung), Nguyễn Doãn Phước.

NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2009. In lần thứ nhất 2006.

 

7. Lý thuyết điều khiển tuyến tính. (In lần thứ 4, có sửa đổi và bổ sung), Nguyễn Doãn Phước.

NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2009. In lần thứ nhất 2002

 

6. Lý thuyết điều khiển phi tuyến. (In lần thứ 3, có sửa đổi và bổ sung), Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Hán Thành Trung.

NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2008. In lần thứ nhất năm 2003

 

8. Hệ mờ, mạng nơron và ứng dụng. (In lần thứ 2, có sửa đổi và bổ sung), Nguyễn Doãn Phước (đồng chủ biên).

NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005. In lần thứ nhất 2001

9. Nhận dạng hệ thống điều khiển (In lần thứ 2, có sửa đổi và bổ sung), Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh.

NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005. In lần thứ nhất 2001

10. Điều khiển tối ưu và bền vững, Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh.

NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2000.

11. Hệ mờ và ứng dụng, Nguyễn Doãn Phước (đồng chủ biên).

NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1998.

 

12. Tự động hóa với Simatic S7-200, Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước

NXB Nông nghiệp, 1997.

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].Nguyen Tien Dzung, Pham Hong Phuc, Nguyen Quang Dich and Nguyen Doan Phuoc (2019): Iterative Learning Control for V-Shaped Electrothermal Microactuator.

Electronics 2019, 8(12), 1410; Section Systems & Control Engineering. SCIE, IF: 1.764, ISSN 2079-9292.

 

 

[2].Ha Thi Thu Le, Nam Hoai Nguyen and Phuoc Doan Nguyen (2019): PID Adaptive Tuning with the Principle of Receding Horizon. Proceedings of the ICERA 2018, LNNS

63,pp. 497–503. Lecture Notes in Networks and Systems, Advances in Engineering Research and Application. Springer, doi: 10.1007/978-3-030-04792-4_64, ISBN 978-3

030-04791-7.

[3].Nam Hoai Nguyen, Phuoc Doan Nguyen (2018): Overshoot and settling time assignment with PID for first-order and second-order systems. Journals of IET Control

Theory & Applications, Vol. 12, Issue 17, November 2018, IF: 3.296, SJR: 1.416 (ISI xếp hạng 23), ISSN 1751-8644, doi: 10.1049/iet-cta.2018.5076.

[4].Nguyen Thu Ha, Nguyen Doan Phuoc (2018): A New Decoupling Controller for Multi-Time Delayed TITO Processes. Journal of Science and Technology, Technical

Universities, Vol. 131(2018), pp.31-35. ISSN 2354-1083.

[5].Nguyen Doan Phuoc (2018): Integrating the receding horizon LQR for nonlinear systems into intelligent control scheme. Journal of military science and technology.

Invited paper, special issue, FEE-8/2018, pp.6-16, ISSN 1859-1043.

[6].Nguyen Doan Phuoc, Nguyen Viet Dung, Do Thi Tu Anh (2018): Virtually real simulation of thick slab heating furnace control via receding horizon LQR - A Simscape

approach. Journal of military science and technology. Special issue, No.54A, 5.2018, pp.38-45, ISSN 1859-1043.

[7].Nguyen Doan Phuoc, Pham Van Hung, Hoang Duc Quynh (2017): Output feedback control with constraints for nonlinear systems via piecewise quadratic optimization

Journal of science and technology, VAST, Volume 55, Number 3, 2017, pp. ISSN 0866-708X.

[8].Nguyen Doan Phuoc, Nguyen Hoai Nam (2017): Settling time assignment with PID. Journal of science and technology, VAST, Volume 55, Number 3, 2017, pp. ISSN

0866-708X.

[9].Phuoc,N.D. and Thuan,T.D. (2017): Receding horizon control: An overview and some extensions for constrained control of disturbed nonlinear systems (invited paper).

Journal of military science and technology. Academy of science and technology, Vol.48A, 5.2017, pp.1-20, ISSN 1859-1043.

