TS. Nguyễn Bích Liên

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử

Tel. 0914.922.952                        Email: lien.nguyenbich.hust.edu.vn

giới thiệu

Tiến sỹ Nguyễn Bích Liên  là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng trong điều khiển thiết bị điện, điện tử y sinh, các thiết bị thông minh cho nhà ở và nơi làm việc. Tiến sỹ Nguyễn Bích Liên đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

EE2010: Kỹ Thuật Điện

Các hướng nghiên cứu chính

 • Trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng trong điều khiển thiết bị điện
 • Điện tử y sinh
 • Các thiết bị thông minh cho nhà ở và nơi làm việc.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

T2015-052

 

T2016-PC-092

Nghiên cứu chế tạo rơ le kỹ thuật số thông minh sử dụng cho việc nghiên cứu khoa học và công tác giảng dạy

Nghiên cứu nhận dạng cử động của mắt người và ứng dụng phát triển hệ thống giao diện người-máy sử dụng cử động của mắt nhằm hỗ trợ giao tiếp cho người khuyết tật

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen, 2013, 'Analyzing EEG Signals under Insulin-induced Hypoglycemia in Type 1 Diabetes Patients', 35th Annual Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, July 2013, pp. 1980-1983.
 2. B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen,  2013, 'Combining Genetic Algorithm and Levenberg-Marquardt Algorithm in Training Neural Network for Hypoglycemia Detection using EEG Signals', 35th Annual Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, July 2013, pp. 5386-5389.

 

 1. B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen, 2012, 'An adaptive strategy of classification for detecting hypoglycemia using only two EEG channels', 34th Annual Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Diego, California, USA, pp. 3515-3518.

 

 1. B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen, 2012, 'A particle swarm optimization-based neural network for detecting nocturnal hypoglycemia using electroencephalograph (EEG) signals', Brisbane, Australia, June 2012 in 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence, pp. 2730-2735.

 

 1. B.L.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen, 2011, 'Identification of hypoglycemic states for patients with T1DM using various parameters derived from EEG signals', 33rd Annual  International  Conference  of  the  IEEE  Engineering  in  Medicine  and  Biology Society, Boston, Massachusetts, USA, pp. 2760-2763

 

 1. A.V. Nguyen, L.B. Nguyen, S.S. Wang & H.T. Nguyen, (2013), 'Shared Control Strategies for Human - Machine Interface in an Intelligent wheelchair', 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, 2013, pp. 3638 - 41.

 

 1. A.V. Nguyen, L.B. Nguyen, S.S. Wang & H.T. Nguyen, (2013), 'The Advancement of an Obstacle Avoidance Bayesian Neural Networks for an Intelligent Wheelchair', 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, 2013, pp. 3642-5.

 

 1. A.V. Nguyen, L.B. Nguyen, S.S. Wang & H.T. Nguyen, (2012), 'Development of a Bayesian Neural Networks to Perform Obstacle Avoidance for an Intelligent Wheelchair', 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Diego, California, USA, 2012, pp. 1884-7.

 

 1. Bich Lien Nguyen and Van Anh Nguyen, (2017), ‘Gaze Tracking Algorithm using Neural Network’, International Conference on Biological, Biomedical, Medical and Pharmaceutical Sciences (Cellular and Molecular Approach) (BBMPS-17), Dubai, UAE, 2017, pp. 110-115.

 

 1. Anh V Nguyen, Lien B Nguyen and Anh Hoang, (2019), ‘A Numerical Relay Implementation for Overcurrent Protection Based on ARM Cortex – M4 Microprocessor’, 2019 International Conference on Electrical Engineering and Control Technologies (CEECT 2019) 5–7 December 2019, Singapore, 2019

 

Phát minh sáng chế