ThS. Lê Minh Hà

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel:                                                    Email: Ha.leminh@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Trang bị điện.

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Truyền động điện.
  • Điều khiển nâng cao chất lượng hệ thống điện.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế