TS. Lê Đức Tùng

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Điện

Tel. (+844) 3 8 69 20 09                       Email: tung.leduc-see@hust.edu.vn

Fax. (+844) 3 6 23 14 78                                     leductung.htd@gmail.com

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

 • Công nghệ phát điện
 • Phần điện trong NMĐ&TBA
 • Chuyên đề NMĐ nguyên tử 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Các hiện tượng quá độ cơ điện, quá độ điện từ trong hệ thống điện
 • Nghiên cứu tiêu chuẩn kết nối các nguồn phân tán vào hệ thống điện
 • Tính toán, mô phỏng điện từ trường bằng phương pháp số (phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp tích phân số). Áp dụng cho bài toán thiết kế tối ưu hoá các thiết bị điện, điện tử công suất dựa trên gói phần mềm phỏng ANSYS.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

1.Trung-Son Nguyen, Tung Le Duc (Corresponding author), Son Thanh Tran, J-M Guichon, Olivier Chadebec, Gerard Meunier “Adaptive multi-point model order reduction scheme for large-scale inductive PEEC circuits ”, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 59, No. 4, pp. 1143-1151, 2017

2.Trung-Son Nguyen, Tung Le Duc (Corresponding author), Son Thanh Tran, J-M Guichon, Olivier Chadebec, “ Circuit realization method for reduced order inductive PEEC modeling circuits”, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), Vol. 35, No. 3, pp. 1203-1217, 2016

3.Lê Đức Tùng, "Mô phỏng các mô hình chuẩn IEEE trong ATP/EMTP phục vụ cho nghiên cứu hiện tượng cộng hưởng dưới đồng bộ", Tạp chí khoa học-công nghệ các trường kỹ thuật, Tháng 01/2016

4.Đinh Quốc Trí, Lê Đức Tùng, "Mô phỏng trường tĩnh điện và lựa chọn hình dạng bản cực cho thiết bị phân tách rác thải điện tử", Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng, 55-58, 9(94).2015.

5.T. Le-Duc, G. Meunier, O. Chadebec, J-M. Guichon and L. Krähenbühl, “A Simple Integral Formulation for the Modeling of Thin Conductive Shells”, The European Physical Journal Applied Physics (EPJ-AP), Vol.62, Iss.2, 2013

6.T. Le-Duc, G. Meunier, O. Chadebec, J-M. Guichon and J.P.A Bastos, “General Integral Formulation for the 3D Thin Shell Modeling”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 49, No. 5, pp. 1989-1992, 2013

7.T. Le-Duc, O. Chadebec, J-M. Guichon, G. Meunier and Y. Lembeye, “ Coupling between Partial Element Equivalent Circuit Method and Magnetic Moment Method”, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), Vol. 32, No. 1, pp. 383-395, 2013

8.T. Le-Duc, O. Chadebec, J-M. Guichon and G. Meunier, “Coupling between PEEC method and an integro-Differential Approach for Solving Electromagnetic Problem”, IET Science, Measurement & Technology, Vol. 6, Iss. 5, pp. 394-397, 2012

9.T. Le-Duc, G. Meunier, O. Chadebec and J-M. Guichon, “A New Integral Formulation for Eddy Current Computation in Thin Conductive Shells,”  IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 48, No. 2, pp. 427-430, 2012

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Phạm Hồng Hải, Lê Đức Tùng and Phạm Văn Bình, "Analysis of temperature distribution in Amorphous Core Dry-Type Cast-resin Transformers using thermal equivalent circuit method", The Conference on Electrical and Electronics Engineering (RCEEE 2016), Hanoi, 2016
 2. Tung Le-Duc, Viet Nguyen-Xuan-Hoang and Hasegawa Ikuo, “Photovoltaic power system in Vietnam and Japan: potential and development”, Proceedings of the International Workshop on Renewable Energy (IWRE), Hanoi, Vietnam (2013)
 3. Chau Le Thi Minh and Tung Le-Duc, “Grid-connected PV Systems facing Voltage Sags Solution to Avoid Unwanted disconnections”, Proceedings of the International Workshop on Renewable Energy (IWRE), Hanoi, Vietnam (2013)
 4. Viet Nguyen-Xuan-Hoang, Tung Le-Duc and Chau Le-Thi-Minh, “Technical issues for new and renewable energy in Vietnam”, Proceedings of the International Workshop on Renewable Energy (IWRE), Hanoi, Vietnam (2013)
 5. T. Le-Duc, G. Meunier, O. Chadebec and J-M. Guichon, “A General Integral Formulation for the Modeling of Thin Shells”, CEFC 2012, Oita, Japan (2012).
 6. T. Le-Duc, G. Meunier, O. Chadebec, J-M. Guichon and L. Krahenbuhl, “Formulations intégrales pour la modélisation des régions minces conductrices”, NUMELEC 2012, Marseille, French (2012).
 7. T-T. Nguyen, T. Le-Duc, O. Chadebec, G. Meunier and J-M. Guichon, “Compression matricielle d’une formulation intégrale par la méthode multipôlaire rapide pour le calcul de courants de Foucault dans une région mince conductrice”, NUMELEC 2012, Marseille, French (2012).
 8. T. Le-Duc, G. Meunier, O. Chadebec and J-M. Guichon, “A New Integral Formulation for Eddy Currents Computation in Thin Conductive Shells”, COMPUMAG2011, Sydney, Australia (2011).
 9. L. Mokhtari, B. Delinchant, J-L. Coulomb, T. Le-Duc, O. Chadebec, J-M. Guichon and G. Meunier, “Software Coupling and Orchestration Tool to the Modeling of Multi-physic Problems”, COMPUMAG2011, Sydney, Australia (2011).
 10. T. Le-Duc, O. Chadebec, J-M. Guichon and G. Meunier “ New Coupling between PEEC method and An integro-Differential Approach for Modeling Solid Conductor in the presence of Magnetic-conductive thin plates”, CEM2011, Wroclaw, Poland (2011).
 11. T-S. Nguyen, J-M. Guichon, O. Chadebec, G. Meunier and T. Le-Duc, “Inner-outer preconditioning strategy for 3D inductance extraction coupling with fast multipole method”, CEM2011, Wroclaw, Poland (2011).
 12. T. Le-Duc, O. Chadebec, J-M. Guichon, G. Meunier, Y. Lembeye, and B. Delinchant, “Numerical experimentations on the coupling between PEEC and volume integral method”, COMPUMAG2009, Florianopolis : Brazil (2009).
 13. T. Le-Duc, O. Chadebec, J-M. Guichon and G. Meunier, “Introduction of Linear and non Conductive Materials in PEEC Method Using a Coupling with a Integral Volume Equation”, 8th International Symposium on Electric and Magnetic Fields, Mondovi, Italy (2009).
 14. T. Le-Duc, O. Chadebec, J-M. Guichon and G. Meunier, “Couplage de la méthode moment magnétique avec la méthode PEEC pour la résolution des problèmes magnétodynamique”, NUMELEC2008, Liege, Belgium (2008).

Phát minh sáng chế