TS. Lã Minh Khánh

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Điện

Tel. 0438692009                            Email: khanh.laminh@hust.edu.vn

Fax. 04-3-6231478

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

  • Mạng lưới điện
  • Tối ưu hoá vận hành hệ thống điện

Các hướng nghiên cứu chính

  • Tối ưu các chế độ làm việc của hệ thống điện

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

1.      Lã Minh Khánh (2002), “Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống điện hợp nhất”, Khoa học & Công nghệ, số 32+33, tr. 79-83.

2.      Lã Văn Út, Lã Minh Khánh (2003), “Nâng cao ổn định động của hệ thống điện bằng các tác động điều khiển đóng cắt”, Ứng Dụng Toán Học, tập 1, số 1, tr.69-78.

3.      Khanh La Minh (2005), “Power System Dynamic Stability Improvement with Switching (bang-bang) Controls”, Proceedings of The 2nd Fieldwise Seminar on Power and Control Engineering, tr. 16.1-16.11.

4.      Lã Văn Út, Lã Minh Khánh, Thạch Lễ Khiêm (2005). Nâng cao tính ổn định động của hệ thống điện bằng cách sử dụng thiết bị bù dọc có điều khiển, Ứng Dụng Toán Học, tập 3, số 1, tr. 53-60.

5.      Lã Minh Khánh (2006), “Đánh giá mức độ ổn định của hệ thống điện phức tạp”, Hội nghị khoa học lần thứ 20 – ĐHBK Hà Nội, tr.13-21.

6.      Trần Quốc Tuấn, Lã Minh Khánh (2006), “Ứng dụng thiết bị FACTS trong hệ thống điện để cải thiện ổn định”, Hội nghị khoa học lần thứ 20 – ĐHBK Hà Nội, tr.70-76.

7.      Tuan Tran Quoc, Khanh La Minh (2006), “FACTS Devices Applications on Power System to Improve the Angle Stability”, IEEE transactions on Circuits and Systems, APCCAS 2006, pp. 1358 - 1363.

8.      Lã Minh Khánh (2007), “Đánh giá mức độ ổn định của hệ thống điện”, Điện và Đời sống, số 102, tr.16-23.

9.      Trần Đình Long, Lã Minh Khánh (2008), “Phân tích ổn định của hệ thống điện phức tạp theo các chỉ số an toàn”, Khoa học & Công nghệ, số 65, tr. 6-10.