[10]rần Kim Quyên, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Doãn Phước (2017): Sử dụng cực tiểu hóa từng đoạn sai lệch đầu ra trong miền thời gian để điều khiển dự báo hệ buồng sấy

giấy đa biến. Tạp chí KHCN các trường Đại học Kỹ thuật, số 116, 01/2017. ISSN 2354-1083.

[11].Phung Quang Khai, Nguyen Van Thuan, Nguyễn Doãn Phước (2016): Research and Application of Sliding Mode Control Method for DC-DC Converter in Grid

Connected Solar Power System. Journal of Science and Technology Technical Universities, No.115, 12/2016. ISSN 2354-1083.

[12].Hoàng Đức Quỳnh, Nguyễn Như Hiển và Nguyễn Doãn Phước (2016): Thiết kế bộ điều khiển dự báo phản hồi đầu ra để điều khiển bền vững động cơ không đồng bộ

ba pha. Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Viện khoa học công nghệ quân sự. Số 44, trang 13-22, tháng 8-2016, ISSN 1859-1043.

[13].Anh.Đ.T.T và Phước,N.D. (2016): Điều khiển bám vị trí hệ phi tuyến có tham số trễ theo trạng thái và tín hiệu đầu vào với bộ điều khiển tuyến tính từng đoạn. Tạp chí

nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Viện khoa học công nghệ quân sự. Đặc san, trang 52-59, tháng 7-2016, ISSN 1859-1043.

[14].Chi,N.V.; Trung,N.H. and Phuoc,N.D. (2016): About the robustness of adaptive feedback linearization controller for input perturbed uncertain fully-actuated systems.

Journal of science and technology, VAST, Vol.54, No.2, 2016, pp.276-285. ISSN 0866-708X

[15].Nam,Đ.P. và Phước,N.D. (2016): Cấu trúc điều khiển nối tầng thích nghi-bền vững cho xe tự hành. Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Viện khoa học

công nghệ quân sự. Đặc san, trang 21-29, tháng 7-2016, ISSN 1859-1043.

[16]. Phuoc, N.D. and Ha, L.T.T (2015): Constrained Output Tracking Control for Time-Varying Bilinear Systems via RHC with Infinite Prediction Horizon. Journal of

Computer Science and Cybernetics, Vol.31, No.2, pp. 97-106.

[17].Vũ Thị Thúy Nga, Nguyễn Doãn Phước: Điều khiển ổn định thời gian hữu hạn trên nền tối ưu tác động nhanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái nguyên, Tập

135, Số 05, 2015, trang 219-224.

[18].Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước, Nguyễn Đình Hòa: Điều khiển dự báo hệ phi tuyến dựa vào tuyến tính hóa chính xác và quy hoạch nhiều tham số. Tạp chí

Khoa học Công nghệ, Đại học Thái nguyên, Tập 137, Số 07, 2015, trang 65-70.

[19].Nguyễn Doãn Phước, Lê Thị Thu Hà: Điều khiển bám thích nghi bền vững hệ phi tuyến có thành phần bất định hàm không bị chặn. Tạp chí Khoa học Công nghệ Viện

Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Tập 53, Số 1, 2015, trang 9-17.

[20].Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Doãn Phước, Vũ Thị Thúy Nga và Đỗ Trung Hải: Điều khiển cẩu treo 3D chất lượng cao sử dụng bộ điều khiển thích nghi bền vững.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái nguyên. Tập 128, Số 14, tháng 12.2014, trang 35-41.

[21].Do Thi Tu Anh and Nguyen Doan Phuoc: Optimal states observer design using Gauss-Newton algorithm in output feedback NMPC. Journal of Science and Technology

Technical Universities, No.101, 11.2014, pp.1-6

[22].Hoàng Đức Quỳnh, Nguyễn Đình Hòa và Nguyễn Doãn Phước: Một số phương pháp thiết kế bộ điều khiển dự báo cho đối tượng van mở nhanh. Tạp chí Khoa học và

Công nghệ. Đại học Thái nguyên. 4.2014. Tập 122, Số 8, tháng 9.2014, trang 167-171.

