TS. Lê Việt Tiến

Giảng viên, Bộ môn Hệ Thống Điện

Tel. 04 3 8692009

Email:  tien.leviet@hust.edu.vn

Fax. 04 3 6231478

 

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

-          Cung cấp điện

-          Hệ thống Cung cấp điện

Các hướng nghiên cứu chính

-          Chất lượng điện năng,

-          Smart-grid

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

1.      Le Viet Tien and Bundhit Eua-Arporn, "Distribution System Planning with Consideration of Uncertainties on Both Supply and Demand Sides", EECON 28, October 2005, Phuket, Thailand.

2.      Le Viet Tien and Bundhit Eua-Arporn, "Distribution System Planning With Consideration of Uncertainty and System Reliability Cost", ICEE 2007, May 10-11, 2007, Phuket, Thailand.

3.      Le Viet Tien and Thavatchai Tayjasanant, “Analytical Approach to Prediction of Voltage Sags in Large Power Systems”, IEEJ-EIT Symposium, December 19-20, 2007, Bangkok, Thailand.

4.      Le Viet Tien and Thavatchai Tayjasanant, “Analytical Approach to Prediction of Voltage Sags in Large Power Systems”, The Electrical and Electronics Engineering Fieldwise Seminar on Advances in Systems and Information Technology, Bangkok, Thailand , November 22–23, 2007.

5.      Le Viet Tien and Thavatchai Tayjasanant, “Analytical Approach for Stochastic Estimation of Voltage Sags in Power Systems”, The fifth International Conference in Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technoly (ECTI Con2008), May 14-17, 2008, Krabi, Thailand.

6.      Le Viet Tien, Akihiko Yokoyama , and Thavatchai Tayjasanant, "Impacts of Voltage Sags and Protection Coordination on Sensitive Equipment in Distribution System", IEEJ Annual National Conference, Hokkaido, Japan, March 2009.

7.      Le Viet Tien, Akihiko Yokoyama, Thavatchai Tayjasanant, and Bundhit Eua-Arporn, "Impacts of Voltage Sags and Protection Coordination on Sensitive Equipment in Distribution System", The International Conference on Electrical Engineering 2009 (ICEE2009), Shenyang, China, July 5-9, 2009.

8.      Le Viet Tien, Thavatchai Tayjasanant, Akihiko Yokoyama, and Bundhit Eua-Arporn, "Impacts of Voltage Sags and Protection Coordination on Sensitive Equipment in Distribution System", The 2009 ASEAN Symposium on Power and Energy Systems (EEE.RC.ASPES 2009), Hua Hin, Thailand, September 28-29, 2009.

9.      Le Viet Tien, Thavatchai Tayjasanant, Akihiko Yokoyama, and Bundhit Eua-Arporn,  “Impacts of Voltage Sags and Protection Coordination on Sensitive Equipment in Distribution Systems”, IEEJ Transactions on Power System, Vol. 130, No. 7, Japan, 2010.

10.    Le Viet Tien, “Analysis of Impacts of Voltage Sags and Protection Coordination on Sensitive Equipment in Distribution Systems”, Journal of Science & Technology, Technical Universities, no. 78, Vietnam, 2010.

11.    Le Viet Tien and Thavatchai Tayjasanant, “Analysis Sag Index Using Stochastic Method with Considering Protection Consideration and Sensitive Equipment”, ECTI 2011, Thailand, March, 2011.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

Phát minh sáng chế