Th.S. LÊ THỊ THANH HÀ

Giảng viên , Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6211                        Email: ha.lethithanh@hust.edu.vn

giới thiệu

Thạc sỹ Lê Thị Thanh Hà là giảng viên tại Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin Học Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay là: Nghiên cứu các phướng pháp và kỹ thuật đo lường

Các môn học đảm nhiệm

  • Kỹ thuật đo lường

Các hướng nghiên cứu chính

  • Nghiên cứu các phướng pháp và kỹ thuật đo lường

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

ĐTĐL.2010T/07

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá giám sát an ninh hệ thống điện Việt Nam

ĐTĐL. 2013

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá giám sát an ninh hệ thống điện Việt Nam. Giai đoạn 2.

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

  1. Trần Kỳ Phúc, Nguyễn Tiên Phong, Lê Thị Thanh Hà, Monique Pilot. “Mạng noron trong dự báo phụ tải điện ngắn hạn ứng dụng tại Hà nội, ảnh hưởng của các thông số thời tiết”. Hội nghị khoa học KT Đo Lường toàn quốc. 2005
  2. Trần Kỳ Phúc, Lê Thị Thanh Hà. “Một số vấn đề trong xây dựng hệ thống chuẩn đoán và giám sát kỹ thuật máy biến áp lực trong HTĐ Việt Nam”. Hội nghị khoa học KT Đo Lường toàn quốc. 2005

 

Phát minh sáng chế