[23].Tú Anh, Đ.T. và Phước, N.D.: Ổn định hóa hệ song tuyến liên tục với bộ điều khiển dự báo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái nguyên. 4.2014. Tập 120, Số

6, tháng 6.2014, trang 73-79.

[24].Phước, N.D.: Điều khiển trượt cơ bản và trượt bậc cao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái nguyên. 4.2014. Tập 118, Số 4, tháng 4.2014, trang 3-13.

 

[25].Quỳnh,H.Đ.; Phước,N.D. và Hùng,N.Q.: Thiết kế bộ điều khiển dự báo cho đối tượng van công nghiệp. Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Viện khoa

học công nghệ quân sự. Đặc san, trang 12-18, tháng 4-2014

[26].Hà,L.T.T.; Phước,N.D. và Hùng,N.Q.: Ổn định hóa hệ phi tuyến theo hướng phát hiện gốc. Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Viện khoa học công

nghệ quân sự. Đặc san, trang 19-24, tháng 4-2014

[27].Tú Anh,Đ.T.; Phước,N.D. và Hùng,N.Q.: Thiết kế bộ quan sát trạng thái tối ưu với thuật toán Levenberg-Marquardt trong điều khiển NMPC phản hồi đầu ra. Tạp chí

nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Viện khoa học công nghệ quân sự. Đặc san, trang 40-48, tháng 4-2014

[28].Quỳnh,H.Đ. và Phước,N.D.: Xây dựng mô hình phi tuyến cho hệ điều khiển mức-nhiệt độ và phân tích hệ thống. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái nguyên.

12.2013, tập 110, số 10, trang 15-26.

[29].Hương,N.T.V.; Nam,Đ.P. và Phước,N.D.: Mô hình hóa và mô phỏng có sử dụng bộ quan sát trong hệ cẩu treo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái nguyên.

12.2013, tập 110, số 10, trang 27-36.

[30].Phước,N.D: Bàn về khả năng ứng dụng lý thuyết hệ phẳng vào phân tích và điều khiển hệ phi tuyến. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. Viện Hàn lâm Khoa học Việt

Nam, tập 29, số 6, trang 197-220, tháng 9.2013.

[31].Phước,N.D và Hòa,N.Đ: Tính chuẩn H¥ của các hệ động học đa tác tử. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, tập 29, số 6, trang 241-251,

tháng 9.2013.

[32].Phước,N.D và Hà,L.T.T: Model reference adaptive controller design for gearing transmission systems. Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật. Đại học Bách khoa

Hà Nội. Số 95, trang 1-5, 2013

[33].Hà,L.T.T và Phước,N.D: Điều khiển PID thích nghi hệ truyền động cơ khí qua bánh răng. Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Viện khoa học công nghệ

quân sự. Số 25, trang 25-32, tháng 6-2013

[34].Thiêm,P.V.; Phước,N.D.; Bình,N.T.T. và Quỳnh,N.T.T.: Điều khiển ổn định thích nghi ISS ổ đỡ từ tích cực 2 bậc tự do được mô tả dưới dạng phương trình Euler

Lagrange. Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật. Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 91, trang  7-11, 2012

[35].Phước,N.D và Hà,L.T.T: Robust and adaptive tracking controller design for gearing transmission systems by using its third oder model . Tạp chí KH&CN các trường Đại

học kỹ thuật. Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 91, trang 12-17, 2012

[36].Trung,N.H. và Phước,N.D.: Application of optimization theory RH¥ to improve performance of power systems stabilizer (PSS).  Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ

thuật. Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 88, trang 11-16, 2012

[37].Hà,L.T.T và Phước,N.D: Thiết kế bộ điều khiển bám thích nghi bền vững cho hệ phi tuyến bất định và ứng dụng vào điều khiển hệ truyền động qua bánh răng. Tạp chí

KH&CN Đại học Đà Nẵng. Tập 59, số 10, trang 1-6, 2012

[38].Đông,N.T.; Thuyễn,N.V. và Phước,N.D.: Cài đặt bộ quan sát có thời gian hữu hạn thành khối thư viện của Simulink và kiểm chứng nguyên lý tách cho bài toán điều

khiển ổn định. Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật. Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 80, trang 40-46, 2011

[39].Phước,N.D. và Minh,P.X.: Bàn về tính không chặt chẽ của một phương pháp điều khiển truyền thẳng và đề xuất sửa đổi. Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật.

Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 80, trang 62-67, 2011

[40].Phước,N.D. và Chí,N.V.: Điều khiển bám ổn định ISS các hệ cơ điện tử mô tả bởi mô hình Euler-Langrange. Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật. Đại học Bách

khoa Hà Nội. Số 81, trang 31-36, 2011

[41].Khánh,P.X.; Tiến,N.M.; Phước,N.D. và Minh,P.X.: Một đề xuất cải tiến phương pháp chỉnh định thích nghi tham số PID của Zhao-Tumizuka-Isaka để tăng khả năng thích nghi trên nền công nghệ số. Tạp chí KH&CN Đại học Công nghiệp Hà Nội. Số 5, trang 25-30, 2011

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1].Tran Van Dung, Nguyen Hoang Mai, Nguyen Doan Phuoc (2019): Analysis of particular improvement in the generator grid with adaptive prediction model. Proceedings of 2019 International Conference on System Science and Engineerings (ICSSE), July 20-21.2019, Quang Binh, Vietnam, page 501-506. 978-1-7281-0524-6/19/$31.00©2019 IEEE, ISBN 978-1-7281-0524-6.

[2].Nguyen Viet Dung, Do Thi Tu Anh, Nguyen Doan Phuoc (2019): Temperature Observation inside a Heating Slab via Fuzzy-Galerkin Approximation. Proceedings of the ICA-SYMP on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics, pp.33-36, 978-1-5386-7774-2/19/$31.00©2019 IEEE.

[3].Dang Xuan Hieu, Dinh Thi Lan Anh, Nguyen Doan Phuoc, Dinh Van Thanh, Do Duc Cuong (2017): Temperature Prediction and Model Predictive Control (MPC) of a Distillation Column Using an Artificial Neural Network Based Model. Proceedings of the IEEE International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017), pp.127-132. ISBN: 978-1-5386-3421-9.

[3].Hung V. Pham, Nam H. Nguyen, and Phuoc D. Nguyen (2017): Dynamic Programming based Control for Perturbed Discrete Time Nonlinear Systems. Proceedings of the IEEE International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017), pp.339-344. ISBN: 978-1-5386-3421-9.

[4].Khanh G. Tran, Phuoc D. Nguyen, and Nam H. Nguyen (2017): Advanced Control Methods for Two-Wheeled Mobile Robots. Proceedings of the IEEE International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017), pp.364-368. ISBN: 978-1-5386-3421-9.

[5].Dinh Van Nghiep, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Thu Ha and Nguyen Doan Phuoc (2017): Input Constrained Hover Control with Receding Horizon LQR for Disturbed TRMS. Proceedings of the IEEE International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017), pp.453-458. ISBN: 978-1-5386-3421-9.

[6].Dao Phuong Nam, Nguyễn Doãn Phước and Nguyen Thi Viet Huong (2016): Adaptive Robust Ability of High Order Sliding Mode Control for a 3-D Overhead Crane System. Proceedings of the Int. Conference on Advances in Information and Communication Technology, ICTA 2016, AISC 538, pp.113-122. ISBN 978-3-319-49073-1

[7].Nguyen Viet Dung, Do Thi Tu Anh and Nguyen Doan Phuoc (2016): Receding Horizon Controller Design for Continuous Time Bilinear Systems and Application to Constrained Control of Slab Reheating Furnace. Proceedings of the 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering 2016 RCEEE-2016, in Hanoi Vietnam 17-18 November 2016, pp.98-103. ISBN 978-604-93-8944-3

[8].Phuoc,N.D.; Anh,N.D.; Thanh,V.T.; Hung,P.V. and Quynh,H.D. (2016): Robust output tracking control with constraints for nonlinear systems based on piecewise linear quadratic optimization and its perspective for practical application. Workshop on Vietnamese-German Technology cooperation and Culture exchange. ISBN 978-604-67-0741-7.

