TS. Lê Thị Minh Châu

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Điện

Tel.04-38692009            Email:  chau.lethiminh@hust.edu.vn

Fax.04-38692006                        

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

 • Lưới điện
 • Hệ thống cung cấp điện
 • Các nguồn năng lượng tái tạo
 • Tối ưu hóa chế độ hệ thống điện

Các hướng nghiên cứu chính

 • Phân tích, tính toán chế độ hệ thống điện.
 • Tích hợp các nguồn năng lượng mới và tái tạo trong hệ thống điện.
 • Thị trường điện.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Duong M.Q., Sava G.N., Le T.M.C. “Performance Assessment of Low-pass Filters for Standalone Solar Power System”, 10th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2018), Romania, October 18-19, 2018.
 2. Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long, “Tác động của biểu giá bán lẻ điện bậc thang đến chỉ tiêu kinh tế - tài chính của các công trình điện mặt trời lắp mái nối lưới của nhà ở tư nhân”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng Trường Đại học Điện lực, số 15 (2018).
 3. Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long, Nguyễn Duy Khiêm, “Nghiên cứu tác động của chính sách giá điện đến phát triển điện mặt trời lắp mái nối lưới tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số tháng 3, 2018.
 4. Pham Nang Van, Le Thi Minh Chau, Pham Thu Tra My, Ha Duy Duc, Pham Xuan Giap, Tran Manh Tri, “Multi-period linearized OPF model incorporating transmission losses and TCSC”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, June 2018.
 5. Lê Thị Minh Châu, Lê Đức Tùng, Nguyễn Thùy Linh, “Điều khiển điện áp của hệ thống pin mặt trời tích hợp vào lưới phân phối”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 9(118), 2017.  
 6. Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long, “Điện mặt trời lắp mái nối lưới - Giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả cho các tòa nhà công cộng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng - Trường Đại học Điện lực, số 12- 2017.
 7. Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long, “Khảo sát đánh giá một số thông số vận hành của điện mặt trời lắp mái nối lưới tại khu vực Miền Trung Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(110), 2017.
 8. Pham Nang Van, Cao Khac Giap, Le Thi Minh Chau, Nguyen Duc Huy, “Transmission investment cost allocation in electricity markets considering active power reserves and N-1 contingency”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, vol. 6, 2017, pp.39-44.
 9. Le Kim Hung, Vu Phan Huan, Le Thi Minh Chau, “How to make the goose messages to solve the interoperability between areva and sel Ieds”, 13th international symposium on advanced technology (ISAT - 13), Danang, Vietnam, 2014.
 10. Chau Le-Thi-Minh and Tung Le-Duc, “Grid-connected PV Systems facing Voltage Sags Solution to Avoid Unwanted disconnections”, Proceedings of the International Workshop on Renewable Energy (IWRE), Hanoi, Vietnam (2013).
 11.  C. Le Thi Minh, T. Tran-Quoc, S. Bacha, C. Kieny, P. Cabanac, S. Grenard, D. Goulielmakis “Solution to Avoid Unwanted trips for PV Systems Connected to LV network Facing Voltage Sags”, 1st international Workshop on Integration of Solar Power into Power Systems, Aarhus, Denmark (2011).
 12. C. Le Thi Minh, T. Tran-Quoc, S. Bacha, C. Kieny, P. Cabanac, D. Goulielmakis, C. Duvauchelle “Behaviours of photovoltaic systems connected to MV network during faults”, 26th EUPVSEC, Humburg, Germany (2011).
 13. T. Tran-Quoc, C. Le Thi Minh, S. Bacha, C. Kieny, “Behaviour of Grid-Connected Photovoltaic Inverters in Islanding Operation”, IEEE Power Tech, Trondheim, Norvège (2011)
 14. T. Tran-Quoc, H. Colin, C. Duvauchelle, B. Gaidon, C. Kieny, C. Le-Thi-Minh, S. Bacha, Saddek, G. Moine, Y. Tangui, “Transformerless inverters and RCD: what's the problem?”, 25th EUPVSEC, Valencia, Spain (2010).
 15. T. Tran-Quoc, C. Le Thi Minh, S. Bacha, C. Kieny, N. Hadjsaid, C. Duvauchelle, A. Almeida, “Local voltage control of PVs in distribution networks”, CIRED, Prague, Czech Republic (2009)

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

Phát minh sáng chế