TS. NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

Giảng viên chính, Bộ môn Kĩ thuật đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6211                      Email: phuong.nguyencong@hust.edu.vn

 

giới thiệu

TS. Nguyễn Công Phương là giảng viên chính tại Bộ môn Kĩ thuật đo và Tin học công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Xử lý tín hiệu., Trí tuệ nhân tạo. Các phương pháp số trong lý thuyết trường.

Các môn học đảm nhiệm

 

         -   Lý thuyết mạch điện

         -    Lý thuyết trường.

         -    Xử lý tín hiệu và ứng dụng.

        

Các hướng nghiên cứu chính

-    Xử lý tín hiệu.

-    Trí tuệ nhân tạo.

-    Các phương pháp số trong lý thuyết trường.

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

ĐTĐLCN.20/17

Nghiên cứu xây dựng  hệ  dịch tự  động  văn  bản tiếng Việt  ra tiếng nói tiếng Mường, hướng đến áp dụng cho các ngôn ngữ dân tộc thiểu số chưa có chữ viết ở Việt Nam. Đề tài cấp nhà nước, 2020

139/2018/HD/

FSOFT-CN

 

Dò tìm lỗi động cơ điện bằng phân tích âm thanh. Đề tài của Công ty phần mềm FPT, 2018

KC.03.07/11-15

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hóa thông minh sử dụng tương tác người – máy bằng tiếng nói tiếng Việt trong môi trường có nhiễu. Đề tài cấp nhà nước, 2015

B2010-01-392

Nghiên cứu, thiết kết và xây dựng hệ thống cảnh báo y tế dựa trên phân tích âm thanh. Đề tài cấp bộ, 2012

KC01.01/06-10

Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lý tiếng nói và văn bản tiếng Việt. Đề tài cấp nhà nước, 2011

T2007 – 27

Xây dựng phần mềm mô tả hoạt động của ADC và DAC. Đề tài cấp trường, 2007

T2006 – 11

Thiết kế chế tạo giao diện tín hiệu đo với máy tính qua cổng USB. Đề tài cấp trường, 2006

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 1. Nguyễn Công Phương, Trương Ngọc Tuấn. “Bài tập Điều khiển tự động”. Khoa học và Kỹ thuật. 2008.

Khoa học và Kỹ thuật

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Thanh Thi Hien Duong, Ngoc Q. K. Duong, Phuong Cong Nguyen, Cuong Quoc Nguyen. Gaussian Modeling-Based Multichannel Audio Source Separation Exploiting Generic Source Spectral Model”. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing (Volume 27, Issue 1, Jan. 2019). 2019.
 1. Thanh Thi Hien Duong, Cong-Phuong Nguyen, Quoc Cuong Nguyen. “Exploiting Nonnegative Matrix Factorization with Mixed Group Sparsity Constraint to Separate Speech Signal from Single-Channel Mixture with Unknown Ambient Noise”. EAI Endorsed Transactions on Context-Aware Systems and Applications. Vol. 18 (13). 2018.
 2. Long Thanh Cung, Thinh Duc Dao, Phuong Cong Nguyen, Thanh Dang Bui. “A model-based approach for estimation of the crack depth on a massive metal structure”. Measurement and Control, Vol 51, Issue 5-6. 2018.
 3. Nguyen Tuan Ninh, Pham Thi Ngoc Yen, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Cong Phuong. “Combining MVDR, Dolph-Chebyshev Array, and Taylor Distribution for Improving Audio Signals”. Journal of Science & Technology 113. 2016
 4. Nguyễn Công Phương, Phạm Thị Ngọc Yến, Castelli Eric. “Dò tìm tình huống khẩn cấp bằng phân loại âm thanh sử dụng kỹ thuật ontology”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 61/2007. 2007

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Nguyen Cong Phuong. “Sound analysis for monitoring electric motors – a first approach”. Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ 7. 2020 
 2. Thanh Thi Hien Duong, Ngoc Q. K. Duong, Cong-Phuong Nguyen, Quoc Cuong Nguyen. “Multichannel Audio Source Separation Exploiting NMF-based Generic Source Spectral Model in Gaussian Modeling Framework”. Proc. Int. Con. On Latent Variable Analysis and Signal Separation (LVA/ICA 2018). 2018.
 3. Hien-Thanh Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran and Ngoc Q. K. Duong. “Single-channel speaker-dependent speech enhancement exploiting generic noise model learned by non-negative matrix factorization”. ICEIC 2016. 2016.
 4. Hien-Thanh Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran and Ngoc Q. K. Duong. “Speech enhancement based on nonnegative matrix factorization with mixed group sparsity constraint”. SoICT 2015. 2015.
 5. Nguyen Cong Phuong, Tran Do Dat. “Sound classification for event detection – Application into medical telemonitoring”. ComManTel 2013. 2013.
 6. C. P. Nguyen, T. N. Y. Pham, E. Castelli. “Ontology-Based Classifier for Audio Scenes in Telemedicine”. Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Lecture Notes in Computer Science, edited by E. Corchado et al., Springer – Verlag Berlin 2006. 2006
 7. C. P. Nguyen, T. N. Y. Pham, E. Castelli. “First Steps to an Audio Ontology-Based Classifier for Telemedicine”. Advanced Data Mining and Applications, Lecture Notes  in Artificial Intelligence, vol. 4093, edited by J. G. Carbonell and J. Siekmann, Springer – Verlag Berlin 2006. 2006
 8. Nguyen C.P., Pham T. N.Y., Castelli E. “Toward A Sound Analysis System for Telemedicine”. Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, Lecture Notes  in Artificial Intelligence, vol. 3614, edited by J. G. Carbonell and J. Siekmann, Springer – Verlag Berlin 2005. 2005
 9. Nguyen Cong Phuong, Pham Thi Ngoc Yen, Castelli Eric. “A construction of a speech/ nonspeech discriminator”. 3rd International Conference in Computer Science - Research, Innovation & Vision for the Future, 02/2005, Cần Thơ, Việt Nam. 2005
 10. Dan Istrate, Michel Vacher, Eric Castelli, Cong-Phuong Nguyen. “Sound Processing for Health and Smart Home. Toward a Human – Friendly Assistive Environment”. Volume 14 Assistive Technology Research Series, edited by D. Zhang and M. Mokhtari, IOS Press Amsterdam 9/2004, ISBN: 1-58603-457-X. 2004

 

Phát minh sáng chế