[9].Hiển, N.N.; Nghiệp, D.V. và Phước. N.D. (2015): Thiết kế bộ điều khiển tuyến tính hóa chính xác tùng phần cho hệ TRMS. Tuyển tập báo cáo Hội nghị VCCA-2015, trang 427-432. Thái Nguyên 28-29.11.2015.

[10].Phuoc. N.D.; Thang. L.V. and Truong B.D. (2015): Optimal receding horizon control for a quardrotor. Proceedings of VCCA-2015, pp.2-6. Thai Nguyen 28-29.11.2015.

Hà,L.T.T. và Phước,N.D (2015): Thiết kế bộ điều khiển PID dự báo với cửa sổ dự báo vô hạn để điều khiển thích nghi hệ truyền động qua bánh răng. Tuyển tập báo cáo Hội nghị VCCA-2015, trang 7-12. Thái Nguyên 28-29.11.2015.

[11].Tú Anh,Đ.T. và Phước,N.D.: Thiết kế bộ quan sát trạng thái tối ưu cho bộ điều khiển NMPC phản hồi đầu ra. Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa. VCCA-2013, trang 43-49.

[12].Tiến,N.M.; Minh,P.X.; Phuoc,N.D. and Thang,P.Q.: Tracking control for mobil robots with uncertain parameters based on model reference adaptive control. Proceedings of IEEE International Conference on Automation and Information Sciences, 25-28 Nov. 2013, Nha Trang ICCAIS 2013, pp. 18-23

[13].Quân,N.T. và Phước,N.D.: Robust and adaptive control of Euler-Lagrange systems with an attractor independent of uncertainties. Proceedings of 12th Int. Conference on Control, Automation and Systems ICCAS 2012. IEEE Catalog Number CFP1210D-CDR

[14].Tiến,N.M; Minh,P.X.; Thắng,P.Q. và Phước,N.D. Một thuật toán điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu cho robot tự hành non-holonomic với tham số bất định. Tuyến tập công trình khoa học hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6. VCM2012, trang  607-613, 2012

[15].Chí,N.V và Phước,N.D.: Adaptive tracking control based on disturbance attenuation and ISS stabilization of Euler-Lagrange nonlinear in the presence of uncertainty and input noise. Proceedings of IEEE 2th Int. Conference on Artificial Intelligence, Managemence Science  and Electronic, Commerce. Aug. 2011 China, pp. 3698-3071, 2011

[16].Phước,N.D. và Chí,N.V.: Dự báo tín hiệu đầu ra quá trình đáp ứng chậm trên cơ sở cực tiểu hóa sai lệch dự báo tuyến tính kết hợp cực đại hóa Entropy. Tuyến tập công trình khoa học hội nghị VCCA lần thứ 1. VCCA2011, trang 7-12, 2011

[17].Hòa,N.Đ. và Phước,N.D.: Tính chuẩn H¥ của các hệ động học đa tác tử. Tuyến tập công trình khoa học hội nghị VCCA lần thứ 1. VCCA2011, trang 26-32, 2011

Phước,N.D.: Bàn về khả năng ứng dụng lý thuyết hệ phẳng vào phân tích và điều khiển hệ phi tuyến.  Tuyến tập công trình khoa học hội nghị VCCA lần thứ 1. VCCA2011, trang. 460-466, 2011

[18].Chí,N.V và Phước,N.D.: Điều khiển thích nghi phản hồi đầu ra theo nguyên lý tách sử dụng quan sát trạng thái thời gian hữu hạn cho hệ phi tuyến có đồng thời tham số bất định và nhiễu đầu vào. Tuyến tập công trình khoa học hội nghị VCCA lần thứ 1. VCCA2011, trang 472-478, 2011

Phát minh sáng chế